Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Normy krajowe i międzynarodowe uzasadniają ochronę życia – opinia Ordo Iuris w sprawie Justyny Wydrzyńskiej

Data publikacji: 12.07.2022

Adobe Stock

· Trwa proces Justyny Wydrzyńskiej – aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu, oskarżonej o udzielenie pomocy w aborcji z naruszeniem przepisów ustawy.

· Działaczka miała wysłać środki poronne kobiecie, która zamierzała przeprowadzić aborcję.

· Justyna Wydrzyńska nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego jej czynu.

· Jako organizacja społeczna do sprawy dołączył Instytut Ordo Iuris, z uwagi na ochronę interesu społecznego i indywidualnego.

· Instytut złożył w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga opinię, w której podkreśla, że nie istnieje międzynarodowy standard prawny, który wymagałby od Polski dopuszczanie aborcji.

· Ponadto, ochrona życia nienarodzonego dziecka jest uzasadniona normami konstytucyjnymi i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

· Ordo Iuris przypomina również, na czym polega przestępstwo pomocnictwa w aborcji z naruszeniem ustawy.

· Kolejna rozprawa w tej sprawie odbędzie się 14 lipca.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

– W przedstawionej sądowi opinii Instytutu Ordo Iuris, wyłożone zostały kwestie prawne tak naprawdę oczywiste, które jednak zwolennicy aborcji zafałszowują i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Nie tylko Konstytucja RP, ale i prawo międzynarodowe, nie dają podstaw do twierdzenia, że istnieje „prawo do aborcji” lub że jest to jedno z praw człowieka. Polskie prawo karne, penalizując czyny takie jak przerwanie ciąży z naruszeniem ustawy lub pomoc w tym kobiecie ciężarnej, nie godzi zatem w prawa człowieka, ale chroni wartość jaką jest życie dziecka przed narodzeniem. Chroni też zdrowie kobiet w ciąży, któremu zagraża przyjmowanie środków poronnych niewiadomego pochodzenia i bez konsultacji lekarskiej – podsumowuje treść złożonej opinii mec. Jakub Słoniowski.

Justyna Wydrzyńska jest oskarżona o przestępstwo z art. 152 §2 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę za pomoc w dokonaniu aborcji lub nakłanianie do tego. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności. Aktywistka jest oskarżona również o przestępstwo z art. 124 prawa farmaceutycznego, czyli o przechowywanie produktów leczniczych w celu wprowadzenia ich do obrotu bez pozwolenia. Justyna Wydrzyńska nie przyznała się do zarzucanych jej przestępstw, tłumacząc, że przekazała kobiecie środki, kierując się emocjami i współczuciem.

W swojej opinii Instytut Ordo Iuris przypomniał konstytucyjne standardy ochrony życia poczętego. Ustawa zasadnicza zapewnia każdemu obywatelowi prawną ochronę życia. Potwierdza to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyrok z października 2020 r., stwierdzający niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej.

Instytut wykazał, że nie istnieje żaden wiążący Polskę akt prawa międzynarodowego, który nakładałby na Rzeczpospolitą obowiązek legalizacji aborcji, swobodnie lub tylko w przypadku wystąpienia określonych przesłanek. Rezolucje i opinie międzynarodowych gremiów, wzywające do rozszerzania dopuszczalności aborcji, nie mają mocy prawnie wiążącej są jedynie stanowiskami w istocie politycznymi lub ideologicznymi.

Nie ma też żadnego standardu w postaci „prawa do aborcji”. Nie uzasadnia go nie tylko treść wiążących Polskę konwencji, ale też praktyka państw tworzących społeczność międzynarodową. Praktyka ta jest bowiem niejednolita i ulega modyfikacjom. Do takich zmian należy m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego USA z 24 czerwca 2022 r., uznające wyrok w sprawie Roe vs. Wade za niezgodny z konstytucją.

Potwierdza to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wielokrotnie orzekał w sprawach dotyczących aborcji. Trybunał ten konsekwentnie uchyla się od rozstrzygania kwestii podmiotowości dziecka nienarodzonego i pozostawia państwom-stronom swobodę w stanowieniu przepisów chroniących życie poczęte lub dopuszczających jego przerywanie.  

Ordo Iuris w swej opinii omawia także istotne aspekty przestępstwa pomocy w aborcji z naruszeniem przepisów ustawy (art. 152 §2 k.k.). Pomoc ta może być zrealizowana m.in. poprzez udostępnienie kobiecie ciężarnej farmakologicznych środków poronnych. Czyn ten zostaje popełniony nawet wówczas, jeśli ostatecznie nie doszło do próby pozbawienia życia nienarodzonego dziecka. Ponadto w przypadku tego przestępstwa nie ma możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia na takich zasadach jak przy zwykłym pomocnictwie. Szkodliwość społeczna tego czynu polega m.in. na tym, że przerwanie ciąży niezgodnie z ustawą zagraża zdrowiu kobiety w ciąży. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy udostępnione kobiecie środki poronne nie są dopuszczone w Polsce do obrotu, dystrybuowane są poza aptekami i przyjmowane bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Instytut wskazuje też, że w sprawach dotyczących art. 152 §2 k.k. szczególne znaczenie powinny mieć względy prewencji indywidualnej i generalnej, aby obowiązujące zakazy przeprowadzania aborcji niezgodnie z ustawą, pomocy w tym lub nakłaniania do tego, nie stały się fikcją.

Wspieram
Ochrona życia

01.12.2023

Akt oskarżenia przeciwko lekarzom w Pszczynie, w związku ze śmiercią pani Izabeli

· Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Pszczynie akt oskarżenia przeciwko trzem lekarzom, w związku ze śmiercią w 2021 r. kobiety i jej nienarodzonego dziecka.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

29.11.2023

Stany pro life zwiększają dzietność. Sytuacja demograficzna po uchyleniu wyroku Roe v. Wade

· Jeden z amerykańskich ośrodków badawczych opublikował dane, z których wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. liczba urodzeń w niektórych stanach USA wzrosła średnio o 2,3%.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.11.2023

Proaborcyjne projekty lewicy sprzeczne z prawem. Analiza Ordo Iuris

· Wśród zapowiadanych przez lewicowo-liberalne formacje zmian prawnych, istotne miejsce zajmował postulat zwiększenia możliwości wykonywania aborcji w Polsce.

Czytaj Więcej