Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Analiza umowy o partnerstwie Unii Europejskiej i Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Data publikacji: 27.07.2021

Będąca w przygotowaniu Umowa o partnerstwie Unii Europejskiej i Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (dalej: partnerstwo OACPS-UE) ma docelowo zastąpić obowiązujące dotychczas porozumienie zawarte między tożsamymi stronami w czerwcu 2000 roku (dalej: Układ z Kotonu). Okres obowiązywania Układu z Kotonu formalnie zakończył się w lutym 2020 roku, ale ze względu na brak wypracowania nowej Umowy został przedłużony do dnia 30 listopada bieżącego roku. Termin ten może ulec skróceniu, jeśli nowa Umowa wejdzie w życie szybciej, lub jeśli będzie przed tą datą tymczasowo stosowana.

Partnerstwo OACPS-UE stanowi istotny element ładu międzynarodowego. Obejmuje ono ponad jedną piątą światowej populacji, w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej, jak i 79 członków wspólnoty państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Państwom tym przysługuje w sumie 106 głosów na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, co stanowi większość znacznie przewyższającą 50%. Negocjowana Umowa byłaby wobec powyższych państw wiążąca, dlatego zapisy w niej zawarte miałyby daleko idące konsekwencje dla wielu państw, a więc również – dla całej międzynarodowej społeczności.

  POBIERZ ANALIZĘ - LINK

  Patryk Miernowski - UE proponuje „umowę pomocową" opartą na ideologicznym szantażu ekonomicznym

  Patryk Miernowski -  „Progresywna” ideologia na eksport? Unijny szantaż ekonomiczny UE wobec państw rozwijających się

  Rodzina i Małżeństwo

  Opinia dotycząca zapowiedzianego postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w zakresie tzw. „stref wolnych od ideologii LGBT”

  W lutym 2021 r. Komisja Europejska zarzuciła rządowi polskiemu, że respektując autonomię samorządów, które przyjęły deklaracje ochrony rodzin przed zagrożeniami ze strony zideologizowanych ruchów LGBT, może dopuszczać się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Komisja wciąż używa przy tym fałszywego określenia „stref wolnych od (ideologii) LGBT”. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na temat zapowiedzianego postępowania KE przeciwko Polsce.

  Czytaj Więcej