Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kampanie pro life w Krakowie zgodne z prawem. Po opinii Ordo Iuris, wojewoda stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta

Data publikacji: 22.12.2020

Adobe Stock

Wojewoda małopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa zakazującej prezentowania antyaborcyjnych banerów. Inicjatorami próby wprowadzenia zakazu eksponowania wizerunków dzieci pozbawionych życia w wyniku aborcji byli działacze partii Razem. Radni przyjęli uchwałę pomimo negatywnej opinii prezydenta miasta i komisji praworządności. Instytut Ordo Iuris w opinii przesłanej wojewodzie wskazywał, że akt nie spełniał wymogów ustawy o samorządzie gminnym, obejmując swoim zakresem obszar już uregulowany w kodeksie wykroczeń.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ INSTYTUTU ORDO IURIS - LINK

 

13 sierpnia grupa działaczy skrajnie lewicowej partii Razem złożyła w Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały „w sprawie przepisów porządkowych związanych z eksponowaniem drastycznych treści na obszarze Krakowa”. 28 października Rada otrzymała negatywną opinię Prezydenta Miasta Krakowa, w której zwrócono uwagę, że „podjęcie przez Radę Miasta Krakowa tej uchwały pozbawione jest podstawy prawnej, gdyż taka uchwała ingerowałaby w sposób wykonywania przez właściciela jego prawa własności”. 9 listopada Rada otrzymała negatywną opinię radcy prawnego, w której stwierdzono jednoznacznie, że „projekt uchwały nie spełnia przesłanek ustawowych zawartych i określonych w art. 40 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”. 13 listopada Rada otrzymała negatywną opinię miejskiej Komisji Praworządności. Pomimo to, 18 listopada uchwałę poparło w głosowaniu 25 radnych na 40 obecnych – reprezentujących kluby: Koalicja Obywatelska, Przyjazny Kraków oraz Kraków dla Mieszkańców.

 

Od dnia doręczenia uchwały, wojewoda mógł w terminie nie dłuższym niż 30 dni orzec o jej nieważności. 10 grudnia Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie opinię, w której podkreślono, że przepisy tego aktu zostały sformułowane bez spełnienia ustawowych przesłanek pozwalających na ich wydanie. Został on przegłosowany wbrew negatywnym opiniom prawnym profesjonalistów, stanowiąc próbę nielegalnej „lokalnej nowelizacji” przepisów sformułowanych przez ustawodawcę krajowego, które to zjawisko słusznie zostało napiętnowane przez Naczelny Sąd Administracyjny, i jako takie powoduje konieczność usunięcia nieważnego aktu z miejscowego porządku prawnego.

 

18 grudnia wojewoda małopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały z 18 listopada w całości. W uzasadnieniu wskazano, że „podjęcie kwestionowanej uchwały w istocie powoduje wkroczenie w obszar regulacji ustawowej celem jej modyfikacji i dostosowania do lokalnych potrzeb zagadnienia unormowanego w art. 51 Kodeksu wykroczeń, ewentualnie w art. 141 Kodeksu wykroczeń”, co uznać należy za nieuzasadnione i pozbawione podstaw prawnych. Instytut Ordo Iuris już we wrześniu 2018 r. przedstawił kompleksowy raport pt. „Prawne aspekty dopuszczalności prezentowania fotografii człowieka w prenatalnym okresie rozwoju pozbawionego życia w wyniku aborcji. Wystawy pro-life w świetle orzecznictwa sądów powszechnych”. Wykazano w nim, w oparciu o dotychczasowe, jednolite stanowisko sądów, że oba te przepisy Kodeksu bezsprzecznie dopuszczają używanie tego typu środków „dla ochrony najistotniejszych dóbr prawnych, jak życie i zdrowie człowieka” – niezależnie od ich charakteru, który wielu odbiorcom może wydawać się drastyczny i szokujący.

 

Wojewoda wskazał również, że w sprawie regulowanej uchwałą nie wystąpiła przesłanka „niezbędności ochrony” zagrożonych dóbr określonych w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem wojewody, „słusznie zwrócił uwagę Prezydent Miasta Krakowa, że tego rodzaju prezentowanie treści/obrazów pojawia się najczęściej przy okazji organizowanych zgromadzeń publicznych, podczas których wyrażane są poglądy, które nierzadko mogą szokować lub wywoływać niepokój. Niemniej jednak okoliczność ta nie uzasadnia tworzenia przepisów porządkowych, które miałyby utrudniać organizowanie zgromadzeń z uwagi na prezentowane podczas tych zgromadzeń treści”.

 

„Stwierdzając nieważność krakowskiej uchwały podjętej na wniosek aktywistów skrajnie lewicowej partii Razem, wojewoda stanął po stronie prawdy. Uchwała miała bowiem na celu ukrycie przed światem brutalnej prawdy o współczesnym uśmiercaniu nienarodzonych” – komentuje apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.04.2021

Liczne pomówienia ze strony OMZRiK. Pozew złożony przez Ordo Iuris w imieniu przedstawicieli Żołnierzy Chrystusa

W mediach społecznościowych wielokrotnie pojawiały się zmanipulowane informacje publikowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Dotyczyły one głównie polityków i działaczy społecznych reprezentujących poglądy konserwatywne. Instytut Ordo Iuris złożył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji Żołnierze Chrystusa, pomówionej przez Ośrodek. Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do „ranienia i zabijania przeciwnika”.

Czytaj Więcej