fbpx Dziewięcioro dzieci pozostanie z matką. Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dziewięcioro dzieci pozostanie z matką. Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie

Data publikacji: 13.06.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Głogowie wydał postanowienie, na mocy którego dziewięcioro dzieci, odebranych wcześniej na wniosek kuratora, pozostanie z matką.

· Małoletni przebywali w domu dziecka przez cztery miesiące. Sąd pozwolił na ich powrót do domu w sierpniu 2021 r.

· Przyczyną odebrania dzieci była opinia kurator sądowej o domniemanych problemach wychowawczych matki.

· W listopadzie 2021 r. kurator została odsunięta od tej sprawy, jak również od pozostałych spraw rodzinnych w Gminie Gaworzyce.

· Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

 

Powodem umieszczenia dzieci w domu dziecka była opinia kurator wskazująca, że matka, rzekomo, nie radzi sobie z ich wychowaniem. Kurator zawnioskowała o to po czterech miesiącach pełnienia nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. Z tą opinią nie zgodził się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który pracował z rodziną od czterech lat. W ocenie pracowników GOPS, nie było podstaw, aby odizolować dzieci od matki. Pozytywną opinię o rodzinie wyrazili także przedstawiciele Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Istniał, co prawda, problem z realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego, jednak asystent rodziny i pracownicy socjalni współpracowali z rodziną w celu rozwiązania tej trudności. Mimo to, sąd przychylił się do wniosku kurator i zdecydował o umieszczeniu dzieci w domu dziecka na czas trwania postępowania.

 

Prawnicy Ordo Iuris złożyli wniosek o zmianę tego postanowienia. Do postępowania włączył się również Rzecznik Praw Dziecka, który także złożył podobny wniosek. W postępowaniu uczestniczyła też Prokuratura Rejonowa w Głogowie. W sierpniu 2021 r. Sąd Rejonowy w Głogowie pozwolił na powrót dzieci do matki. Kobieta została zobowiązana do ścisłej współpracy ze szkołą oraz utrzymania porządku w domu i higieny małoletnich. Z kolei, na wniosek prawników z Ordo Iuris, doszło do zmiany kurator współpracującej z rodziną. Została ona również odsunięta od prowadzenia pozostałych spraw z terenu gminy Gaworzyce.

 

Ostatecznie, sąd, po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego, nie znalazł podstaw do zmiany zarządzeń opiekuńczych, o które wnioskowała kurator. Matka została zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej młodszego rodzeństwa, współpracy z placówkami edukacyjnymi małoletnich, w tym do realizacji zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, o ile takie będą prowadzone na terenie gminy, w której mieszka rodzina. Kobieta także obowiązek współpracy z kuratorem, asystentem i pracownikiem socjalnym. Realizacja tych obowiązków została poddana nadzorowi kuratora sądowego w ramach nadzoru, który był już prowadzony wcześniej w rodzinie.

 

„Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie jest zbieżne ze stanowiskiem pełnomocników uczestniczki postępowania, którzy wnosili o stwierdzenie braku okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany zarządzeń opiekuńczych. Z okoliczności rozpoznawanej sprawy wynikało, że wsparcie jakie otrzymuje rodzina z ramienia instytucji wspierających jest wystarczające, aby zabezpieczyć dobro małoletnich, a tym samym odpowiada celom ustawy o wspieraniu rodziny. Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie dało podstaw do odebrania dzieci matce. Potwierdza to, że wydane na początku postępowania natychmiast wykonywalne postanowienie o umieszczeniu rodzeństwa w pieczy zastępczej było zdecydowanie przedwczesne. Należy pamiętać, że tak radykalna i dramatyczna w skutkach decyzja, jak odebranie dziecka, może zostać podjęta tylko w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, że matka nie radzi sobie z wychowaniem i gdy wyczerpane zostały wszelkie inne sposoby na pomoc dzieciom. Taka decyzja powinna być zawsze ostatecznością” - zaznaczyła adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

 

 

 

Wspieram

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej

Rafał Dorosiński: Musimy zapobiec tragedii

Genderowi ideolodzy, lobbyści, aktywiści, politycy i publicyści przekonują, że działają w imię wolności, tolerancji i miłości. W rzeczywistości, zarówno za aborcją czy eutanazją, jak i całą doktryną gender, stoi wielki biznes, czerpiący korzyści z zabijania i ludzkich tragedii. I mowa tu nie tylko o właścicielach klinik aborcyjnych czy firmach handlujących aborcyjnymi pigułkami.

WIĘCEJ W KOMENTARZU

Czytaj Więcej

Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci”

· W Polsce nie istnieją regulacje ograniczające tzw. zmianę płci u nieletnich.

· Zmierzające do tego terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne prowadzą do licznych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja.

· Zagrożenia te dotyczą szczególnie dzieci i nastolatków.

Czytaj Więcej

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie. Ordo Iuris reprezentował pokrzywdzonego

· Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej