Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Niebezpieczne pomysły prezydenta Trzaskowskiego – Ordo Iuris interweniuje

Data publikacji: 28.02.2019

Adobe Stock

Podpisanie przez prezydenta Warszawy Karty LGBT+ wzbudziło wiele kontrowersji. Przygotowane przez Ordo Iuris analizy potwierdziły obawy dotyczące zgodności postulowanych w dokumencie rozwiązań z Konstytucją RP. Wobec tego Instytut zdecydował się na przesłanie analiz do odpowiednich organów państwowych, by te były w stanie zareagować szybko i sprawnie, gdyby tylko doszło do prób wcielenia Karty w życie.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ OGÓLNĄ KARTY LGBT+ 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ SYTUACJI PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW W ŚWIETLE KARTY LGBT+

 

W podpisanym przez Rafała Trzaskowskiego dokumencie „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+” znajdują się liczne stwierdzenia budzące wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z prawem. Dotyczą one m.in. oświaty i działalności przedsiębiorców. W Karcie mowa jest bowiem o wprowadzeniu w każdej szkole „edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, która wiązałaby się w rzeczywistości z upowszechnianiem wśród uczniów ideologii gender i postulatów ruchu LGBT. Może to stanowić naruszenie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Karta zakłada też m.in. preferencyjne traktowanie przedsiębiorców, którzy zadeklarowali poparcie dla politycznych roszczeń środowiska LGBT i zrzeszanie się w „tęczowe sieci pracownicze”.

 

„Dążenie do wykreowania szczególnie uprzywilejowanych grup przedsiębiorców oraz pracodawców, których preferencyjna pozycja wynika z poparcia dla postulatów środowiska LGBT jest sprzeczne z Konstytucją RP oraz różnymi ustawami” – skomentował mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Ordo Iuris.

 

Z tego powodu Instytut Ordo Iuris zadecydował o przesłaniu przygotowanych przez swoich ekspertów analiz, zawierających ocenę prawną proponowanych w Karcie rozwiązań do instytucji odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę obszarów objętych zapowiadanymi przez Rafała Trzaskowskiego działaniami. Dokumenty zostaną przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu, prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Mazowieckiemu Kuratorium Oświaty oraz Warszawskiemu Inspektoratowi Pracy.

 

Wszystkie wymienione instytucje są kompetentne do podjęcia działań, które mogą zapobiec szkodliwym skutkom zawartych w Karcie rozwiązań. Szczególnie istotna okazać się tu może rola Wojewody Mazowieckiego, który jest organem nadzorczym względem warszawskiego samorządu. Wojewoda może zadecydować o zaskarżeniu każdej uchwały Rady Miasta St. Warszawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przypadku wątpliwości co do jej zgodności z prawem.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

20.04.2019

Wesołych Świąt Wielkanocy życzy Instytut Ordo Iuris

Niech Święta Wielkanocne napełnią nas odwagą, radością i pokojem, jakie płyną z odnalezienia Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wesołych Świąt Wielkanocy życzy Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Napisany w duchu marksistowskim manifest podstawą dalszego rozwoju Unii Europejskiej? Komentarz ekspertów Ordo Iuris

Komisja Europejska w „Białej Księdze” o przyszłości Unii Europejskiej wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju – napisany w duchu ideologii marksistowskiej Manifest z Ventotene. Jego autorzy zakładają federalizację Europy, niezależnie od woli mieszkańców kontynentu. W Parlamencie Europejskim zaprezentowano pierwsze w języku polskim krytyczne opracowanie tego dokumentu autorstwa ekspertów Ordo Iuris oraz innych specjalistów.

Czytaj Więcej

Wyrok ETPC w sprawie surogacji podważa prawodawstwo państw europejskich i prawa dziecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał państwa do uznawania prawnych skutków surogacji, mimo że jest ona nielegalna w większości krajów Europy. Wyrok jest odpowiedzią na pytanie francuskiego sądu o możliwość odmowy rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako matka została wskazana kobieta niespokrewniona z nim biologicznie. Takie rozstrzygnięcie podważa prawa dziecka i przepisy obowiązujące w wielu państwach.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski przeciwko ochronie życia i rodziny – kolejna kontrowersyjna rezolucja

Parlament Europejski ponownie wystąpił przeciwko ochronie życia i rodziny. Europosłowie uchwalili kontrowersyjną rezolucję, w której walkę o ochronę życia nienarodzonych dzieci czy sprzeciw wobec nadawania przywilejów ruchowi LGBT uznali za działania godzące w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej