Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Podpisanie genderowej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn przez prezydent Słupska to symboliczny gest, bez żadnych konsekwencji prawnych

Data publikacji: 23.11.2022

Adobe Stock

· Marta Makuch, zastępca prezydenta Słupska, złożyła we wrześniu podpis pod Europejską Kartą Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

· Dokument ten obejmuje materię, która jest już uregulowana w polskim prawodawstwie szeregiem aktów prawnych rangi ustawowej.

· Organ stanowiący gminy nie ma kompetencji do „przyjęcia” Karty.

· Podobnie organ wykonawczy gminy nie ma podstaw prawnych do podejmowanie działań, które miałyby prowadzić do wdrożenia do lokalnego porządku prawnego postulatów i pomysłów niepaństwowej platformy kooperacji gmin i regionów.

· Złożenie przez organ wykonawczy gminy podpisu pod kopią Karty ma charakter ogólnego, politycznego i ideowego gestu, który nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych, w tym w sferze publicznoprawnej.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Podczas II Ogólnopolskiego Forum Rad Kobiet w Słupsku, zastępca prezydenta miasta Słupska, Marta Makuch, złożyła podpis pod Europejską Kartą Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Merytoryczna analiza Karty, będąca przedmiotem szczegółowej opinii Instytutu, wykazała, że postanowienia uregulowane dokumentem wykraczają poza zakres kompetencji przypisanych zarówno organowi wykonawczemu, jak i organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Co istotne, Karta posiada jednoznacznie zideologizowaną treść opartą o teorię gender. Autorzy dokumentu, jak wynika z jego założeń, nie zadowalają się równością kobiet i mężczyzn. Karta promuje „prawdziwą” równość i „prawdziwie” egalitarne społeczeństwo. Realizacja „prawdziwej” równości ma się odbywać m. in. poprzez „eliminację stereotypów opartych na płci” (Część I, pkt 4 Karty) przy czym w kategoriach stereotypu rozpatruje się właściwie wszystkie różnice między kobietami a mężczyznami. Wszelka różnorodność występująca w demokratycznym i pluralistycznym społeczeństwie, „w rodzinie, edukacji, kulturze, mediach, miejscu pracy, społeczeństwie” zdaje się być dla autorów Karty przejawem „stereotypów” (pojęcie to pojawia się w dokumencie aż osiemnaście razy).

Władze Słupska zaniechały „przyjmowania” Karty w drodze uchwały rady miasta. Jak bowiem wskazał Wojewódzki Sąd Administracji w Poznaniu, rada nie ma kompetencji do przyjęcia tego rodzaju dokumentu w całości w kategoriach aktu wewnętrznego. Sąd dodał, że inicjatywy organizacji, która opracowała Kartę (Rady Gmin i Regionów Europy) w płaszczyźnie prawnej nie są niczym innym jak postulatami czy pomysłami. Sama zaś Karta, co warto dodać, nie jest – wbrew sugerującej coś przeciwnego nazwie - aktem szczebla międzynarodowego.

Z podobnych jednak powodów, „przyjąć” Karty nie może organ wykonawczy gminy. Prezydent Miasta Słupsk zdaje się mieć tego świadomość. Stąd dokonana przez nią czynność określana jest po prostu jako „podpisanie” Karty.

O ile prawdą jest, że kompetencją prezydenta miasta jest reprezentowanie miasta na zewnątrz, o tyle w zakresie tego reprezentowania nie mieści się podejmowanie działań, które miałyby prowadzić do wdrożenia do lokalnego porządku prawnego postulatów i pomysłów niepaństwowej platformy kooperacji gmin i regionów. Prezydent miasta nie posiada zatem kompetencji ani do „przyjęcia” ani takiego podpisania Karty, które miałoby prowadzić do tego, iż Karta determinowałaby w jakikolwiek sposób reguły wewnętrzne działania miasta lub wpływała na codzienne życie społeczności lokalnej.

„Złożenie podpisu pod Kartą przez prezydent Słupska - podobnie jak przez organ wykonawczy jakiejkolwiek innej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce - stanowi wyraz jej subiektywnych poglądów w kwestiach światopoglądowych i obyczajowych objętych treścią Karty. Świadczy o tym natarczywe doszukiwanie się stereotypów we wszelkich przejawach życia społecznego. Złożenie podpisu pod kopią Karty ma charakter ogólnego, politycznego i ideowego gestu, który nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych, w tym w sferze publicznoprawnej. W szczególności gest ten nie wiąże gminy postanowieniami Karty, a na obywateli nie nakłada obowiązków, nie nadaje uprawnień i w żaden inny sposób nie kształtuje ich sytuacji prawnej” – podkreśla adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Zagrożenie dla autonomii rodzin. KE pracuje nad zintegrowanymi systemami ochrony dzieci

· Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących inicjatywy w sprawie zintegrowanych systemów ochrony dzieci.

· Konsultacje z podmiotami sektora prywatnego i publicznego mają zakończyć się 20 października.

· Instytut Ordo Iuris monitoruje prace Komisji pod kątem zgodności proponowanych regulacji z przepisami Traktatów.

Czytaj Więcej

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Rodzice powinni mieć prawo do drugiej szansy – wyroki ETPC w sprawach norweskiego Barnevernet

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uwzględnił skargi rodziców, którym norweski Barnevernet odebrał dzieci.

Czytaj Więcej

Lekarze błędnie zdiagnozowali śmierć dziecka. Sprawa wraca do prokuratury

· Sąd Rejonowy w Lubartowie wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie kobiety, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

· Lekarze namawiali pacjentkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo martwego dziecka.

· Matka odmówiła jednak zażycia środka, po czym urodziła zdrową córkę.

Czytaj Więcej