Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zakaz aborcji to nie tortury. Stanowisko Ordo Iuris w ramach konsultacji rządowych

Data publikacji: 14.07.2023

Adobe Stock

· Rząd opublikował projekt Sprawozdania dotyczącego realizacji postanowień zawartych w Konwencji ONZ w sprawie przeciwdziałania torturom.

· W ramach trwających w tej sprawie konsultacji, o zajęcie stanowiska poproszony został Instytut Ordo Iuris.

· Przedstawiciele Instytutu zwrócili uwagę, na mające miejsce od dłuższego czasu próby włączenia do pojęcia tortur zakazu aborcji, co otwierałoby drogę do legalizacji tego procederu.

· W związku z tym, analitycy Instytutu rekomendowali rządowi zajęcie odpowiedniego stanowiska, mającego na celu wyrażenia mocnego i jasnego sprzeciwu wobec tego typu praktyk.

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazał się projekt VIII Sprawozdania Okresowego Rządu w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, obejmującego swym zakresem okres od lipca 2019 do czerwca 2023 roku. Omawiane Sprawozdanie jest swoistym raportem, informującym o realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień zawartych w Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Sporządzane co kilka lat sprawozdanie jest następnie przedkładane Komitetowi Przeciwko Torturom, czyli ciału kontrolnemu złożonemu z niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie wspomnianej Konwencji.

Sama Konwencja, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1984 r., jest aktem prawa międzynarodowego, mającym za główny cel przeciwdziałanie stosowaniu tortur oraz innych okrutnych i nieludzkich działań o takim charakterze. Do Konwencji przystąpiło bądź ratyfikowało ją 173 państw, w tym także Rzeczpospolita Polska w 1989 roku.

W tym roku, w ramach prac nad wspomnianym Sprawozdaniem, do przedstawienia swych uwag w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości konsultacji. zaproszony został Instytut Ordo Iuris. W przygotowanej dla resortu odpowiedzi, Instytut zwrócił przede wszystkim uwagę na stosowaną przez wspomniany Komitet błędną wykładnię art. 1, wedle której zakaz aborcji może stanowić formę tortury, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Taka interpretacja omawianego przepisu stoi bowiem w sprzeczności z samym tekstem Konwencji, która nie reguluje kwestii aborcji, pozostawiając to zagadnienie do rozwiązania poszczególnym państwom.

Postulowana przez Komitet kwestia uznania zakazu aborcji za formę tortur nie ma żadnych podstaw merytorycznych. Gdyby nawet jednak uznać, że normy zawarte w Konwencji w jakikolwiek sposób odnoszą się do kwestii aborcji, to należałoby je interpretować w zgodzie i z uwzględnieniem z art. 6 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku, na mocy którego każdej „istocie ludzkiej”, a więc także osobom nienarodzonym, gwarantuje się prawo do życia. 

W tym kontekście analitycy Instytutu zwracają również uwagę na długoletnią aktywność wspomnianego Komitetu, który wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną praw człowieka, podejmuje szereg działań, mających na celu wykreowanie „prawa do aborcji”. Dzieje się to poprzez różnego rodzaju stanowiska, opinie i rekomendacje, mające rzekomo wynikać z opacznie rozumianych i powszechnie uznawanych uprawnień takich jak wolność od tortur, prawo do zdrowia czy prawo do życia. Działania te, choć formalnie nie mają charakteru wiążącego, mogą być zaliczone do kategorii tzw. miękkiego prawa (soft law), które w praktyce ma bardzo duże znaczenie, służąc tym samym za argument na rzecz legalizacji aborcji w państwach chroniących życie ludzkie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

- Instytut zarekomendował rządowi Rzeczypospolitej Polskiej wyrażenie sprzeciwu wobec opisanych powyżej działań, mających na celu uznanie zakazu aborcji za formę tortur. Wspomniane działania, jako oparte na błędnej wykładni oraz wykraczające poza przyznane kompetencje, muszą spotkać się ze stanowczym i jasnym sprzeciwem, zaprezentowanym w odpowiednich dokumentach - zaznacza Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.09.2023

Jak zachodzące przemiany kulturowe wpływają na ocenę moralną i przyzwolenie dla eutanazji w Polsce?

Problem eutanazji jeszcze nie jest szeroko dyskutowany w Polsce. Jest to jednak temat, którego rzetelne przedstawienie opinii publicznej jest szczególnie istotne, także z tego względu, iż wielokrotnie procedura uśmiercania pacjenta na jego prośbę mylona jest z zaprzestaniem uporczywej terapii.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

22.09.2023

Udogodnienia dla koncernów farmaceutycznych. Wniosek KE w sprawie wykorzystania substancji pochodzenia ludzkiego

· Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący substancji pochodzenia ludzkiego – „SoHo”, którego pierwsze czytanie miało miejsce 12 września.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.09.2023

Studenckie organizacje pro-life blokowane. Kryzys wolności akademickiej w Niemczech?

Instytucja uniwersytetu to jeden z filarów kultury europejskiej. Stanowi miejsce otwartej dyskusji, argumentacji, dowodzenia twierdzeń. Tymczasem w ośrodkach akademickich nad Renem i Dunajem dochodzi do bulwersujących naruszeń wolności akademickiej, o podtekście ideologicznym.

Czytaj Więcej