fbpx Wspieranie postulatów organizacji LGBT przez ambasadorów narusza Konwencję wiedeńską | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wspieranie postulatów organizacji LGBT przez ambasadorów narusza Konwencję wiedeńską

Data publikacji: 23.06.2022

Adobe Stock

· Po raz kolejny w Warszawie ma odbyć się manifestacja ruchu LGBT. W tym roku wydarzenie zostanie połączone z ukraińskim „Kyiv Pride” i jest planowane na 25 czerwca.

· Rok temu w demonstracji wzięli udział niektórzy przedstawiciele misji dyplomatycznych w Polsce. Kilkadziesiąt ambasad wyraziło poparcie dla inicjatyw propagujących gruntowną przebudowę polskiego porządku prawnego w drodze realizacji ideologicznych postulatów.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię, w której wskazuje, że wszelkie formy zaangażowania przedstawicieli dyplomatycznych, wyrażające poparcie dla postulatów organizacji LGBT działających w Polsce, są niezgodne z obowiązującą Konwencją wiedeńską.

· Wcześniej Instytut skierował do ambasad list w tej sprawie.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Opinia bazuje na pięciu wersjach językowych Konwencji wiedeńskiej: polskiej - niewiążącej oraz na angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej, które z kolei posiadają walor autentyczności (art. 53). Zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne państwa stanowi uszczegółowienie zwyczajowej zasady prawa międzynarodowego, określanej jako zasada nieingerencji (non-interference) bądź zasada nieinterwencji (non-intervention). W doktrynie prawa międzynarodowego, zasada ta stanowi „następstwo prawa każdego państwa do suwerenności, integralności terytorialnej oraz politycznej niezależności”. Zasada nieingerencji ma szersze znaczenie niż zakaz określony w art. 41 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej, dotyczy bowiem wszystkich organów państwa i wszelkich działań, które naruszają suwerenność drugiego państwa. Odnosi się to do sytuacji samej ingerencji jednego kraju w sprawy drugiego oraz gdy ingerencja dotyczy sprawy, w ramach której państwo przyjmujące dysponuje swobodą decyzyjną. Ingerencja może polegać na działaniach zbrojnych, finansowaniu wywrotowych organizacji politycznych, sankcjach ekonomicznych nakładanych w celu wymuszenia zmiany polityki państwa czy propagandowej, oszczerczej kampanii w środkach masowego przekazu.

Z punktu widzenia art. 41 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej, co najmniej niepożądane jest wypowiadanie się przez przedstawicieli państw obcych w Polsce na temat postulatów formułowanych przez organizacje LGBT w państwie przyjmującym. Nie ma upoważnienia traktatowego, które by uprawniało jakiekolwiek państwo do wywierania na Polskę nacisków – choćby w miękkiej formie – w celu zmiany Konstytucji RP i obowiązujących ustaw oraz dokonania instytucjonalizacji związków jednopłciowych czy redefinicji płci. Zatem wszelkie formy zaangażowania przedstawicieli dyplomatycznych wyrażające poparcie dla postulatów organizacji LGBT działających w Polsce, są niezgodne z obowiązującym artykułem Konwencji.

- Część państw zachodnich stoi na stanowisku, że miękkie ingerencje w sprawy innego państwa są uprawnione, jeżeli ich powodem jest troska o poszanowanie praw człowieka w danym państwie, natomiast takie stanowisko pozostaje w sprzeczności z Deklaracją ONZ w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziałania państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, która jednoznacznie stwierdza, że „żadne państwo ani grupa państw nie mają prawa mieszać się bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek powodu w wewnętrzne lub zewnętrzne sprawy jakiegokolwiek innego państwa” – podkreśliła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram

Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał ojcu chorej dziewczynki prawo do zasiłku odebranego przez ZUS

· Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego ojcu dziewczynki, która od urodzenia cierpiała na poważną chorobę układu oddechowego i wymagała całodobowej opieki dwojga rodziców.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.03.2023

Konstytucja nie pozwala Izbom Lekarskim na nieograniczone karanie lekarzy – analiza Ordo Iuris

· Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy była przedmiotem dyskusji podczas ostatnich posiedzeń Parlamentarnego Zespołu ds. funkcjonowania Izb Lekarskich w Polsce.

· Obrady obserwowali przedstawiciele Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Deklaracja troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny – stanowisko rządu na temat uchwał sprzeciwiających się postulatom organizacji LGBT

· Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało Instytutowi Ordo Iuris stanowisko Rządu RP dotyczące uchwał samorządów wyrażających sprzeciw wobec ideologicznych postulatów organizacji LGBT.

· Podkreślono w nim, że „Rząd RP podtrzymuje pogląd”, że uchwały stanowią „deklarację przywiązania samorządowców do tradycyjnych wartości oraz troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny”.

Czytaj Więcej

Pięcioro dzieci wraca do matki, dzięki interwencji Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował, że pięcioro dzieci odebranych matce może powrócić do domu z placówek opiekuńczych.

Czytaj Więcej