Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Oświadczenie Komitetu ONZ, uznające aborcję za prawo człowieka, sprzeczne z prawem międzynarodowym

Data publikacji: 07.11.2023

Adobe Stock

· Komitet ONZ do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet wydał oświadczenie, według którego prawo do aborcji jest prawem człowieka i wynika z prawa międzynarodowego.

· W związku z tym, organ ten rekomenduje wszystkim państwom-stronom dekryminalizację i legalizację aborcji, a także zapewnienie edukacji wrażliwej na „gender”, w zakresie „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” oraz praw w tym obszarze.

· To oświadczenie stoi w sprzeczności z normami prawa międzynarodowego, które nie przewidują tzw. prawa do aborcji na życzenie w żadnym z traktatów czy innych umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka.

Przedmiotem oświadczenia zatytułowanego „Ochrona życia, zdrowia i przyszłości dziewcząt poprzez zminimalizowanie liczby niechcianych ciąż i zagwarantowanie dostępu do bezpiecznej aborcji” są „prawa reprodukcyjne i seksualne” oraz związane z nimi tzw. prawo do aborcji na życzenie.

W oświadczeniu autorzy wyrażają ubolewanie, iż w niektórych regionach świata nastąpił „regres” oraz wycofywanie się z „ochrony dostępu dziewcząt” do „bezpiecznej aborcji” i „usług poaborcyjnych bez należytego uwzględnienia ochrony ich życia, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz przyszłości, ani uznania ich istotnej roli i potencjalnego wkładu w potencjał ludzki i gospodarkę narodu”. Za przykład podają wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki, który w wyroku Dobbs v. Jackson Women's Health Organization z czerwca 2022 roku uznał, że z Konstytucji USA nie wynika prawo do aborcji. Zdaniem Komitetu, w efekcie tego wyroku dostęp dziewczyn do aborcji uległ pogorszeniu. W dalszej części oświadczenia Komitet stwierdza, iż „utrudnianie dziewczętom dostępu do bezpiecznego przerywania niechcianej ciąży jest sprzeczne ze zobowiązaniami państw do zagwarantowania dziewczętom prawa do równości, autonomii, prywatności i wolności reprodukcyjnej, podstawowego prawa do ochrony przed niebezpiecznymi sytuacjami zdrowotnymi, a także wolności od przemocy ze względu na płeć oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania”. W związku z tym, Komitet wyraźnie podkreśla, iż „dostęp do nowoczesnych form antykoncepcji oraz do bezpiecznej i wysokiej jakości aborcji jest prawem człowieka na mocy prawa międzynarodowego i jest szczególnie ważny dla dziewcząt”. Dlatego też w oświadczeniu jego autorzy nawołują m.in. do dekryminalizacji i legalizacji aborcji oraz do zapewnienia edukacji wrażliwej na „gender”, w zakresie tzw. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym obszarze. 

Co jednak istotne, aborcja jako prawo człowieka nie została uznana w żadnej z umów międzynarodowych. Te za najważniejsze z praw człowieka uznają prawo do życia, a w dalszej kolejności inne prawa, takie jak prawo do prywatności. Mimo to, kilka Komitetów ONZ w swych oficjalnych dokumentach próbuje wyprowadzić tzw. prawo do aborcji z koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych, pojawiającej się w oficjalnych dokumentach międzynarodowych organizacji, czego przykładem jest stanowisko Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet.

Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW) to wyspecjalizowany organ, działający w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podstawowym zadaniem tego organu jest monitorowanie wdrażania i przestrzegania przez państwa-strony postanowień Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w 1979 roku. Zgodnie z jej postanowieniami, państwa-strony są zobowiązane do składania, co najmniej raz na 4 lata, sprawozdań informujących o wykonywaniu postanowień wspomnianej umowy międzynarodowej. Po zapoznaniu się takim dokumentem Komitet może wydać rekomendacje co do sytuacji kobiet w danym państwie. 

Sam Komitet składa się z 23 ekspertów, zgłaszanych przez państwa strony i wybieranych na 4-letnie kadencje wedle klucza geograficznego. Co istotne, członkowie Komitetu występują we własnym imieniu. Oznacza to, iż nie reprezentują oni krajów swego pochodzenia.

- Oświadczenie wydane przez Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet należy uznać za kolejną próbę pozatraktatowego umieszczenia aborcji w zakresie praw człowieka. W dodatku, jego autorzy uznają zakaz aborcji za formę nieludzkiego traktowania. Warto zauważyć, że życie ludzkie podlega ochronie nie tylko na gruncie przepisów prawa międzynarodowego, ale w polskim porządku prawnym, ochrona ta jest zagwarantowana także poprzez Konstytucję RP i ugruntowane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym, ochronie podlega ono także w swojej prenatalnej fazie - wskazuje Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego.

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Pierwsze czytanie proaborcyjnych projektów. Opinie Ordo Iuris

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie na temat projektów.

PROJEKT KOALICJI OBYWATELSKIEJ - LINK

Czytaj Więcej