Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sejm za odrzuceniem ustawy o pełnej ochronie życia dzieci przed urodzeniem. Ordo Iuris: projekt zasługiwał na rozpatrzenie

Data publikacji: 02.12.2021

Adobe Stock

 

· 2 grudnia Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy „Stop aborcji”, przewidujący przywrócenie pełnej ochrony życia dzieci na prenatalnym etapie rozwoju.

· Za odrzuceniem projektu głosowało 361 posłów, przeciw – 48, wstrzymało się – 12, a 39 nie głosowało wcale.

· Projekt przewidywał m.in. umieszczenie w Kodeksie karnym definicji dziecka i dziecka poczętego.

· Instytut Ordo Iuris przedstawił opinię prawną, w której wskazuje, że projekt zasługiwał na skierowanie do dalszych prac, a zmiany w przepisach karnych penalizujące dokonane przez kobietę przestępstwo nielegalnej aborcji są potrzebne, aby skutecznie podnieść poziom ochrony życia dziecka przed i po narodzeniu.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ PRAWNĄ - LINK

 

„To był już szósty z kolei projekt obywatelski w ciągu ostatnich 11 lat, mającym na celu skuteczne ograniczenie prawnej dostępności prenatalnego dzieciobójstwa w Polsce. Poprzednie zbiórki i prezentacja projektów w Sejmie przyczyniły się pośrednio do wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność aborcji eugenicznej. Obecny również może wywrzeć pozytywne skutki, przyczyniając się w przyszłości do zapewnienia jeszcze lepszej opieki i ochrony dziecka na prenatalnym etapie rozwoju” – podkreśla apl. rad. Anna Wawrzyniak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1693). Przewidywał on utratę mocy ustawy aborcyjnej obowiązującej od 1993 r. (w tym uchylenie wszystkich wyjątków aborcyjnych, które wciąż pozostały w tej ustawie – nie tylko eugenicznego, który został już uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.) i uregulowanie kwestii aborcyjnego uśmiercania nienarodzonych wyłącznie w przepisach Kodeksu karnego.

 

Projekt przewidywał dodanie do art. 115 Kodeksu karnego definicji dziecka („człowiek w okresie od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości” – jest ona zbieżna z definicją z art. 2 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka) oraz dziecka poczętego („dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu”). Zakładał też uchylenie art. 152-154 k.k. jako zbędnych w momencie, gdy dziecko poczęte byłoby traktowane jak każdy inny człowiek i przestępstwa skierowane przeciw niemu nie potrzebowałyby osobnej typizacji – w ich miejsce dodany miałby zostać § 5 do art. 148, wyodrębniający przestępstwo przeciwko dziecku poczętemu jako szczególny typ zabójstwa.

 

Ponadto w art. 155 (nieumyślne pozbawienie życia), 156 (spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), 157 (spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia) oraz 160 (narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) dodawane byłyby specjalne klauzule, zwalniające z odpowiedzialności karnej matkę, która dokonałaby tych czynów nieumyślnie wobec własnego dziecka poczętego, a także przewidujące nadzwyczajne złagodzenie kary (włącznie z odstąpieniem od jej wymierzenia) wobec matki, która dokonała takich czynów umyślnie. Do przepisów prawa materialnego dostosowanoby również przepisy proceduralne.

 

W opinii Ordo Iuris zauważono, że obecnie obowiązujący stan prawny nie zapewnia całkowitej ochrony życia dzieci poczętych na gruncie prawa karnego, w związku z czym prace nad projektem powinny były być kontynuowane i doprowadzić do wypracowania spójnych rozwiązań pozwalających z jednej strony na realną ochronę życia dzieci nienarodzonych, z drugiej zaś na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw zabójstwa każdego człowieka.

 

Projekt ten był już szóstym z kolei projektem obywatelskim w ciągu ostatnich 11 lat, mającym na celu skuteczne ograniczenie prawnej dostępności prenatalnego dzieciobójstwa w Polsce. Każdy z nich zyskał poparcie setek tysięcy obywateli polskich. Pierwszy został złożony w Sejmie 9 grudnia 2010 r., drugi – 21 marca 2013 r., trzeci – 3 lipca 2015 r., czwarty – 19 sierpnia 2016 r., piąty – 30 listopada 2017 r., lecz rozpatrywany również w obecnej kadencji Sejmu.

Wspieram

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.12.2021

Wyrok skazujący Macieja Maleńczuka prawomocny

· Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Macieja Maleńczuka za naruszenie nietykalności cielesnej działacza pro-life.

· Muzyk został wcześniej skazany przez Sąd Rejonowy na zapłatę grzywny, zadośćuczynienia i pokrycie kosztów postępowania.

· Pokrzywdzonego reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.
 

Czytaj Więcej

Projekt ustawy mogący zapewnić świadczenia rodzicom dzieci utraconych

· Brak równego dostępu rodziców dzieci martwo urodzonych do świadczeń socjalnych pozostaje od lat nierozwiązanym problemem.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

10.12.2021

Odpowiedź Instytutu Ordo Iuris dla prof. Eleonory Zielińskiej

W związku z opublikowanym 3 grudnia 2021 r. artykułem pt. Dziecko uratowane dzięki wyrokowi TK. Szpital w Białymstoku powołał się na opinię Ordo Iuris do Instytutu zwróciła się prof. Eleonora Zielińska, na której opinię z 22 stycznia 2008 r.

Czytaj Więcej