Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dziewięcioro dzieci pozostanie z matką. Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie

Data publikacji: 13.06.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Głogowie wydał postanowienie, na mocy którego dziewięcioro dzieci, odebranych wcześniej na wniosek kuratora, pozostanie z matką.

· Małoletni przebywali w domu dziecka przez cztery miesiące. Sąd pozwolił na ich powrót do domu w sierpniu 2021 r.

· Przyczyną odebrania dzieci była opinia kurator sądowej o domniemanych problemach wychowawczych matki.

· W listopadzie 2021 r. kurator została odsunięta od tej sprawy, jak również od pozostałych spraw rodzinnych w Gminie Gaworzyce.

· Pomocy prawnej rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

 

 

Powodem umieszczenia dzieci w domu dziecka była opinia kurator wskazująca, że matka, rzekomo, nie radzi sobie z ich wychowaniem. Kurator zawnioskowała o to po czterech miesiącach pełnienia nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. Z tą opinią nie zgodził się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który pracował z rodziną od czterech lat. W ocenie pracowników GOPS, nie było podstaw, aby odizolować dzieci od matki. Pozytywną opinię o rodzinie wyrazili także przedstawiciele Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Istniał, co prawda, problem z realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego, jednak asystent rodziny i pracownicy socjalni współpracowali z rodziną w celu rozwiązania tej trudności. Mimo to, sąd przychylił się do wniosku kurator i zdecydował o umieszczeniu dzieci w domu dziecka na czas trwania postępowania.

 

Prawnicy Ordo Iuris złożyli wniosek o zmianę tego postanowienia. Do postępowania włączył się również Rzecznik Praw Dziecka, który także złożył podobny wniosek. W postępowaniu uczestniczyła też Prokuratura Rejonowa w Głogowie. W sierpniu 2021 r. Sąd Rejonowy w Głogowie pozwolił na powrót dzieci do matki. Kobieta została zobowiązana do ścisłej współpracy ze szkołą oraz utrzymania porządku w domu i higieny małoletnich. Z kolei, na wniosek prawników z Ordo Iuris, doszło do zmiany kurator współpracującej z rodziną. Została ona również odsunięta od prowadzenia pozostałych spraw z terenu gminy Gaworzyce.

 

Ostatecznie, sąd, po przeprowadzeniu pełnego postępowania dowodowego, nie znalazł podstaw do zmiany zarządzeń opiekuńczych, o które wnioskowała kurator. Matka została zobowiązana do przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej młodszego rodzeństwa, współpracy z placówkami edukacyjnymi małoletnich, w tym do realizacji zaleceń zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz udziału w zajęciach socjoterapeutycznych, o ile takie będą prowadzone na terenie gminy, w której mieszka rodzina. Kobieta także obowiązek współpracy z kuratorem, asystentem i pracownikiem socjalnym. Realizacja tych obowiązków została poddana nadzorowi kuratora sądowego w ramach nadzoru, który był już prowadzony wcześniej w rodzinie.

 

„Końcowe postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie jest zbieżne ze stanowiskiem pełnomocników uczestniczki postępowania, którzy wnosili o stwierdzenie braku okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany zarządzeń opiekuńczych. Z okoliczności rozpoznawanej sprawy wynikało, że wsparcie jakie otrzymuje rodzina z ramienia instytucji wspierających jest wystarczające, aby zabezpieczyć dobro małoletnich, a tym samym odpowiada celom ustawy o wspieraniu rodziny. Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie dało podstaw do odebrania dzieci matce. Potwierdza to, że wydane na początku postępowania natychmiast wykonywalne postanowienie o umieszczeniu rodzeństwa w pieczy zastępczej było zdecydowanie przedwczesne. Należy pamiętać, że tak radykalna i dramatyczna w skutkach decyzja, jak odebranie dziecka, może zostać podjęta tylko w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, że matka nie radzi sobie z wychowaniem i gdy wyczerpane zostały wszelkie inne sposoby na pomoc dzieciom. Taka decyzja powinna być zawsze ostatecznością” - zaznaczyła adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

 

 

 

Wspieram
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej