Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komentarz Ordo Iuris do zmian w ustawie żłobkowej

Data publikacji: 24.05.2017

fotolia.com

Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opinię w sprawie projektu ustawy zmieniającej funkcjonowanie i dofinansowywanie żłobków i klubów dziecięcych. Oprócz wprowadzenia pozytywnych rozwiązań, proponowane zmiany ograniczają swobodę rodziców i administracyjnie narzucają tylko jedną – instytucjonalną - formę opieki.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Zawarte są w nim znaczące modyfikacje dotychczasowego funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego i niani. Postulowane zmiany mają prowadzić do aktywizacji zawodowej kobiet oraz do objęcia opieką żłobkową jak największej liczby dzieci poprzez ułatwienia organizacyjne i zmniejszanie kosztów.

Część zaproponowanych przez Ministerstwo zmian należy ocenić pozytywnie jako ułatwiające dostępność i prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych. Niestety, ogólne założenia projektu uderzają w autonomię rodziny w wyborze formy opieki nad dzieckiem, faworyzując przy tym instytucjonalne formy opieki nad dziećmi – tak skomentowała założenia ustawy Magdalena Olek, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Zmiany przewidują liczne ułatwienia w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych, w tym m.in. wprowadzenie możliwości podjęcia pracy w instytucji opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez osoby, które ukończyły studia, jeżeli program obejmował przedmioty związane z opieką lub rozwojem małego dziecka, a ukończenie studiów nie prowadziło do uzyskania kwalifikacji wymienionych w dotychczasowej ustawie, czy uproszczenia w kwestiach lokalowo-sanitarnych - w szczególności  odejście od dotychczasowego wymogu co najmniej dwóch pomieszczeń w żłobku i klubie dziecięcym na rzecz co najmniej jednego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt dzieci.

Na aprobatę zasługuje również ustanowienie pierwszeństwa w zapisach do żłobków i klubów dziecięcych, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.  Pozytywnie należy ocenić także wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności opiekuna dziennego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Aktualnie, opiekuna dziennego może zatrudnić tylko gmina, osoba prawna lub tzw. ułomna osoba prawna, co stwarza ogromne przeszkody biurokratyczne i finansowe. Zmiana ta powinna przyczynić się do zwiększenia liczby dziennych opiekunów, którzy cieszą się coraz większą popularnością wśród rodziców.

Jednocześnie jednak, projekt zakłada zmniejszenie dofinansowanie z budżetu państwa na zatrudnienie niani. W rezultacie zmian, państwo finansowałoby składki na ZUS jedynie od podstawy stanowiącej maksymalnie połowę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie podstawa ta wynosi wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chociaż w uzasadnieniu nie powołano się na żadne wyliczenia, to arbitralnie stwierdzono, że niania jest najdroższą formą opieki nad dziećmi do lat 3. Pominięto przy tym rzeczywiste potrzeby rodziców oraz dobro dzieci, za cel stawiając objęcie aż 33% dzieci instytucjonalną opieką kolektywną, zgodnie z unijnymi wytycznymi. Realizacja tych założeń ma rzekomo ułatwić aktywizację zawodową kobiet. Całość rozwiązań ignoruje przy tym wyniki badań wskazujących negatywny wpływ przebywania małych dzieci w żłobkach na ich zdrowie, jak również na więź z rodzicami.

Wspieram

Wyrok ETPC w sprawie surogacji podważa prawodawstwo państw europejskich i prawa dziecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał państwa do uznawania prawnych skutków surogacji, mimo że jest ona nielegalna w większości krajów Europy. Wyrok jest odpowiedzią na pytanie francuskiego sądu o możliwość odmowy rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako matka została wskazana kobieta niespokrewniona z nim biologicznie. Takie rozstrzygnięcie podważa prawa dziecka i przepisy obowiązujące w wielu państwach.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski przeciwko ochronie życia i rodziny – kolejna kontrowersyjna rezolucja

Parlament Europejski ponownie wystąpił przeciwko ochronie życia i rodziny. Europosłowie uchwalili kontrowersyjną rezolucję, w której walkę o ochronę życia nienarodzonych dzieci czy sprzeciw wobec nadawania przywilejów ruchowi LGBT uznali za działania godzące w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej

Rodzina uratowana przed rozdzieleniem. Sukces prawników Ordo Iuris

Sąd Rejonowy w Piasecznie przychylił się do stanowiska prawników z Instytutu Ordo Iuris występujących w obronie rodziny, której groziło rozdzielenie. Działania mogące doprowadzić do rozbicia rodziny podjęła jedna z warszawskich fundacji.

Czytaj Więcej

PE przyjął kontrowersyjną dyrektywę dyskryminującą matki

Parlament Europejski przegłosował projekt dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa pod pozorem wprowadzenia równych szans może ograniczać prawa wychowawcze matek.

Czytaj Więcej