Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

ONZ: Próba włączenia postulatów ideologii gender do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego

Data publikacji: 07.11.2022

Adobe Stock

· Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego pracuje nad „Dobrowolnymi wytycznymi dotyczącymi równości genderowej oraz upodmiotowienia kobiet i dziewcząt w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia”.

· USA i Unia Europejska zablokowały porozumienie żądając zawarcia w dokumencie terminów odnoszących się do ideologii gender, w tym m.in. „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

· Część państw ONZ odmówiła podpisania porozumienia w tej formie.

· USA i UE poparł Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ, który powołując się na rezolucję wzbudzającą liczne kontrowersje wśród państw ONZ oraz niewiążące opinie ekspertów ONZ, uznał sporne kwestie za już „uregulowane”.

· W rzeczywistości tematyka „tożsamości genderowej” i „praw seksualnych i reprodukcyjnych” to jedne z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, wywołujących poruszenie podczas debat na forum ONZ.

· Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego planuje powrócić do negocjacji porozumienia w 2023 r.

Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (Comittee on World Food Security - CFS) powstał w 1974 r. jako organ międzyrządowy mający służyć jako forum w ramach systemu Narodów Zjednoczonych do przeglądu i śledzenia polityk dotyczących światowego bezpieczeństwa żywnościowego, w tym produkcji oraz fizycznego i ekonomicznego dostępu do żywności.

Październikowe prace Komitetu skupiały się na wypracowaniu porozumienia ONZ w sprawie zestawu międzynarodowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa żywieniowego. Opracowywane porozumienie ma nosić tytuł „Dobrowolne wytyczne dotyczące równości genderowej oraz upodmiotowienia kobiet i dziewcząt w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia”. Prace nad dokumentem zostały wstrzymane, gdyż biorące udział w pracach Stany Zjednoczone i Unia Europejska nalegały, aby w treści porozumienia znalazły się także kwestie odnoszące się m.in. do transseksualizmu i aborcji.

USA i UE zablokowały porozumienie zaznaczając, że zaakceptują jedynie umowę zawierającą takie terminy jak „różne i krzyżujące się formy dyskryminacji”, „kobiety w całej ich różnorodności” oraz „zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne”. Choć terminy te nie posiadają jednolitej i precyzyjnej definicji, to od lat konsekwentnie wprowadzane są do różnych dokumentów międzynarodowych - porozumień rezolucji, stanowisk. Następnie agencje ONZ, organizacje międzynarodowe, w tym UE oraz duże organizacje pozarządowe promują je poprzez odniesienia do akceptacji transseksualizmu, ideologii gender czy aborcji. Takiej formie porozumienia ws. bezpieczeństwa żywieniowego sprzeciwiła się część państw ONZ, m.in. Indonezja, Chiny, Rosja, Sudan, Kamerun, Malezja oraz Stolica Apostolska.

Zamieszanie wokół włączenia ideologicznych pojęć do dokumentu spowodowało, że głos w sprawie zabrał Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ. W swoim oświadczeniu poparł stanowisko USA i UE, twierdząc, że sporne kwestie „co do treści zasady niedyskryminacji” i tak są już zaakceptowane przez wszystkie państwa w ramach rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przytoczył też rezolucję 67/168 w której uznało orientację seksualną i tożsamość genderową za zakazane podstawy dyskryminacji. Komisarz nie wspomniał jednak w ramach swej interwencji, że ponad 50 państw ONZ konsekwentnie sprzeciwia się językowi zawartemu w tej rezolucji, a aż 58 krajów głosowało przeciwko włączeniu „orientacji seksualnej i tożsamości genderowej” do jej treści. Każdorazowo, gdy na forum ONZ pojawiają się tematy związane z ideologią gender, kwestionowaniem płci, czy rzekomymi „prawami reprodukcyjnymi i seksualnymi”, wywołują one znaczne poruszenie wśród delegacji ONZ, co potwierdza, że, wbrew życzeniom Komisarza, kwestii tych nie można uznać za „uregulowane”. Wręcz przeciwnie, są to tematy budzące jedne z największych kontrowersji w debatach toczonych na forum ONZ.

„Urząd chciałby podkreślić, że organy traktatowe ONZ o prawach człowieka interpretują zasadę niedyskryminacji i równości jako obejmującą dyskryminację ze względu na orientację seksualną, tożsamość genderową i status interpłciowy” – czytamy w oświadczeniu Komisarza, który powołuje opinie ekspertów ONZ w sposób bezpodstawnie sugerujący, że są one wiążące dla państw. Tymczasem konwencje dotyczące praw człowieka nie odnoszą się nigdzie wprost do „orientacji seksualnej” czy tym bardziej „tożsamości genderowej”. Eksperci ONZ ds. praw człowieka twierdzą, że te pojęcia powinny być mimo to akceptowane jako kategorie praw człowieka obok powszechnie akceptowanych kategorii niedyskryminacji, takich jak rasa, płeć czy religia.

„Sprzeciwu nie budzi sam fakt chęci uchronienia pewnych specyficznych grup przed dyskryminacją, lecz próba zmuszenia państw ONZ do uznania ideologicznej koncepcji gender. Należy pamiętać, że zasada niedyskryminacji działa w swojej najszerszej formule i obejmuje zakaz dyskryminacji kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu. Enumeratywnie wymieniane rasa, płeć itd., które pojawiają się w różnych aktach prawnych to jedynie przykłady, które nigdy nie stanowią katalogu zamkniętego” – podkreśla Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Komitet ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego zgodził się kontynuować negocjacje w sprawie „Dobrowolnych wytycznych w sprawie równości genderowej oraz upodmiotowienia kobiet i dziewcząt w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia” w nadchodzących miesiącach, w nadziei osiągnięcia porozumienia na następnej sesji w 2023 r.

Źrodło: C-Fam, https://c-fam.org/friday_fax/u-s-and-eu-hold-food-reliezłowf-hostage-to-lgbt-agenda/

Wspieram
Ochrona życia

23.02.2024

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.02.2024

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Czytaj Więcej

„Babciowe” tylko dla pracujących zarobkowo to szantaż wobec matek preferujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Rząd Donalda Tuska podtrzymuje zamiar wprowadzenia „babciowego”, czyli świadczenia dla wybranych – tylko dla tych spośród młodych matek, które zrezygnują z osobistej opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 3. roku życia i spełniają warunek zatrudnienia na etacie lub zleceniu.

Czytaj Więcej

Nadchodzi atak na rodzinę i promocja homoadopcji

Jesteśmy tuż po sejmowej debacie nad przygotowanym przez Ordo Iuris projektem obywatelskim „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęcie Konwencji o prawach rodziny.

Czytaj Więcej