Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Minister Zdrowia zapowiada nowe wytyczne w sprawie aborcji. Ordo Iuris przypomina o konstytucyjnej zasadzie ochrony życia ludzkiego

Data publikacji: 30.01.2024

Adobe Stock

· Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z aborcją, które mają stanowić podstawę dla rozporządzenia ministerialnego.

· Polityk zapowiedziała m.in. określenie sposobu oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności aborcji oraz likwidację klauzuli sumienia lekarzy.

· Opracowanie wytycznych przez specjalnie powołany zespół zapowiedział jeszcze były Minister Zdrowia Adam Niedzielski jako reakcję na przypadki zgonów ciężarnych kobiet w polskich szpitalach.

· Instytut Ordo Iuris przekazał resortowi memorandum w tej sprawie, w którym wskazał na konstytucyjnie gwarantowaną konieczność ochrony ludzkiego życia oraz prawne umocowanie klauzuli sumienia lekarzy.

 

PRZECZYTAJ MEMORANDUM - LINK

 

W memorandum Instytut przypomniał, że obowiązujące przepisy regulują kwestie dotyczące aborcji. Zwrócono także uwagę na jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych, jaką jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia, co wielokrotnie - począwszy od 1997 r. - potwierdził Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie. W memorandum wykazano, że niezgodna z tą zasadą byłaby w szczególności próba ograniczenia prawnej ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej w drodze rozporządzenia, co miałoby miejsce np. w przypadku przyjęcia w wytycznych rozszerzającej interpretacji przesłanki „zagrożenia zdrowia kobiety”. 

Odnosząc się do zapowiadanej przez Minister Zdrowia „likwidacji” klauzuli sumienia dla lekarzy, Ordo Iuris przypomniało, że możliwość powołania się na tzw. sprzeciw sumienia przez lekarza odmawiającego udziału w aborcji wynika wprost z art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co jednak – zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów – nie zwalnia lekarza z obowiązku podjęcia działań ratujących życie i zdrowie pacjenta. Aborcja nigdy jednak do takich działań nie należy. Tragiczne skutki w postaci śmierci ciężarnych kobiet spowodowane były niestosowaniem się lekarzy do obowiązującego prawa, o czym świadczy chociażby proces karny toczący się przeciwko medykom szpitala powiatowego w Pszczynie.

Instytut podkreślił też, że Minister Zdrowia błędnie neguje możliwość powoływania się na klauzulę sumienia przez podmioty lecznicze. Stanowisku takiemu przeczy np. rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2010 r., która – wyznaczając oczekiwany standard międzynarodowy - stwierdza wyraźnie, że żaden szpital nie może być zmuszany do przeprowadzania aborcji lub dyskryminowany z powodu odmowy jej przeprowadzenia.

„W memorandum skierowanym do pani Minister zaapelowaliśmy o poszanowanie konstytucyjnej zasady ochrony życia ludzkiego od poczęcia, która powinna stanowić podstawę wszystkich działań legislacyjnych i której nie można uchylić w drodze ustawy, a tym bardziej rozporządzenia” – stwierdziła Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Pierwsze czytanie proaborcyjnych projektów. Opinie Ordo Iuris

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie na temat projektów.

PROJEKT KOALICJI OBYWATELSKIEJ - LINK

Czytaj Więcej