Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rozporządzenie MZ w sprawie tabletek „dzień po” pozostaje bezprawne, pomimo zmian w treści

Data publikacji: 14.05.2024

Adobe Stock

· W ostatnich tygodniach weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego”.

· Rozporządzenie stanowić ma podstawę dla wydawania z apteki tzw. tabletek „dzień po” dzieciom od 15 roku życia, z pominięciem wymogu uzyskania recepty lekarskiej.

· Jeszcze na etapie projektu, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę założeń programu, w której wykazał szereg rozwiązań sprzecznych z obowiązującymi ustawami i narażających farmaceutów na odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną.

· Pomimo drobnych zmian w treści, wydane rozporządzenie nie różni się treścią od wadliwego projektu, w związku z czym analiza Ordo Iuris pozostaje aktualna.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

W analizie projektu rozporządzenia prawnicy Ordo Iuris wykazali, że rozwiązania przewidziane przez ministra zdrowia stanowią bezprawną próbę ominięcia prezydenckiego weta z 29 marca, dotyczącego nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne. Dzięki decyzji Andrzeja Dudy, w drodze ustawy nie doszło do zmiany kategorii dostępności tabletek tzw. antykoncepcji awaryjnej na produkty wydawane bez recepty. Pomimo licznych zastrzeżeń do projektu zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych m.in. przez Ordo Iuris, rozporządzenie umożliwiające sprzedaż pigułek „dzień po” bez recepty zostało wydane przez ministra zdrowia i weszło w życie 1 maja 2024 r.

Tekst rozporządzenia nieznacznie różni się od treści jego projektu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia 4 kwietnia. Projekt był przedmiotem analizy Instytutu, w której prawnicy wykazali między innymi, że farmaceuci nie mają prawa do przeprowadzania wywiadu farmaceutycznego w celu wydania z apteki produktu dostępnego na receptę lekarską, oraz że recepta farmaceutyczna może być zgodnie z prawem wystawiona wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta. Eksperci Ordo Iuris przypomnieli również, że „niechciana ciąża” nie jest stanem zagrożenia zdrowia i nie legalizuje wystawienia recepty przez farmaceutę.

Po publikacji analizy Instytutu, przepisy rozporządzenia uległy pewnej modyfikacji. Przykładowo, w §5 ust. 1 pkt 1 projektu zapisano, że wywiad przeprowadzany przez farmaceutę obejmuje „ustalenie przyczyny zasadności wydania produktu leczniczego będącego środkiem antykoncepcji awaryjnej (…)”, podczas gdy w przyjętym tekście rozporządzenia wykreślono słowo „przyczyny” i zapisano „ustalenie zasadności wydania produktu leczniczego będącego środkiem antykoncepcji awaryjnej (…)”. Zmianę tę można powiązać z przedstawioną w analizie Instytutu i umotywowaną interpretacją, że takie „ustalanie przyczyny zasadności wydania produktu leczniczego” jest tożsame z „badaniem stanu zdrowia” i w rzeczywistości stanowi badanie podmiotowe pacjentów, do przeprowadzania którego (zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty) uprawnieni są lekarze, a nie farmaceuci. Kwestia wykonywania badania podmiotowego pacjentów jest bardzo istotna, bowiem wspomniana ustawa przewiduje odpowiedzialność karną dla osoby, która bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób. Co jednak istotne, rezygnacja z pojedynczego słowa nie zmienia treści rozporządzenia, zgodnie z którą farmaceuci mają być właśnie stawiani w roli lekarzy mających „diagnozować” pacjentki i ordynować środki lecznicze.

„Rozporządzenie wydane przez ministra zdrowia zasadniczo nie różni się od projektu i zawiera te same wadliwe rozwiązania, naruszające obowiązujące przepisy ustawowe. Co więcej, stosowanie przepisów rozporządzenia stwarza zagrożenie dla farmaceutów, narażając ich na odpowiedzialność zawodową, finansową a nawet karną” – podsumowała r.pr. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.   

 

Wspieram
Ochrona życia

20.05.2024

Doroczne spotkanie Komisji ONZ – genderowe i proaborcyjne postulaty zablokowane przez sprzeciw państw

· W Nowym Jorku miała miejsce 57. sesja Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Czytaj Więcej

Ideologia pod pozorem walki z przemocą. Dyrektywa przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej

· Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dyrektywa została też zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.05.2024

Aborcja - co trzeba zrobić, żeby Donald Tusk wyciągnął z piwnicy swój zakurzony krucyfiks?

· Warto stanąć w obronie życia: nie istnieje żaden społeczny determinizm, powodujący, że historyczny rozwój zmierza w jednym tylko kierunku.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.05.2024

Bruksela za finansowaniem aborcji w całej Europie

W Unii Europejskiej pojawiają się inicjatywy mające na celu wspieranie z funduszy unijnych krajów członkowskich, w których aborcję mogą wykonać kobiety pozbawione takiej możliwości w swoim państwie. Organy unijne są też wzywane do zaprzestania wsparcia finansowego dla organizacji pro-life.

 

„Prawne sztuczki” zwolenników aborcji

Czytaj Więcej