Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris odpowiada na zarzuty Komisji Europejskiej stającej po stronie ruchu LGBT

Data publikacji: 16.09.2021

Ordo Iuris

• Komisja Europejska skierowała szereg zarzutów przeciwko Polsce.

• W lutym 2021 r. KE zarzuciła rządowi polskiemu, że respektując autonomię samorządów, które przyjęły deklaracje ochrony rodzin przed zagrożeniami ze strony zideologizowanych ruchów LGBT, może dopuszczać się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Komisja wciąż używa przy tym fałszywego określenia „stref wolnych od (ideologii) LGBT”.

• Rząd polski udzielił odpowiedzi w kwietniu, jednak w lipcu Komisja uznała ją za niewystarczającą i zapowiedziała zbadanie sytuacji dotyczącej Polski, pod kątem możliwości stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii. We wrześniu zagroziła natomiast marszałkom województw utratą funduszy unijnych za uchwalenie deklaracji sprzeciwu wobec „ideologii LGBT”.

• Obecne działania stanowią konsekwencję przyjętej w listopadzie 2020 r. przez Komisję strategii Unii Europejskiej „na rzecz równości LGBTIQ”.

• Instytut Ordo Iuris przypomina raport na temat strategii i prezentuje kompleksową analizę krytyczną działań Komisji Europejskiej, która zostanie przesłana organom krajowym i unijnym.

 

WERSJA POLSKA RAPORTU - LINK

WERSJA ANGIELSKA RAPORTU - LINK

KORESPONDENCJA MIĘDZY POLSKĄ A KE - LINK

ANALIZA - LINK

- Instytut Ordo Iuris dostrzega konieczność precyzyjnego i dogłębnego przedstawienia aktualnego stanu prawnego i faktycznego dotyczącego pomówienia niektórych samorządów o wprowadzanie tzw. «stref wolnych» od ideologii skrajnej lewicy. Aktywność w tym zakresie stanowi skuteczną, merytoryczną i kompleksową odpowiedź na działania wprowadzonej w błąd Komisji Europejskiej – komentuje Łukasz Bernaciński, dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych.

 

16 lutego 2021 r. Komisja Europejska skierowała do polskich władz list, który stanowić miał reakcję na „szereg pism od organizacji pozarządowych i osób fizycznych, które skarżą się, że w 2019 r. ponad 90 polskich gmin, powiatów i województw przyjęło uchwały sprzeciwiające się tak zwanej «ideologii LGBT» lub deklarujące, że miejsca te są strefą wolną od takiej «ideologii». W opinii autorów tych listów, takie uchwały stanowią naruszenie prawa Unii.

 

W piśmie z 19 kwietnia, rząd polski, za pośrednictwem biura Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania, udzielił odpowiedzi na zarzuty, jednak Komisja uznała ją za niewystarczającą. Następnie, 15 lipca zapowiedziała zbadanie sytuacji dotyczącej Polski, przez pryzmat art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego stwierdzenia przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii. 14 września działania te wsparł w osobnej rezolucji Parlament Europejski, wzywając Komisję, aby „w pełni wykorzystywała dostępne narzędzia” przeciwko Polsce i Węgrom.

 

Autorzy rezolucji obnażyli swoje ideologiczne motywacje, wzywając do narzucenia wszystkim państwom członkowskim obowiązku uznawania homoseksualnych konkubinatów jako małżeństw, a osób o transseksualnych zaburzeniach – jako rodziców. Wyrazili też opinię, że „prawo UE ma pierwszeństwo przed wszelkiego rodzaju prawem krajowym, w tym przed sprzecznymi z nim przepisami konstytucyjnymi i dlatego państwa członkowskie nie mogą powoływać się na niekonstytucyjność małżeństw jednopłciowych lub na konstytucyjną ochronę «moralności» lub «porządku publicznego», by ograniczyć – z naruszeniem praw tęczowych rodzin przenoszących się na ich terytorium – podstawowe prawo do swobodnego przemieszczania się osób w UE”. Oznacza to jawne złamanie zobowiązań traktatowych i art. 9 Karty Praw Podstawowych oraz atak na prorodzinne deklaracje składane przez Polskę w 2003 i 2007 r., potwierdzane następnie przez polski Sejm.

 

Dodatkowo, 3 września Komisja zagroziła marszałkom województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego wstrzymaniem funduszów w ramach programu REACT-EU w odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych”, domagając się „wszelkich działań naprawczych w związku z deklaracjami”. Co istotne, żadne z tych województw nie ustanowiło jakiejkolwiek „strefy”, a województwo łódzkie w szczególności nie powinno być zrównywane z pozostałymi czterema, jako że uchwaliło Samorządową Kartę Praw Rodzin, w której nie pojawia się jakiekolwiek odniesienie do ruchu LGBT – składają się natomiast na nią pozytywne, prorodzinne postulaty.

 

Instytut Ordo Iuris podjął się kompleksowej odpowiedzi na działania Komisji Europejskiej zmierzające do ukarania Polski za rzekome wprowadzanie tzw. „stref wolnych od (ideologii) LGBT”. Na początku tego roku przygotowany został obszerny raport, w którym analizie krytycznej poddano strategię Komisji Europejskiej na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025. Obecnie Instytut uzupełnia go o analizę, w której ocenie poddaje prawne możliwości Unii Europejskiej w zakresie zapowiedzianego postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce z uwagi na rzekome istnienie tzw. „stref wolnych od ideologii LGBT”. Odpowiada również merytorycznie na wszystkie 4 z 12 pytań zadanych przez Komisję Europejską, na które odpowiedź jest możliwa bez posiadania szczegółowych danych statystycznych, do których dostęp posiadają jedynie organy administracji publicznej.

 

Obecne działania Komisji Europejskiej są konsekwencją przyjęcia przez nią w listopadzie 2020 r. pierwszej strategii Unii Europejskiej „na rzecz równości LGBTIQ”. Wcześniej Komisja nie zajmowała stanowiska wobec takich kwestii, potwierdzonego dokumentem o podobnej randze. Choć Strategia przyjęta przez Komisję nie ma charakteru wiążącego, to wytycza kierunek prowadzonej przez Komisję polityki i ma znaczenie interpretacyjne przy wykładni obowiązujących aktów prawnych. W Strategii pojawiają się próby wprowadzenia nowych pojęć i kategorii praw, które nie mają uzasadnienia w obowiązujących normach i wobec których nie istnieje konsensus wśród państw członkowskich UE. Próby te są również wyrazem nieuprawnionych dążeń do wykroczenia poza przyznane Unii w traktatach kompetencje oraz zasady proporcjonalności i subsydiarności, a także uderzają one bezpośrednio w polski ład konstytucyjny. Co istotne, Komisja w wydanym dokumencie powiela nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w przestrzeni publicznej przez radykalnych aktywistów dotyczące rzekomego istnienia w Europie „stref wolnych od (osób) LGBT”.

 

 

Wspieram

Uproszczenie zasad wsparcia opieki nad dziećmi – rekomendacje Ordo Iuris dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego

· Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym trafiła do Senatu (druk nr 507), który może wnieść do niej poprawki.

· Ustawa przewiduje dwie formy wsparcia, różniące się wysokością pomocy oraz zakresem wyboru rodziców co do form opieki na które mogliby przeznaczyć dane wsparcie.

Czytaj Więcej

PE apeluje o niestosowanie domniemania niewinności wobec mężczyzn i wdrażanie genderowych postulatów

· Na wniosek komisji FEMM (Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia), Parlament Europejski pochylił się nad tematem wpływu przemocy „partnera intymnego” na kobiety i dzieci oraz prawem pieczy nad dzieckiem.

· Podczas trwającej sesji plenarnej, PE debatował nad projektem rezolucji w tej sprawie, a następnie przyjął ją w głosowaniu.

Czytaj Więcej

Federalizacyjne plany KE zagrażają suwerenności państw – Ordo Iuris na posiedzeniu EKR

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris wzięli udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. reformy instytucjonalnej.

· Prezentacja dotyczyła m.in. strefy euro, praw socjalnych, prawa rodzinnego, prawa konkurencji i konsekwencji wynikających z funduszy odbudowy Next Generation EU.

Czytaj Więcej

Konieczne zmiany ułatwiające uzyskanie wsparcia rodzicom dzieci martwo urodzonych

• Obecne przepisy umożliwiają wystawienie aktu urodzenia dziecka zmarłego przed narodzeniem, tylko jeśli udało się ustalić jego płeć.

• Jest to często niemożliwe w sytuacji, gdy dziecko zmarło na wczesnym etapie ciąży.

• W takich przypadkach, rodzice muszą ponieść znaczne koszty wykonania badania DNA. Inaczej nie będą mogli skorzystać z zasiłku pogrzebowego czy urlopu macierzyńskiego.

Czytaj Więcej