Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Parlament Europejski będzie głosował w sprawie „gendercide” – ludobójstwa ze względu na płeć

Data publikacji: 04.10.2013

Jak już informowaliśmy, Parlament Europejski debatuje nad zjawiskiem postępującej eksterminacji kobiet. 8 października zostanie poddany pod głosowanie raport „ludobójstwo ze względu na płeć: brakujące kobiety”.

 

W raporcie zostały przedstawione możliwości przeciwdziałania praktykom prenatalnej selekcji płci, takim jak dzieciobójstwo i dokonywanie selektywnej aborcji. Przyrodzona godność każdej osoby ludzkiej, zarówno już tej urodzonej, jak i mającej się narodzić, jest zagrożona z uwagi na upowszechnianie się praktyk eksterminowania dziewczynek „gendercide”. Zjawisko to pozostaje w sprzeczności z niedawnym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Brüstle v. Greenpeace (C-34/10). W ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE, zapłodnienie jest początkiem życia ludzkiego, a człowiek w fazie prenatalnej powinien podlegać ochronie, szczególnie w aspekcie jego godności oraz integralności. Odwołując się do tego wyroku Wielkiej Izby TSUE, Europejska Inicjatywa Obywatelska Jeden z Nas zebrała już podpisy ponad miliona Europejczyków.

 

Na całym świecie systematycznie dokonuje się aborcji z uwagi na płeć dziecka, przy czym ofiarami tego procederu padają głównie dziewczynki, co zaburza naturalną strukturę demograficzną populacji ludzkiej. Wskazuje na to m.in. badanie przedstawione przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Zewnętrznej Parlamentu Europejskiego w 2012 r. W kontekście problematyki Chin i Indii, gdzie wypaczone proporcje płci zostały zauważone przez społeczność międzynarodową i uznane przez oba rządy, w badaniu przedstawiono kluczową literaturę wskazującą przyczyny, aktualne trendy i konsekwencje praktyk selekcji płci, od dzieciobójstwa i zaniedbania do stosowania bardziej wyszukanych metod kojarzących testy ultrasonograficzne z selektywną aborcją. Pomimo istnienia prawnych regulacji w tym względzie, zarówno w Chinach jak i Indiach trudno jest monitorować te praktyki bowiem są one źródłem zysków personelu medycznego i producentów sprzętu w nich wykorzystywanego. Zachwiane proporcje zaobserwowano także w innych krajach, takich jak Wietnam, Albania, Azerbejdżan i Gruzja.

 

Projekt sprawozdania przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu potępia aborcję 7 razy, zarówno dobrowolną jak wymuszoną, gdy jest oparta na prenatalnej selekcji płci. Deklaracja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych stanowi, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu”. Miejmy nadzieję, że zasada ta będzie przestrzegana przez członków Parlamentu Europejskiego, gdy raport zostanie poddany pod głosowanie. Parlament Europejski potępił niedawno przymusowe aborcje, które są konsekwencją polityki kontroli populacji, w rezolucji przyjętej w lipcu 2012 r. dotyczącej skandalu związanego z przymusową aborcją w Chinach.

 

Do raportu zgłoszono również szereg poprawek. Na uwagę zasługują poprawki przygotowane przez słowacką europoseł Annę Záborską, które poparło 12 eurodepudowanych z Polski. Przypominają one m.in., że w prawie międzynarodowym nie istnieje „prawo człowieka do aborcji” ani w ramach zobowiązania traktatowego ani w międzynarodowym prawie zwyczajowym, oraz przypomina, że nie można powoływać się na żaden międzynarodowy prawnie wiążący traktat ONZ jako ustanawiający bądź uznający prawo do aborcji. Potwierdza się również prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem a szczególnie, że żadna osoba, żaden szpital ani żadna instytucja nie powinni być zmuszani, pociągani do odpowiedzialności ani dyskryminowani w jakikolwiek sposób z powodu odmowy wykonania aborcji.

Wspieram
Ochrona życia

08.10.2019

Skąd organizacje LGBT biorą pieniądze – nagranie z konferencji prasowej

Instytut Ordo Iuris opublikował raport na temat finansowania ruchu LGBT. Tego typu organizacje wspierane są przez Unię Europejską czy niektóre samorządy, m.in. Miasto Stołeczne Warszawa. Opracowanie zostało przedstawione na konferencji prasowej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.10.2019

Próba przeforsowania „prawa do aborcji” na szczycie w Nairobi. Organizacje broniące życia ignorowane przez ONZ

W listopadzie dojdzie do kolejnej próby wprowadzenia „prawa do aborcji”. W Nairobi odbędzie się Szczyt ONZ, podczas którego omawiany ma być temat dostępu do „praw reprodukcyjnych i seksualnych”. Mimo deklaracji o otwartym charakterze wydarzenia, organizatorzy nie dopuścili do rejestracji na szczyt niemal żadnej organizacji występującej w obronie życia i rodziny.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

30.09.2019

Dr Tymoteusz Zych na Marszu dla Życia w Bratysławie

Marsz dla Życia w Bratysławie zgromadził ponad 50 tys. osób. To jedno z największych zgromadzeń w historii liczącej 5,4 mln mieszkańców Słowacji. Podczas wydarzenia głos zabrał dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Ordo Iuris.

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.09.2019

Magdalena Olek: Kontrowersje wokół Planned Parenthood

W 1916 r. amerykańska feministka, Margaret Sanger, założyła pierwszą klinikę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w której doradzano kobietom w zakresie stosowania środków antykoncepcyjnych oraz przeprowadzano niebezpieczne zabiegi, mające na celu uśmiercenie nienarodzonych dzieci. Za stosowanie nielegalnych i śmiercionośnych praktyk Sanger została skazana przez sąd, ale miesiąc spędzony w więzieniu nie zniechęcił jej do kontynuowania działalności.

Czytaj Więcej