Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Światowa Deklaracja Rodziny

Data publikacji: 20.09.2016

My, ludzie wielu krajów i kultur, potwierdzamy prawdę zawartą w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz znajdującą swoje odzwierciedlenie w traktatach międzynarodowych i w wielu krajowych konstytucjach, że „rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa oraz jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa”. Rodzina jest instytucją pierwotną, istniejącą jeszcze przed ukształtowaniem się państwowości i posiada naturalną godność oraz prawa, które państwa są moralnie zobowiązane respektować i chronić.

 

Potwierdzamy, że rodzina, uniwersalna wspólnota oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi fundament społeczeństwa, siłę naszych narodów oraz nadzieję ludzkości. Jako najgłębsza podstawa każdej historycznie znanej cywilizacji, rodzina jest sprawdzonym bastionem wolności, kluczem do rozwoju, dobrobytu i pokoju.

 

Rodzina jest także źródłem i kolebką nowego życia, naturalnym schronieniem dla dzieci oraz pierwszą, a zarazem najważniejszą szkołą wartości niezbędnych dla pomyślności dzieci i całego społeczeństwa. Rodzina prawdziwie stanowi naszą więź z przeszłością i jednocześnie pomost ku przyszłości.

 

Naszą przyszłością są dzieci, dlatego z wdzięcznością doceniamy bezinteresowną służbę pełnioną przez rodziców, dziadków i opiekunów, którzy zapewniają, jak wyraża to Deklaracja Praw Dziecka, możliwość „zdrowego i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moralnego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności”.

 

Uznając, że – jak stwierdzono w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – „macierzyństwo i dzieciństwo korzystają z prawa do specjalnej opieki i pomocy” oraz że zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka, każde dziecko „w miarę możności powinno rosnąć pod ochroną i odpowiedzialnością rodziców”, oświadczamy, że funkcjonalna, wychowująca rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety stwarza najpewniejszą gwarancję szczególnej opieki i pomocy, do której dzieci są uprawnione.

 

Poważnie zaniepokojeni eskalacją nieszczęść dotykających dzieci i społeczeństwa, a wynikających z postępującego zaniku instytucji małżeństwa i rodziny, przywołujemy trzeźwiącą uwagę, że „w całej historii, narody były w stanie przetrwać różnorodne katastrofy – najazdy, głód, trzęsienia ziemi, epidemie, depresje – ale nigdy nie były w stanie przetrwać rozpadu rodziny”. Potwierdzamy starą mądrość, że nie sposób zaprowadzić ładu w świecie bez uprzedniego ładu w rodzinie.

 

Wzywamy do tworzenia kultury, która szanuje i umożliwia zakładanie wiernych, spełnionych i trwałych małżeństw. Kultury, która uznaje oraz chroni wyjątkowo cenny wkład zarówno matek, jak i ojców w życie ich dzieci i która wspiera wartości i idee niezbędne dla młodych ludzi chcących przygotować się do udanego małżeństwa i rodzicielstwa.

 

Zwracamy się do osób piastujących urzędy i wytyczających polityczne cele, tak na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym oraz na wszystkich poziomach władzy, o bezzwłoczne określenie strategii i wdrożenie środków mających chronić i umacniać małżeństwo oraz rodzinę.

 

Wzywamy obywateli, liderów i osoby wpływowe do uczynienia swoim najwyższym priorytetem ochrony oraz umocnienia rodziny, jako niezastąpionego fundamentu cywilizacji i naszej jedynej nadziei na dobrobyt, pokój i postęp.

 

***

Powyższy tekst jest tłumaczeniem autentycznego tekstu Deklaracji dostępnego nawww.worldfamilydeclaration.org

Światowa Deklaracja Rodziny powstała w ramach Światowego Kongresu Rodzin.

Wolności obywatelskie

Powtórzenie referendum ogólnokrajowego z 15 października 2023 r. w wybranych obwodach głosowania

· 15 października 2023 r., zostało przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

Czytaj Więcej

Wolność religii w szkole

Finansowanie lekcji religii w Polsce

  • Przepisy, zarówno na poziomie konstytucyjnym, jak i ustawowym, nie wprowadzają expresiss verbis obowiązku finansowania przez państwo lekcji religii.
Czytaj Więcej

Uwagi do projektu ustawy o finansowaniu procedury in vitro w Polsce (druk sejmowy nr 31)

· Pierwszym projektem ustawy, nad którym będzie głosował 28 listopada nowy Sejm, jest projekt dofinansowania z budżetu państwa zapłodnienia in vitro kwotą nie mniejszą niż 500 milionów zł rocznie.

Czytaj Więcej