Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konieczne ułatwienia w uzyskiwaniu pomocy przez osoby niepełnosprawne

Data publikacji: 16.08.2021

Adobe Stock

 Do Sejmu wpłynęła obywatelska petycja w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w odniesieniu do rozszerzenia możliwości przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 Obowiązujące rozwiązania normatywne uniemożliwiają uzyskanie niezbędnego wsparcia przez osoby, które nie mogą w przewidzianym trybie wykazać dokładnego momentu wystąpienia swojej niepełnosprawności. 

 Instytut Ordo Iuris postanowił poprzeć petycję zmierzającą do usunięcia formalnych ograniczeń w dostępie do świadczeń dla osób niepełnosprawnych, a także inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka w sprawie podniesienia i wprowadzenia obowiązku corocznej waloryzacji wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Instytut skierował do Komisji Petycji Sejmu RP opinię prawną, w której popiera obywatelską petycję z 1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jej celem jest udzielenie większego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przez likwidację ograniczeń dla osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego. Co istotne, zasadność postulowanych rozwiązań wynika nie tylko z konieczności dążenia do poprawy sytuacji materialnej osób niepełnosprawnych, ale również zmiany rozwiązań normatywnych, które ze względów formalnych, a więc niezależnych od osób niepełnosprawnych, pozbawiają je możliwości uzyskania niezbędnej pomocy finansowej.

Jednym z elementów wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym, w tym małoletnim, jest wypłata zasiłku pielęgnacyjnego. Obowiązujące rozwiązania normatywne ściśle określają katalog podmiotów uprawnionych do jego otrzymania. Wśród nich wymienione są osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, spełniające równolegle dwa warunki. Po pierwsze, muszą posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Drugim warunkiem jest stwierdzenie wobec nich, w drodze orzeczenia, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Nie chodzi przy tym o datę stwierdzenia stopnia niepełnosprawności, lecz datę powstania niepełnosprawności jako takiej. Jeżeli więc organ orzekający o niepełnosprawności, w momencie ustalania jej stopnia stwierdzi, że nie jest równolegle możliwe wskazanie daty powstania niepełnosprawności, to osoba niepełnosprawna nie będzie mogła wykazać, że jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Ma to niezwykle istotne znaczenie zwłaszcza dla osób, w odniesieniu do których niepełnosprawność jest efektem długotrwałego procesu utraty zdrowia. Przykładowo, dotyczyć to może rozwijającego się od okresu dzieciństwa schorzenia, skutkującego stopniową utratą wzroku lub słuchu, już po ukończeniu przez osobę niepełnosprawną 16. roku życia. Zespół orzekający o niepełnosprawności nie jest wówczas w stanie wskazać precyzyjnie momentu, w którym powstała niepełnosprawność. W tej sytuacji jest więc zobowiązany do formalnego wskazania w swoim orzeczeniu, że momentu powstania niepełnosprawności „nie da się ustalić”. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia jest natomiast utrata przez osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, uprawnienia do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego.

Autor petycji popieranej przez Instytut Ordo Iuris, postuluje likwidację obowiązku wykazywania przez osoby uprawnione momentu powstania niepełnosprawności przed ukończeniem 21. roku życia. W ten sposób z zasiłku pielęgnacyjnego mogłyby skorzystać osoby, które przekroczyły już 16. rok życia, a ich niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym powstała w bliżej nieokreślonym momencie młodości. 

„Zróżnicowanie warunków, w których znajdują się osoby niepełnosprawne musi mieć swoje odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych. Konieczna jest więc zmiana obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych tak, aby o udzieleniu pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym nie przesądzał, niejednokrotnie bardzo trudny do precyzyjnego ustalenia, moment powstania niepełnosprawności. Nie budzi wątpliwości, że tego rodzaju inicjatywy, zmierzające do ulepszenia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, zasługują na poparcie” – skomentował dr Tomasz Woźniak z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut popiera także stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, który postuluje pojęcie działań mających na celu zwiększenie aktualnie obowiązującej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego i wprowadzenie obowiązku jej corocznej waloryzacji. Jest to działanie niezbędne z uwagi na rosnące koszty życia oraz nieadekwatność wobec nich aktualnej wysokości zasiłku, wynoszącej zaledwie 215, 84 zł miesięcznie.

Wspieram

Zagrożenie dla autonomii rodzin. KE pracuje nad zintegrowanymi systemami ochrony dzieci

· Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących inicjatywy w sprawie zintegrowanych systemów ochrony dzieci.

· Konsultacje z podmiotami sektora prywatnego i publicznego mają zakończyć się 20 października.

· Instytut Ordo Iuris monitoruje prace Komisji pod kątem zgodności proponowanych regulacji z przepisami Traktatów.

Czytaj Więcej

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Rodzice powinni mieć prawo do drugiej szansy – wyroki ETPC w sprawach norweskiego Barnevernet

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uwzględnił skargi rodziców, którym norweski Barnevernet odebrał dzieci.

Czytaj Więcej

Lekarze błędnie zdiagnozowali śmierć dziecka. Sprawa wraca do prokuratury

· Sąd Rejonowy w Lubartowie wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie kobiety, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

· Lekarze namawiali pacjentkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo martwego dziecka.

· Matka odmówiła jednak zażycia środka, po czym urodziła zdrową córkę.

Czytaj Więcej