fbpx Parlament Europejski instrumentem lewicowej inżynierii społecznej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Parlament Europejski instrumentem lewicowej inżynierii społecznej

Data publikacji: 11.09.2015

Kontrowersyjne projekty rezolucji autorstwa L. Ferrary, L. Rodrigues oraz E. Vozemberg, o których informował niedawno Instytut Ordo Iuris, zostały zaakceptowane przez Parlament Europejski. Postulowane w tekstach rezolucji działania nie tylko dalece wykraczają poza sferę kompetencji przyznanych Unii Europejskiej w traktatach, ale także stanowią jaskrawy przykład promocji roszczeń środowisk LGBTQ oraz promotorów aborcji. Choć rezolucje nie posiadają mocy wiążącej, stanowią one dla radykalnej lewicy sposób na wywieranie politycznej presji na poszczególne państwa oraz stopniowe narzucanie nieakceptowalnego języka, który preferuje ich roszczenia.


Przyjęte podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego rezolucje potwierdzają lekceważący stosunek działających tam sił politycznych do fundamentalnych zasad, na których oparta jest Unia Europejska. Jak informowaliśmy, przyjęty 8 września raport autorstwa L. Ferrary dotyczący stanu praw podstawowych w UE w latach 2013-2014 wprost nawołuje do kwestionowania naturalnej tożsamości związku małżeńskiego (§ 85), promowania eutanazji (§ 68-69), aborcji (§ 68-69) czy seksualizacji dzieci w trakcie lekcji szkolnych (§ 70). Dyrektor ILGA-Europe (największej organizacji lobbującej na rzecz subkultur LGBT) – Evelyne Paradis, w swoim przemówieniu oświadczyła, że jej organizacja z satysfakcją przyjmuje liczne propozycje konkretnych działań skierowanych do UE na rzecz „praw” LGBTI zawarte w raporcie i ogromnie cieszy się, że promowana przez nią wizja działania na rzecz „praw” LGBTI w UE jest podzielana przez Parlament Europejski. Raport przyjęty został 360 głosami za (przy 291 głosach przeciw i 58 osobach nieobecnych). Pokazuje to skalę przyzwolenia na forsowanie przez UE interesów lobby LGBTI w Europie.


Przyjęta 9 września rezolucja autorstwa L. Rodrigues w sprawie wzmocnienia pozycji dziewcząt przez edukację w UE (2014/2250(INI)) operuje językiem podważającym naturalne różnice między kobietami i mężczyznami i nawołuje by państwa członkowskie, w oficjalnych programach nauczania, dążyły do całkowitego zatarcia różnic między płciami (w konsekwencji do całkowitej uniformizacji). W dokumencie znajdują się postulaty dotyczące promowania kompleksowej edukacji seksualnej (§28) (w praktyce oswajające z postawami rozwiązłymi) oraz upowszechniania wiedzy o subkulturach LGBTI poprzez promowanie informacji na ich temat (§31-32). Rezolucja zachęca również do wprowadzania do nauczania „refleksji uczniów nad wizjami płci” oraz zwalczania zachowań, które nakazuje się postrzegać jako „homo- i transfobiczne”, przez formalne i pozaformalne programy edukacyjne (§§ 43 i 44). Rezolucję przyjęto 408 głosami za (236 głosów przeciw, 40 wstrzymujących się).


Przyjęte zostało również głęboko antykobiece sprawozdanie autorstwa E. Vozemberg dotyczące kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu „szklanego sufitu”. Tak jak wskazywaliśmy, w raporcie tym znajdują się stwierdzenia ukazujące macierzyństwo jako główną przeszkodę na drodze realizacji i szczęścia kobiet. Naturalna potrzeba opieki nad swym małym dzieckiem została w tym raporcie uznana za szkodliwą normę, którą należy zwalczać poprzez upowszechnianie urlopów ojcowskich. W uchwalonym dokumencie znajdują się również postulaty wprowadzenia parytetów na uczelniach oraz w radach nadzorczych i zarządach spółek. Sprawozdanie przyjęto większością 550 głosów, przy 100 głosach przeciwnych i 38 wstrzymujących się.


Po raz kolejny Parlament Europejski dowiódł, że jest instytucją wykorzystywaną do forsowania w wymiarze politycznym skrajnie lewicowych poglądów. Choć rezolucje przyjęte przez PE nie mają mocy obowiązującej, ich wpływ na język prawny, którym posługuje się Unia Europejska jest trudny do przecenienia.

Wspieram

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.01.2023

Parlament Europejski żąda od Polski wycofania zakazu aborcji eugenicznej – sprawozdanie roczne PE

· Parlament Europejski przyjął rezolucję „Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”.

· Próbując realizować ideologiczną agendę, PE w swoim sprawozdaniu zgłasza wykluczające się wzajemnie postulaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.01.2023

Ordo Iuris na posiedzeniu w MSZ. Instytut pyta resort o wykonywanie wyroków Trybunału w Strasburgu

· W Ministerstwie Spraw Zagranicznych miało miejsce posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

· Na wydarzenie zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych i zawodów prawniczych.

Czytaj Więcej

Wolność religii a ideologia: prawo do wolności religijnej i wyznaniowej przeciwstawione „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender” w raporcie ONZ

· Niezależny ekspert ONZ ds. ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość gender zbiera informacje od państw i społeczeństwa obywatelskiego o tym jak ochrona wolności religii lub przekonań wpływa na wolność „orientacji seksualnej” i „tożsamości gender”.

Czytaj Więcej