Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Poseł Joanna Lichocka krytykuje przepisy, których nigdy nie było w projekcie „Zatrzymaj aborcję” – komentarz Ordo Iuris

Data publikacji: 23.04.2018

Joanna Lichocka na spotkaniu w Bochni określiła obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” jako „nieludzki” twierdząc, że „w przypadku dramatycznego wyboru pomiędzy życiem i zdrowiem matki a życiem dziecka, jednoznacznie opowiada się on po stronie dziecka”. W projekcie nie sposób jednak znaleźć takiego rozwiązania. Nie było go też w obywatelskim projekcie ustawy o całkowitym zakazie aborcji odrzuconym przez Sejm w 2016 r., a ruchy pro-life w ogóle nie podnoszą takiego postulatu.

Inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję” ma na celu uchylenie jednej z trzech istniejących w polskim prawie przesłanek aborcyjnych, która pozwala na uśmiercenie dziecka poczętego, jeżeli badania prenatalne wskazują na prawdopodobieństwo jego „ciężkiego upośledzenia” lub „choroby zagrażającej jego życiu”. Jeżeli projekt zostanie przyjęty, zniknie jedynie aborcja eugeniczna, a pozostałe przesłanki pozostaną bez zmian. Nadal będzie obowiązywał przepis pozwalający na aborcję, jeżeli „ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej”.

Co jeszcze istotniejsze, teza poseł Joanny Lichockiej jest całkowicie oderwana, nie tylko od treści projektu „Zatrzymaj aborcję”, ale w ogóle od postulatów ruchów pro-life i od prawodawstwa krajów, które przewidują pełną ochronę życia od momentu poczęcia. Nawet projekt przewidujący całkowity zakaz aborcji odrzucony przez Sejm dwa lata temu zawierał klarowny przepis stanowiący, że czynu zabronionego nie stanowią działania lecznicze mające na celu uchylenie niebezpieczeństwa dla życia matki, nawet, jeśli ich efektem jest śmierć dziecka poczętego (projektowany art. 152 § 4 Kodeksu karnego).

Gdyby zostały wykreślone wszystkie przesłanki aborcyjne i nie powstałby dodatkowy przepis gwarantujący możliwość leczenia ciężarnej matki w przypadku zagrożenia jej życia, zapewniałyby ją normy ogólne kodeksu karnego, w tym instytucja stanu wyższej konieczności. Próby likwidacji tej możliwości byłyby zresztą sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Już dzisiaj w wielu ustawodawstwach rozróżnia się pojęcie „aborcji”, czyli świadomego i celowego uśmiercenia człowieka na pierwszym etapie jego rozwoju, od czynności leczniczych, które ratują życie matki, ale ich skutkiem może być śmierć dziecka. Te sytuacje rozróżnia także etyka, w której inaczej traktuje się celowe czynienie zła, a inaczej ratujące życie ludzkie działanie oparte o „zasadę podwójnego skutku”. To ważne rozróżnienie pozwala uniknąć nieporozumień i manipulacji wiążących się z fałszywym twierdzeniem, że „prawo do aborcji” jest niezbędne z przyczyn terapeutycznych.

Tym trudniej zrozumieć dalszą część wypowiedzi poseł Joanny Lichockiej, która mówiła o projekcie popartym m.in. przez 800 tys. Polaków i Konferencję Episkopatu Polski, że „rzekome opowiadanie się «za życiem» środowisk forsujących projekt (…) ma za zadanie realizację innych celów, które nie mają nic wspólnego z obroną życia”.

Trzeba przypomnieć, że także w 2016 r., kiedy trwały prace nad projektem „Stop aborcji”, posłowie podawali na jego temat wiele nieprawdziwych informacji. Z trybuny sejmowej można było wtedy usłyszeć m.in., że projekt zakazuje badań prenatalnych, wyklucza leczenie matek w okresie ciąży oraz przewiduje wszczęcie postępowań prokuratorskich w przypadku poronienia. Te fałszywe twierdzenia, które nie miały żadnego pokrycia w rzeczywistym tekście projektu, stały się jednymi z głównych haseł „Czarnych protestów”. 

Niepokoją także inne słowa poseł Joanny Lichockiej, według której „wprowadzenie tej ustawy jest być może zgodne z nauczaniem Kościoła, ale sprzeczne z realiami polityki społecznej”. Należy zdecydowanie podkreślić, że postulat ochrony życia dzieci niepełnosprawnych w okresie prenatalnym ich rozwoju jest zgodny przede wszystkim z międzynarodowym system gwarancji praw człowieka i praw osób z niepełnosprawnościami.

Europejscy eksperci od gender ukrywają informacje na temat swojej działalności

Komitet GREVIO działający przy Radzie Europy, odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania ,,Konwencji przemocowej”, odmówił udostępnienia informacji na temat przebiegu jego posiedzeń. Plany zasiadających w Komitecie ekspertów od ideologii gender pozostaną więc owiane tajemnicą.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.08.2018

Ochrona praw człowieka na gruncie kodeksu karnego? Nie dla dziecka – wyrok polskiego sądu wbrew przepisom

Dramat matki, której przez błąd lekarski zmarł syn został spotęgowany wyrokiem Sądu stwierdzającym, że dziecko poczęte nie podlega takiej samej ochronie prawnokarnej jak każdy człowiek. Jest to jawna sprzeczność z przepisami  określającymi dziecko nienarodzone mianem istoty ludzkiej. Instytut Ordo Iuris wsparł matkę w apelacji.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris dementuje mity o dyskryminacji środowisk LGBT w Polsce

Rada Europy przeprowadziła międzynarodowy monitoring nad wdrażaniem rekomendacji zawartych w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy z 2010 w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Instytut Ordo Iuris wysłał do Rady Europy Uwagi, opisując stan wdrożenia poszczególnych rekomendacji w Polsce.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

10.08.2018

Sąd Najwyższy nie dochował procedur? – analiza Ordo Iuris ws. pytań do TSUE

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań prejudycjalnych. Dotyczą one zasady nieusuwalności sędziów, możliwości orzekania przez tych, którzy skończyli 65 lat, zagadnienia dyskryminacji ze względu na wiek oraz obowiązków SN odnośnie stosowania środków zabezpieczających. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę w tej sprawie.

Czytaj Więcej