fbpx Ordo Iuris apeluje do ambasadorów o neutralność w czasie „Miesiąca Dumy” | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris apeluje do ambasadorów o neutralność w czasie „Miesiąca Dumy”

Data publikacji: 30.05.2022

Adobe Stock

· Organizacje LGBT promują czerwiec jako „Miesiąc Dumy”, organizując w tym czasie liczne inicjatywy propagujące ich postulaty.

· Realizacja większości z nich stanowiłaby naruszenie polskiego porządku prawnego i ładu konstytucyjnego Rzeczpospolitej, w tym ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

· W ubiegłym roku, w wydarzenia związane z „Miesiącem Dumy” włączyło się kilkunastu ambasadorów różnych państw w Rzeczpospolitej Polskiej.

· W związku z tym, Instytut Ordo Iuris wystosował list do ambasadorów, w którym przypomina, że mają oni obowiązek poszanowania polskich przepisów i powstrzymania się od ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski.

- Zgodnie z preambułą, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych ma się przyczynić do rozwoju przyjaznych stosunków między państwami bez względu na różność ich systemów ustrojowych i społecznych. Ponadto, założenia traktatowe jasno wskazują na istniejący po stronie członków misji dyplomatycznej obowiązek poszanowania przepisów prawa państwa przyjmującego i nie zawierają w tym zakresie wyjątków. Szacunek dla polskiego porządku prawnego, w tym norm konstytucyjnych nie pozwala na jednoczesne wyrażanie poparcia dla realizacji postulatów środowisk LGBT, które nie tylko godzą w podstawy naszego systemu, ale stanowią przedmiot ożywionej debaty publicznej, będącej sprawą wewnętrzną kraju. Postanowienia konwencyjne nakazują zatem członkom misji dyplomatycznej zachować wymaganą neutralność – podkreśliła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris w swoim liście wymienia zagrożenia związane z „Miesiącem Dumy”. W oficjalnej narracji organizacji LGBT, inicjatywa ta ma na celu „ochronę osób o nietypowych preferencjach seksualnych przed przemocą, dyskryminacją i stygmatyzacją”. W rzeczywistości, jak podkreśla Instytut, „Miesiąc Dumy” promuje postulaty „głębokiej zmiany porządku prawnego poprzez redefinicję pojęć płci, małżeństwa i rodziny” oraz wdrożenia regulacji nadających osobom o określonych skłonnościach seksualnych szczególnych przywilejów.

Ordo Iuris przypomina ambasadorom o ich obowiązkach wynikających z prawa międzynarodowego, a przede wszystkim Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Zgodnie z traktatem, „bez uszczerbku dla ich przywilejów i immunitetów, obowiązkiem wszystkich osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów jest szanowanie ustaw i innych przepisów państwa przyjmującego. Mają one również obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych tego państwa”.

Natomiast postulaty organizacji LGBT w wielu przypadkach prowadzą do naruszenia polskiego systemu prawnego. Zgodnie z polskimi przepisami, małżeństwo może być zawarte tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą, rodzicami dziecka są matka i ojciec, a kryterium biologiczne wskazuje wyłącznie na istnienie dwóch płci – męskiej oraz żeńskiej. Z kolei konstytucyjny zakaz dyskryminacji i zasada równego traktowania dotyczą wszystkich grup społecznych, bez szczególnego wyróżniania osób o określonych preferencjach seksualnych.

Instytut wskazuje, że postulaty „Miesiąca Dumy” stanowią w Polsce „temat delikatny, przedmiot ożywionej debaty publicznej, będący wewnętrzną sprawą Polski”. Co za tym idzie - ich realizacja wymagałaby zasadniczej przebudowy polskiego porządku prawnego. Ordo Iuris apeluje zatem do ambasadorów o poszanowanie regulacji prawa międzynarodowego i zachowanie wymaganej neutralności podczas inicjatyw organizowanych przez środowiska LGBT.

Wspieram

Program „Pierwsze mieszkanie” – niewykorzystana szansa na prorodzinną politykę mieszkaniową

· Rząd przyjął program Pierwsze Mieszkanie. Na program składają się dwa instrume

Czytaj Więcej

Czworo dzieci odebranych rodzicom. Ordo Iuris interweniuje

· W Sądzie Rejonowym w Kielcach miała miejsce rozprawa w sprawie rodziców, którym odebrano czwórkę dzieci.

Czytaj Więcej

Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał ojcu chorej dziewczynki prawo do zasiłku odebranego przez ZUS

· Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego ojcu dziewczynki, która od urodzenia cierpiała na poważną chorobę układu oddechowego i wymagała całodobowej opieki dwojga rodziców.

Czytaj Więcej

Ochrona życia, wolności religii i symboli narodowych – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

· Instytut Ordo Iuris nieustannie monitoruje działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czytaj Więcej