fbpx Sąd umorzył postępowanie w sprawie rzekomej demoralizacji chłopca z zespołem Aspergera | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd umorzył postępowanie w sprawie rzekomej demoralizacji chłopca z zespołem Aspergera

Data publikacji: 02.02.2022

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie umorzył postępowanie o demoralizację chłopca chorego na zespół Aspergera.

· Kurator rodzinny sugerował wcześniej umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

· Biegła psychiatra stwierdziła, że zachowanie chłopca nie jest wynikiem zdemoralizowania ani złego wpływu rodziców, a stanowi objawy zaburzeń rozwojowych.

· Pomocy prawnej rodzicom udzielił Instytut Ordo Iuris.

Po rozmowie z nauczycielami szkoły, do której uczęszcza chłopiec, kurator rodzinny wystosował do sądu notatkę, w której zasugerował hospitalizację dziecka, a nawet jego odseparowanie od rodziców i umieszczenie w pieczy zastępczej. W notatce opisano złe zachowanie ucznia, który cierpi na zespół Aspergera. W efekcie, sąd z urzędu wszczął postępowanie o zastosowanie środka leczniczego i na podstawie art. 25a § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zarządził badanie chłopca przez biegłą psychiatrę. Jej opinia nie pozostawiła wątpliwości, że dziecko nie wymaga hospitalizacji, zaś jego zachowanie stanowi objawy zaburzeń rozwojowych w tym zespołu Aspergera, nie jest zaś wynikiem złego wpływu rodziców.

Biegła wskazała, że trudności chłopca w przystosowaniu się i spełnianiu oczekiwań społecznych wynikają z nadmiernej ilości skumulowanych cech charakterystycznych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Specjalistka wyjaśniła, że niepożądane zachowania dziecka nie są jego intencjonalnym działaniem. Z opinii wynika, że przejawy agresji nie stanowią pochodnej „destrukcyjnego środowiska rodzinnego”, jak sugerowała w notatce kurator. Rodzice nieletniego dowiedli przed sądem, że ich syn pozostaje pod opieką szeregu specjalistów, którzy zajmują się pomocą dla dzieci z zespołem Aspergera. Rodzice z Dzierżoniowa przyjmują postawę akceptującą chorobę syna, podejmują szereg działań, aby pomóc chłopcu przezwyciężyć trudności związane z przestrzeganiem zasad współżycia społecznego. Jak wynika z kolejnych opinii nadesłanych ze szkoły, efekty terapii, na którą uczęszcza nieletni, są już widoczne. Sąd zauważył, że zachowanie chłopca uległo znaczącej poprawie, również postawa rodziców nie budzi zastrzeżeń. Sąd nie znalazł zatem podstaw ani do umieszczenia chłopca w placówce leczniczej, ani do dalszego prowadzenia postępowania w przedmiocie demoralizacji.

Podstawą do prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich, jest ustalenie, że nieletni  wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego. Zachowanie chłopca z Dzierżoniowa w wielu momentach narusza zasady współżycia społecznego i może być mylnie interpretowane jako przejaw zdemoralizowania. Nie mniej, jak potwierdziła biegła nie, jest ono intencjonalne, a stanowi symptomy choroby. W doktrynie zauważa się, że „środków przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich nie można stosować wtedy, gdy nieletni dopuścił się czynu świadczącego o demoralizacji w rozumieniu przyjętym przez ustawę, lecz nie można uważać go za zdemoralizowanego. Taka sytuacja może zdarzyć się np. wtedy, gdy nieletni popełnił czyn karalny, nie zdając sobie z tego sprawy” (por. F. Zedler, „Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze”). Z taką sytuacją mamy do czynienia również w tym przypadku.

„Biegła psychiatra wskazała na ograniczone możliwości kontrolowania przez osoby z zespołem Aspergera nieakceptowalnych społecznie zachowań. W okolicznościach sprawy, w której lekarz psychiatra stwierdza, że naganne zachowanie dziecka stanowi objaw niezależnej od niego choroby, uznać należy za nieuzasadnione stosowanie wobec niego środków przewidzianych w ustawie o postępowaniach w sprawach nieletnich” – zauważa apl. adw. Anna Przestrzelska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Wspieram

Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

· W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych.

Czytaj Więcej

Rafał Dorosiński: Musimy zapobiec tragedii

Genderowi ideolodzy, lobbyści, aktywiści, politycy i publicyści przekonują, że działają w imię wolności, tolerancji i miłości. W rzeczywistości, zarówno za aborcją czy eutanazją, jak i całą doktryną gender, stoi wielki biznes, czerpiący korzyści z zabijania i ludzkich tragedii. I mowa tu nie tylko o właścicielach klinik aborcyjnych czy firmach handlujących aborcyjnymi pigułkami.

WIĘCEJ W KOMENTARZU

Czytaj Więcej

Stop okaleczaniu dzieci. Apel o regulacje zakazujące „zmiany płci”

· W Polsce nie istnieją regulacje ograniczające tzw. zmianę płci u nieletnich.

· Zmierzające do tego terapie hormonalne i zabiegi chirurgiczne prowadzą do licznych problemów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko raka, zmiany metaboliczne czy depresja.

· Zagrożenia te dotyczą szczególnie dzieci i nastolatków.

Czytaj Więcej

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie. Ordo Iuris reprezentował pokrzywdzonego

· Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej