Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania – aktywizm pod pozorem promowania równości

Data publikacji: 15.07.2022

Adobe Stock

· Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030.

· Program wykracza daleko poza dbanie o przestrzeganie zasady równości wobec prawa. Na pierwszy plan wybijają się działania z zakresu wpływania na świadomość społeczną.

· KPDRT forsuje de facto wizję stosunków społecznych, w tym rodziny, rynku pracy, edukacji czy wolności słowa, stojącą za polityczno–ideologicznym nurtem określanym najogólniej jako lewicowy.

· Zawarte w KPDRT działania będą czynnikiem prowadzącym w dłuższej perspektywie nie tylko do spadku elektoratu aktualnie rządzącego ugrupowania, ale przede wszystkim do odrzucenia wartości, których ugrupowanie to nominalnie broni.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na temat Programu.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, na Pełnomocniku Rządu do Spraw Równego Traktowania spoczywa obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania i przedkładania go Radzie Ministrów.

 

Pierwszy Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania obejmował lata 2013 – 2016. W 2020 r. podjęto prace nad przygotowaniem dokumentu mającego stanowić jego kontynuację, przyjmując tym razem dłuższą, dziewięcioletnią perspektywę jego obowiązywania. Projekt Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 został poddany konsultacjom społecznym na przełomie listopada i grudnia 2020 r. W konsultacjach wziął udział Instytut Ordo Iuris, przesyłając Pełnomocnikowi swoje uwagi do projektu. 24 maja 2022 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę nr 113 w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030.

 

Program budzi liczne wątpliwości wskazane w opinii Ordo Iuris. Przykładowo, w praktyce błędnie posługuje się pojęciem dyskryminacji, stosując to miano nie tylko do bezprawnego ograniczania podstawowych praw kobiet i mężczyzn lub naruszenia ich godności, lecz do, w zasadzie, jakichkolwiek różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. KPDRT zakłada m.in. promowanie zatrudniania kobiet w zawodach uznawanych za typowo męskie, a mężczyzn w uznawanych za typowo kobiece. Oprócz tego, program kładzie nacisk m.in. na niemal wyłącznie instytucjonalną opiekę nad małymi dziećmi, ignorując preferencje wielu rodziców w tym zakresie.

 

 „Program, pod hasłem egzekwowania art. 32 Konstytucji, przewiduje przede wszystkim działania z zakresu wpływania na świadomość społeczną, co z pewnością pozostaje poza zakresem regulacji art. 32. Forsuje przy tym de facto wizję stosunków społecznych, w tym rodziny, rynku pracy, edukacji czy wolności słowa stojącą za polityczno-ideologicznym nurtem określanym najogólniej jako lewicowy” – zauważa adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

 

 

 
Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Radę UE. Polska w obronie prawa do życia i przeciwko dekonstrukcji tradycyjnych norm

· Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. W ciągu najbliższych miesięcy należy spodziewać się podpisania samej Umowy przez UE.

· Umowa, znana jako Układ Post-Kotonu (Post Cotonou Agreement), jest traktatem ramowym, regulującym stosunki gospodarcze, handlowe i polityczne pomiędzy Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku - OACPS.

Czytaj Więcej