fbpx Domy samotnych matek nie tylko dla pełnoletnich – opinia Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Domy samotnych matek nie tylko dla pełnoletnich – opinia Ordo Iuris

Data publikacji: 20.09.2021

Adobe Stock

• Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania domów dla samotnych rodziców z małoletnimi dziećmi.

• Zaproponowane przez ministerstwo zmiany – obok wielu pożądanych rozwiązań - prowadzić mają do uniemożliwienia korzystania z takich placówek przez samotnych rodziców, którzy nie osiągnęli pełnoletniości.

• Interwencji w sprawie podjął się Instytut Ordo Iuris, włączając się w konsultacje projektu.

• Jak zwracają uwagę eksperci Instytutu, obecne brzmienie projektu rozporządzenia może skutkować brakiem udzielenia pomocy interwencyjnej osobom małoletnim ubiegającym się o skierowanie do domu pomocy, również w przypadkach znajdowania się ich w sytuacjach kryzysowych bądź też w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

• Instytut Ordo Iuris przesłał do ministerstwa swoje stanowisko oraz przygotował projekt ustawy będącej odpowiedzią na istniejące problemy.

PRZECZYTAJ STANOWISKO - LINK 

 

PRZECZYTAJ PROJEKT USTAWY - LINK

 

 

„Komentowany projekt rozporządzenia obok słusznych i właściwych rozwiązań zawiera także zmiany, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację małoletnich matek potrzebujących szczególnej pomocy. W związku z powyższym Instytut Ordo Iuris włączył się w proces opiniowania rozporządzenia, a także przygotował projekt ustawy niwelujący problem pozostawania pod władzą rodzicielską małoletnich matek korzystających z pomocy domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” – wskazuje Łukasz Bernaciński, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych.

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia, domy dla matek mają zapewniać całodobowy, okresowy pobyt pełnoletnim matkom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży, ojcom z małoletnimi dziećmi, jak również innym osobom sprawującym opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi. Tak sformułowany przepis projektu rozporządzenia wyklucza jednak możliwość przebywania w tego rodzaju placówkach rodziców małoletnich sprawujących opiekę nad własnymi dziećmi. W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę na formalnoprawne przeszkody ich pobytu powstające ze względu na nieposiadanie przez małoletnich rodziców pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Jak jednak zwracają uwagę eksperci Instytutu Ordo Iuris, takie brzmienie projektu rozporządzenia może skutkować brakiem udzielenia pomocy doraźnej, interwencyjnej osobom małoletnim ubiegającym się o skierowanie do domu pomocy, również w przypadkach znajdowania się ich w sytuacjach kryzysowych bądź też w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Według prawników z Instytutu, niezbędnym jest uregulowanie możliwości otoczenia opieką nieletnich rodziców, którzy często podejmują decyzję o wychowaniu dziecka w trudnych warunkach, niejednokrotnie wbrew woli własnej rodziny.  W analizie Ordo Iuris wskazuje, że minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nie posiada kompetencji do doprecyzowania delegacji ustawowej, a w konsekwencji do zawężenia kręgu osób uprawnionych do korzystania z usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w sposób wykluczający małoletnie matki i małoletnie kobiety w ciąży.

 

Mniejsze kontrowersje wzbudza pozostała część projektu. W wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wskazano, że w nowym rozporządzeniu ministerstwo zamierza m.in. zrezygnować z określania liczby mieszkańców domu oraz wskazać na rozwiązania zapewniające im pobyt w warunkach zapewniających większą niż dotychczas prywatność. Wskazano również otwarty katalog usług świadczonych przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje, które może, w zależności od potrzeb, świadczyć placówka. Doprecyzowano także kwestie związane z kierowaniem do domów w tym m.in. osób bezdomnych i w bardziej szczegółowy sposób opisano prawa i obowiązki osób przebywających w domu. Wymienione wyżej zmiany względem aktualnie obowiązującego rozporządzenia, według analityków Ordo Iuris, należy ocenić pozytywnie. W opublikowanej opinii wskazują oni, że „szczególną aprobatę wzbudza otwartość katalogu świadczonych usług, co pozwala na adekwatniejsze ich dostosowanie do aktualnego zapotrzebowania”.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży umieszczony jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji i obecnie znajduje się w toku konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania. Zamieszczony został w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem 39.

 

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

02.05.2022

Ordo Iuris: poselski projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych wymaga istotnych zmian

· W Polsce trwa dyskusja na temat transparentności finansowania organizacji pozarządowych.

Czytaj Więcej

Odmówienie rodzicom możliwości kontaktu z noworodkiem, ogranicza ich prawo do opieki nad dzieckiem

· Polskie prawo dotyczące zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych przyznaje szczególną pozycję kobietom w ciąży oraz podczas porodu i połogu.

· Do katalogu praw pacjenta zalicza się również prawo do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

· Osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego podczas porodu nie ma podstaw do ograniczenia prawa pacjentki do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, którą może wykonywać ojciec dziecka.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.04.2022

Projekt w sprawie aborcji „na życzenie” rażąco sprzeczny z Konstytucją. Opinia Ordo Iuris dla parlamentarzystów

· Instytut Ordo Iuris przekazał posłom i senatorom opinię w sprawie projektu ustawy „o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

25.03.2022

Błędy medyczne a prawo aborcyjne. Wnioski dla Polski na przykładzie Irlandii – raport Ordo Iuris

· W ostatnich miesiącach Polskę obiegły doniesienia o tragicznych przypadkach śmierci dwóch kobiet - w Pszczynie i Częstochowie. W obu sytuacjach pacjentki trafiły do szpitali w związku z powikłaniami w ciąży, jednak zmarły w trakcie hospitalizacji, podobnie jak ich nienarodzone dzieci.

Czytaj Więcej