Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kompendium wiedzy dla prorodzinnych samorządów. Przewodnik Ordo Iuris na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin

Data publikacji: 07.05.2020

Adobe Stock

Rodzina, małżeństwo, rodzicielstwo i macierzyństwo znajdują się pod szczególną opieką władz publicznych. Jedną z form realizacji tej konstytucyjnej zasady przez władze lokalne jest Samorządowa Karta Praw Rodzin. Dokument przygotowany przez szereg organizacji prorodzinnych wdrożyło już 37 samorządów. Instytut Ordo Iuris przygotował kompendium dla samorządowców, którzy chcieliby w taki sposób zagwarantować ochronę praw przysługujących rodzinom. Publikacja jest skierowana także do pracowników socjalnych i działaczy społecznych chcących włączyć się w realizację działań wynikających z przyjęcia Karty.

 

POBIERZ KOMPENDIUM

 

STRONA SAMORZĄDOWEJ KARTA PRAW RODZIN

 

Ustawa zasadnicza nakłada na władze publiczne obowiązek kierowania się dobrem rodziny w prowadzonej polityce społecznej i ekonomicznej. Kompendium stworzone przez zespół ekspertów Ordo Iuris zawiera zestaw porad wskazujących, jakie kroki mogą podjąć samorządy, by działać na rzecz rodziny i małżeństwa. Przy tworzeniu kompendium z Ordo Iuris współpracował szereg samorządów.

 

Publikacja podzielona została na trzy części, dedykowane samorządowcom, pracownikom socjalnym i liderom lokalnych społeczności. Czytając kompendium przedstawiciele każdej grupy mogą pogłębić swoją wiedzę na temat aktów prawnych, regulujących ich pracę, praktycznych umiejętności jakie mogą być przez nich wykorzystywane oraz z sukcesem wprowadzonych już w niektórych samorządach dobrych praktyk, które łatwo przeszczepić na własny grunt.

 

Instytut Ordo Iuris proponuje samorządowcom m.in. wprowadzenie stanowiska Rzecznika Praw Rodziny. Zapewnia to konkretną reprezentację rodzin wobec władz, czego zwykle nie realizują funkcjonujący w niektórych samorządach pełnomocnicy do spraw rodzin. Innym pomocnym rozwiązaniem jest wdrożenie szkolnego Kodeksu Dobrych Praktyk. Ma on duże znaczenie w odniesieniu do ważnego aspektu polityki samorządowej - pomocniczości systemu oświaty wobec rodzin, w zakresie wychowania.

 

Istotną pomocą dla wielu rodzin może się też stać wprowadzenie bonu wychowawczego. Jest on wsparciem dla rodziców, którzy decydują się na inną formę opieki nad dziećmi niż korzystanie ze żłobków. W kompendium znajdują się również wskazówki na temat m.in. planowania przestrzeni miejskiej oraz infrastruktury, tak, aby była przyjazna rodzinie.

 

„Żadna społeczność nie może rozwijać się bez udziału rodzin – silne rodziny są fundamentem silnej wspólnoty. Dzisiaj, gdy nasz kraj mierzy się z wyzwaniami demograficznymi oraz problemem osłabienia więzi społecznych, w tym rodzinnych, tym większe znaczenie zyskuje tworzenie przez władze publiczne korzystnych warunków dla funkcjonowania rodziny i małżeństwa oraz do wzmacniania więzi, na których są one oparte. Odpowiedzią na te wyzwania jest Samorządowa Karta Praw Rodzin - wspólna inicjatywa blisko dwudziestu organizacji społecznych, które działają na rzecz rodziny. Wierzymy, że taka forma tworzenia dokumentu pozwoliła na przekazanie nie tylko rzetelnej, ale i możliwej do praktycznego zoperacjonalizowania wiedzy” – podkreśla Paweł Kwaśniak, koordynator wdrażania Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Wspieram
Ochrona życia

03.12.2021

Dziecko uratowane dzięki wyrokowi TK. Szpital w Białymstoku powołał się na opinię Ordo Iuris

· Szpital w Białymstoku odmówił aborcji, której przeprowadzenie miał uzasadniać zły stan psychiczny matki. W swoim stanowisku szpital powołał się na opinię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Podpisanie genderowej Europejskiej Karty Równości przez przedstawicieli kilkunastu miast, nie rodzi skutków prawnych

· Podpisana przez przedstawicieli 16 polskich miast Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w swoich „fundamentalnych zasadach” wprost nawiązuje do ideologii gender.

Czytaj Więcej

Światowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet w PE pod znakiem ideologicznej Konwencji stambulskiej

· W Parlamencie Europejskim miała miejsce debata na temat przemocy wobec kobiet i aktualnej sytuacji w zakresie ratyfikacji genderowej Konwencji stambulskiej.

Czytaj Więcej

Sąd po stronie rodziców chorej dziewczynki, fałszywie posądzonych o przemoc

· Sąd Rejonowy w Pabianicach nie zdecydował się na ograniczenie władzy rodzicielskiej rodziców dziewczynki chorej na autyzm dziecięcy.

Czytaj Więcej