fbpx Światowa Deklaracja Rodziny | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Światowa Deklaracja Rodziny

Data publikacji: 20.09.2016

My, ludzie wielu krajów i kultur, potwierdzamy prawdę zawartą w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz znajdującą swoje odzwierciedlenie w traktatach międzynarodowych i w wielu krajowych konstytucjach, że „rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”. Rodzina jest instytucją pierwotną, istniejącą jeszcze przed ukształtowaniem się państwowości i posiada naturalną godność oraz prawa, które państwa są moralnie zobowiązane respektować i chronić.

 

Potwierdzamy, że rodzina, uniwersalna wspólnota oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi fundament społeczeństwa, siłę naszych narodów oraz nadzieję ludzkości. Jako najgłębsza podstawa każdej historycznie znanej cywilizacji, rodzina jest sprawdzonym bastionem wolności, kluczem do rozwoju, dobrobytu i pokoju.

 

Rodzina jest także źródłem i kolebką nowego życia, naturalnym schronieniem dla dzieci oraz pierwszą, a zarazem najważniejszą szkołą wartości niezbędnych dla pomyślności dzieci i całego społeczeństwa. Rodzina prawdziwie stanowi naszą więź z przeszłością i jednocześnie pomost ku przyszłości.

 

Naszą przyszłością są dzieci, dlatego z wdzięcznością doceniamy bezinteresowną służbę pełnioną przez rodziców, dziadków i opiekunów, którzy zapewniają, jak wyraża to Deklaracja Praw Dziecka, możliwość „zdrowego i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności”.

 

Uznając, że – jak stwierdzono w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – „macierzyństwo i dzieciństwo korzystają z prawa do specjalnej opieki i pomocy” oraz że zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka, każde dziecko „w miarę możności powinno rosnąć pod ochroną i odpowiedzialnością rodziców”, oświadczamy, że funkcjonalna, wychowująca rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety stwarza najpewniejszą gwarancję szczególnej opieki i pomocy, do której dzieci są uprawnione.

 

Poważnie zaniepokojeni eskalacją nieszczęść dotykających dzieci i społeczeństwa, a wynikających z postępującego zaniku instytucji małżeństwa i rodziny, przywołujemy trzeźwiącą uwagę, że „w całej historii, narody były w stanie przetrwać różnorodne katastrofy – najazdy, głód, trzęsienia ziemi, epidemie, depresje – ale nigdy nie były w stanie przetrwać rozpadu rodziny”. Potwierdzamy starą mądrość, że nie sposób zaprowadzić ładu w świecie bez uprzedniego ładu w rodzinie.

 

Wzywamy do tworzenia kultury, która szanuje i umożliwia zakładanie wiernych, spełnionych i trwałych małżeństw. Kultury, która uznaje oraz chroni wyjątkowo cenny wkład zarówno matek, jak i ojców w życie ich dzieci i która wspiera wartości i idee niezbędne dla młodych ludzi chcących przygotować się do udanego małżeństwa i rodzicielstwa.

 

Zwracamy się do osób piastujących urzędy i wytyczających polityczne cele, tak na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym oraz na wszystkich poziomach władzy, o bezzwłoczne określenie strategii i wdrożenie środków mających chronić i umacniać małżeństwo oraz rodzinę.

 

Wzywamy obywateli, liderów i osoby wpływowe do uczynienia swoim najwyższym priorytetem ochrony oraz umocnienia rodziny, jako niezastąpionego fundamentu cywilizacji i naszej jedynej nadziei na dobrobyt, pokój i postęp.

 

***

Powyższy tekst jest tłumaczeniem autentycznego tekstu Deklaracji dostępnego nawww.worldfamilydeclaration.org

Światowa Deklaracja Rodziny powstała w ramach Światowego Kongresu Rodzin.

Wolności obywatelskie

Analiza w sprawie potencjalnych naruszeń praw i wolności w projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Złożony do Sejmu projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej jest aktem prawnym wykonującym prawo Unii Europejskiej. Według stanu na 2023 rok termin implementacji rozwiązań wspólnotowych do prawa krajowego został przekroczony kilkukrotnie.

Czytaj Więcej

Działalność Międzynarodowa

Opinia w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej „Organy ds. równości – wiążące normy” i związanego z nią projektu dyrektywy [COM(2022) 689 final]

Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Europejskiej opinię dotyczącą projektu dyrektywy wprowadzającej wiążące normy związane z organizacją i uprawnieniami organów ds. równości. Inicjatywa Komisji jest odpowiedzią na zgłaszane przez organy ds. równości problemy z brakiem zasobów i kompetencji, które uniemożliwiają im wypełnianie ich misji.

Czytaj Więcej

Ochrona życia

„Strategia UE w dziedzinie zdrowia na świecie. Lepsze zdrowie dla wszystkich w zmieniającym się świecie” – analiza

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera.

Czytaj Więcej

Wolności obywatelskie

Opinia uzupełniająca Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r. nr C/2707/22 w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Opinia uzupełniająca została przygotowana w nawiązaniu do opinii Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris z 23 grudnia 2022 r., w związku z opinią Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 28 grudnia 2022 r. na temat zgodności z prawem uchwały rady miasta Krakowa nr

Czytaj Więcej