fbpx Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

Data publikacji: 08.08.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

· Pismo przygotowane przez polityka było reakcją na memoranda skierowane przez Ordo Iuris do eurodeputowanych, wskazujące na niedyskryminacyjny charakter polskiego prawa.

· Cyrus Engerer w swoim piśmie przedstawił 43 zarzuty wobec Polski i obiecał rychłe rozwiązanie „problemów społeczności LGBTIQ” z wykorzystaniem Unii Europejskiej.

· Instytut wskazuje w swojej analizie, że realizacja części postulatów europosła byłaby sprzeczna z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym oraz mogłaby prowadzić do dyskryminacji pewnych grup społecznych.

· Ponadto, zapowiedź zaangażowania organów unijnych w zamiar ich wdrożenia, może stanowić próbę naruszenia podziału kompetencji przez UE.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

W maju 2022 r. członkowie Parlamentu Europejskiego otrzymali od Instytutu Ordo Iuris memoranda, w których, powołując się na konkretne dane oraz podstawy prawne, wskazano na niedyskryminacyjny charakter polskiego porządku prawnego oraz tolerancyjne usposobienie polskiego społeczeństwa wobec osób identyfikujących się jako „LGBT+”. Kilka dni później, do Instytutu skierowana została odpowiedź Cyrusa Engerera, europosła Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów który, nie odnosząc się w żaden sposób do merytorycznej treści memorandum, przesłał Instytutowi listę 43 zarzutów, które określił jako „problemy, z jakimi mierzy się społeczność LGBTIQ w Polsce” i obiecał ich rychłe rozwiązanie przy wykorzystaniu Unii Europejskiej.

 

Europarlamentarzysta zarzucił Polsce m.in. domniemaną „dyskryminację kobiet oraz ich zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych”. Instytut w analizie stwierdził, że Konstytucja RP zabrania dyskryminacji kogokolwiek i ustanawia zasadę równości kobiet i mężczyzn. Co więcej, polskie prawo zawiera szereg przepisów chroniących kobiety szczególnie w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym. Z kolei zarzut naruszenia „praw seksualnych i reprodukcyjnych” kobiet odnosi się najprawdopodobniej do kwestii aborcji. Ordo Iuris zaznacza, że przepisy polskie ani międzynarodowe nie przewidują koncepcji „prawa do aborcji”. Natomiast kwestia regulacji chroniących życie nienarodzonych dzieci należy do kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Instytut odpowiedział również na zarzut Cyrusa Engerera wskazujący rzekomą dyskryminację osób o skłonnościach homoseksualnych, mającą polegać na braku możliwości zawarcia małżeństwa lub „związku partnerskiego” czy konkubinatu. Prawnicy wskazują, że państwo polskie nie różnicuje możliwości wstąpienia w związek małżeński na podstawie preferencji seksualnych danej osoby. Władze nie ingerują także w życie prywatne obywateli, także tych pozostających w niesformalizowanych konkubinatach jednopłciowych. Z kolei szczególna troska jaką Rzeczpospolita otacza małżeństwo będące związkiem kobiety i mężczyzny, wynika z jego naturalnego związku z rodzicielstwem. Co istotne, wszelkie naciski organów unijnych na państwa, w kierunku stworzenia prawnej możliwości formalizacji związków osób tej samej płci, stanowią nieuprawnioną próbę ingerencji w przepisy materialnego prawa rodzinnego państw członkowskich.

 

Analiza Ordo Iuris odpowiada także na szereg innych zarzutów, m.in. domniemanego naruszania wolności słowa, ograniczeń wiekowych w celu potwierdzenia „tożsamości płciowej”, braku mechanizmu weryfikowania osób interpłciowych czy rzekomych utrudnień w oddawaniu krwi przez osoby o skłonnościach homoseksualnych. Instytut podkreśla, że znaczna część postulatów Cyrusa Engerera jest nieprawdziwa lub niemożliwa do zrealizowania w Polsce. Nie pozwalają na to postanowienia Konstytucji RP oraz zobowiązania międzynarodowe. Z kolei inne postulaty europosła są już zrealizowane w polskim porządku prawnym. Ponadto, część żądań deputowanego opiera się na wezwaniu do przyznania przywilejów pewnym grupom społecznym, przy jednoczesnym wprowadzeniu dyskryminacji innych osób, przy czym kryterium dyskryminacji stanowi płeć lub skłonności seksualne. Instytut podkreśla również, iż zapowiedź podjęcia prac nad zmianą porządku prawnego w Polsce, może stanowić próbę naruszenia kompetencji państwa Polskiego.

 

- Niniejsza analiza powstała między innymi po to, aby odnieść się merytorycznie do każdego z żądań posła Engerera. Od lat osoby związane z tzw. środowiskiem LGBT przedstawiały się jako działacze zaangażowani na rzecz niedyskryminacji i walki o równość płci. Swoją aktywność tłumaczyli przede wszystkim pragnieniem „normalnego życia” rozumianego głownie jako likwidacja utrudnień biurokratycznych, m.in. w takich sytuacjach jak pobyt w szpitalu osoby, z którą pozostają w związku, czy też kwestie spadkobrania oraz dążenie do tolerancji dla swego sposobu życia w szeroko pojętym społeczeństwie. Żądania przesłane przez eurodeputowanego Engerera, sformułowano już nawet nie jako „postulaty na przyszłość”, lecz jako palące problemy, które należy sprawnie i stanowczo w Polsce rozwiązać. Jasno pokazuje to, że dążenia lewicowych ideologów są już od dawna nie tylko jasno sprecyzowane, ale przede wszystkim idące znacznie dalej niż na co dzień się to przedstawia. Spontaniczna odpowiedź Cyrusa Engerera na otrzymane od Ordo Iuris memorandum de facto odkryła prawdziwe oblicze i zamiary jego frakcji politycznej – zaznaczyła Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram

Dwie rodziny uratowane przed bezpodstawnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej

· W ostatnich dniach zakończyły się dwa postępowania, w których sądy stwierdziły brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców reprezentowanych przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Trybunał Strasburski atakuje małżeństwo

Trybunał w Strasburgu dokonał przewrotu w wykładni praw człowieka i orzekł, że państwa Rady Europy, do których należy także Polska, mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”. Aby utrudnić krytykę jednoznacznie wadliwego orzeczenia, sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka te rewolucyjne tezy zawarli w wyroku przeciwko Rosji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.01.2023

Parlament Europejski opowiada się za utworzeniem trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie

· Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do utworzenia trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

· Nowy trybunał zajmowałby się wyłącznie zbrodnią agresji na Ukrainę i stanowiłby uzupełnienie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Czytaj Więcej

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej