Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Radykalne postulaty ruchu LGBT w unijnej Strategii – krytyczne stanowisko Ordo Iuris

Data publikacji: 19.08.2020

Adobe Stock

Komisja Europejska planuje stworzyć pierwszą „Strategię Równości LGBT Unii Europejskiej”, której celem będzie propagowanie ideologii LGBT w krajach unijnych. Strategia zawierać ma postulaty m.in. przyznania konkubinatom jednopłciowym przywilejów małżeńskich, w tym adopcji dzieci. Oprócz planów uderzających w ochronę rodziny i małżeństwa, zakładane przez Unię działania są niezgodne z traktatami oraz prawem niektórych państw europejskich. Co więcej, badania będące podstawą postulowanych aktywności, były przeprowadzone w sposób wadliwy a proponowany projekt stanowi zagrożenie dla wolności słowa. Instytut Ordo Iuris wziął udział w konsultacjach publicznych i wykazał zagrożenia jakie niesie za sobą wprowadzenie Strategii.

STANOWISKO ORDO IURIS - LINK

Planowana strategia ma być kontynuacją „Listy działań w sprawie praw osób LGBT” z 2015 r., której celem miało być nakreślenie ram unijnej polityki w tej kwestii. Co istotne, już ten dokument zawierał kontrowersyjne postulaty, sprzeczne z prawem unijnym i wewnętrznym wielu państw członkowskich. Choć nie przedstawiono jeszcze oficjalnego projektu Strategii, jej pilne przygotowanie zapowiedziała unijna komisarz ds. równości Helena Dalli. Kierunek proponowanych działań znany jest jednak z dokumentów ujawnionych w tzw. „mapie drogowej”, przy okazji uruchomienia konsultacji społecznych dotyczących Strategii.

Jednym z głównych aktów, do których odwołują się unijni urzędnicy, jest podsumowanie konferencji wysokiego szczebla na temat „promowania równości osób LGBTI w UE do 2020 r”. Podkreślono w niej m.in. konieczność ograniczenia wolności wypowiedzi, które nie zgadzają się z ideologią LGBT. Walka z tzw. „mową nienawiści” miałaby dotyczyć nie tylko użytkowników mediów społecznościowych, ale też przywódców religijnych. Tym samym, tradycyjne nauczanie religijne o homoseksualizmie określane będzie mianem „homofobicznej mowy nienawiści”, którą, zdaniem unijnych urzędników, należy zwalczać.

Ponadto, uczestnicy konferencji otwarcie naciskali na to, by w nowej Strategii LGBT pojawiły się postulaty związane z promowaniem prawnych rozwiązań przyznających przywileje małżeńskie osobom pozostającym w konkubinatach jednopłciowych, choć postulaty te są niezgodne z prawem traktatowym UE, jak i prawem wewnętrznym licznych państw.  W dokumentach przywołanych w „mapie drogowej” pojawiają się propozycje rozszerzenia pojęcia „rodziny” na układy osób tej samej płci oraz przyznania im prawa do adopcji dzieci. Istotne miejsce zajmują w nich również nawoływania do zwiększenia finansowania ruchów promujących ideologię LGBT. Eurokraci postulują o jeszcze większe wsparcie pieniężne działań mających na celu propagowanie i zapoznawanie Europejczyków z ideologią LGBT i wywarcie nacisku na rządy państw europejskich.

W ramach konsultacji publicznych, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której zwrócił uwagę na niezgodność z prawem traktatowym proponowanego, w przywołanych w „mapie drogowej” dokumentach, kierunku polityki unijnej dotyczącej osób o skłonnościach homoseksualnych. Instytut wskazał w niej przede wszystkim na to, że UE nie ma kompetencji do regulowania polityki rodzinnej państw członkowskich. Ordo Iuris podkreślił także, że różne traktowanie osób znajdujących się w odmiennych sytuacjach nie stanowi dyskryminacji na gruncie prawa unijnego. Instytut przeanalizował również wskazane w mapie drogowej badania. Jak podkreślono w analizie, budzą one liczne wątpliwości z perspektywy metodologicznej. Przykładowo, EU LGBTI Survey II, przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych, bazowało na ankietach, które mogły być wypełniane nieograniczoną ilość razy przez tę samą osobę, a pytania zadane były w sposób tendencyjny.

„Będziemy obserwować dalsze działania Komisji Europejskiej dotyczące stworzenia Strategii na rzecz równości LGBT. Niestety, w tematyce tej bardzo łatwo o radykalizm, zamiast rzetelnej i opartej na faktach i obowiązującym prawie traktatowym debaty. Należy pamiętać, że przy formułowaniu jakichkolwiek polityk Komisja Europejska powinna działać w granicach przyznanych jej przez prawo kompetencji. Zawarte w dokumentach mających być punktem odniesienia dla projektu Strategii postulaty daleko wykraczają poza te kompetencje”  – podkreśliła Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

28.07.2021

Napływają wyrazy poparcia dla ks. prof. Oko

●Ks. prof. Dariusz Oko został skazany wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro za „podżeganie do nienawiści” w ramach opublikowanego artykułu w naukowym czasopiśmie „Thelogisches”, którego redaktor naczelny również został skazany. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.07.2021

Plan dla uczelni wolny od ideologii gender

Na niektórych uczelniach wyższych podjęto prace nad Planami Równości Płci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

22.07.2021

Prof. Ewa Graczyk uchybiła godności nauczyciela akademickiego. Ordo Iuris złożył zawiadomienie do rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 ● Instytut Ordo Iuris złożył do rektora Uniwersytetu Gdańskiego zawiadomienie w sprawie wypowiedzi prof. Ewy Graczyk podczas tzw. „Strajku Kobiet”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.07.2021

ETPC zbada skargi kobiet odczuwających „niepokój” po likwidacji przesłanki eugenicznej

● Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) formalnie zawiadomił rząd polski o wpłynięciu dwunastu skarg na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej