Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Senat zapoznał się z raportem z działalności Agencji Praw Podstawowych UE

Data publikacji: 24.07.2015

21 lipca 2015 r. na połączonym posiedzeniu trzech komisji senackich: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Spraw Unii Europejskiej oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, odbyła się prezentacja sprawozdania Agencji Praw Podstawowych (APP) Unii Europejskiej za 2014 r. Celem, istniejącej od 2007 r. Agencji jest "dostarczanie pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom UE oraz jej państw członkowskich przy wdrażaniu przez nie prawa wspólnotowego; wsparcie to służy pełnemu poszanowaniu praw podstawowych." Agencja jest prawnym następcą Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, które zostało powołane by zbierać i rozpowszechniać w formie publikacji i raportów obiektywne i wiarygodne informacje o przestrzeganiu praw podstawowych w państwach członkowskich UE.


Ostatnie lata działalności Agencji wskazują jednak na dość swobodne traktowanie przez nią podstawowych celów, do realizacji których została powołana. Jak pokazuje analiza InstytutuOrdo Iuris – Agencja angażuje się w promowanie celów społeczno-politycznych środowisk LGBT.


Najważniejsze wydarzeniem w 2014 r. w tym obszarze była konferencja poświęcona zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość genderową (gender identity). Internetowa ankieta, stanowiąca podstawę omawianego na konferencji raportu nie została w żaden sposób zabezpieczona przed możliwością wielokrotnego wypełniania przez te same osoby, co było tylko jednym z wielu zarzutów formułowanych względem metodologicznej rzetelności prezentowanych badań. Stała ona w jaskrawym kontraście z nader staranną metodologią, jaką ta sama Agencja zastosowała do badań nad przemocą wobec kobiet w państwach UE. Kontrast ten wskazuje, że APP dysponuje odpowiednimi zasobami do przeprowadzenia badań o bardzo wysokim poziomie metodologicznym, jednak nie zawsze chce ten potencjał realizować. Warto przypomnieć, że badania nad przemocą względem kobiet wykazały, że jest ona największym problemem w krajach, które forsują ideologiczne podejście do przemocy jako warunkowanej przez gender (gender based violence).

 

Zastrzeżenia budzi również praktyka formułowania zaleceń wobec państw członkowskich co do działań, jakie powinny zostać podjęte na rzecz członków subkultur ruchu LGBT. W szczególności APP wzywa do zmiany treści programów nauczania o płciowości człowieka poprzez wprowadzenie do nich teorii rodzaju (gender) oraz do popularyzowania ich wśród nauczycieli. Stanowi to ewidentne naruszenie kompetencji państw członkowskich. Agencja wykazuje się w tej mierze dodatkową dezynwolturą weryfikując, w ramach kolejnych raportów, stopień wykonania swoich bezprawnych zaleceń przez państwa członkowskie.

 

APP sporządza zatem niemiarodajne badania sytuacji subkultur LGBT, w oparciu o które – bez stosownego umocowania prawnego - formułuje zalecenia wobec państw członkowskich, a następnie egzaminuje je z wykonywania tych zaleceń. W ten sposób, prawne gwarancje niezależności Agencji są wykorzystywane do promowania ideologicznych koncepcji ludzkiej płciowości w systemie edukacji.

 

Analiza wspomnianych zaleceń nie pozostawia wątpliwości, że stanowią one powtórzenie roszczeń politycznych formułowanych przez subkultury LGBT. Agencja propaguje m.in. przyjęcie prawodawstwa dot. „homofobicznej i transfobicznej mowy nienawiści” lub „przestępstw z nienawiści”, które to pojęcia są wyjątkowo mgliste i próżno ich szukać w jakiejkolwiek umowie międzynarodowej. Bywają natomiast stosowane w odniesieniu do osób, które dają wyraz przywiązaniu do naturalnej tożsamości małżeństwa i sposobu pojmowania ludzkiej płciowości. APP promuje także kontrowersyjną horyzontalną dyrektywę antydyskryminacyjną, która w interesie subkultur LGBT ogranicza zasadę swobody umów i narusza wolność gospodarczą. Agencja wzywa także do usunięcia informacji o biologicznej płci ze wszystkich certyfikatów urodzenia, albo powszechnego wprowadzenia innych, nieznanych do tej pory oznaczeń płci.

Wspieram

Polsko-niemiecki plan działania: ideologiczne postulaty i puste deklaracje

· „Polsko-niemiecki plan działania” to dokument regulujący kwestię współpracy pomiędzy dwoma państwami w wielu różnych dziedzinach. Jest efektem konsultacji międzyrządowych, mających miejsce w Warszawie na początku lipca.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.06.2024

Coraz więcej przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Raport Ordo Iuris dla OBWE

· Instytut Ordo Iuris złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport z zebranych w 2023 r. przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan.

Czytaj Więcej