Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wspólnie przeciwko przemocy – forum eksperckie

Data publikacji: 29.03.2021

Pixabay

Coraz większe zainteresowanie wywołuje kwestia skutecznego zwalczania przemocy. Ma to związek z projektem ustawy mającym na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej – dokumentu, który, wbrew nazwie, nie chroni skutecznie przed przemocą domową. Z tego powodu, komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zorganizował Forum Przeciwko Przemocy. Wzięli w nim udział prawnicy, przedstawiciele Prezydenta RP, władz samorządowych, służb socjalnych, organizacji prorodzinnych oraz Policji. 

Spotkanie, które miało miejsce 29 marca 2021r., oparte było na wybranych tematach, określonych przez szerokie środowisko członków rządowego Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w projekcie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020-2026 oraz w oparciu o postulaty podnoszone w debacie publicznej. 

Uczestnicy Forum pochylili się nad stanem badań społecznych dotyczących problematyki przemocy domowej. Dyskutowali również o wskaźnikach kluczowych dla polityki przeciwdziałania przemocy, takich jak przyczyny tego zjawiska, czynniki ryzyka oraz jego skutki z punktu widzenia indywidualnego, społecznego i gospodarczego. Ocenili również podejmowane dotychczas działania w obszarze walki z przemocą. 

Dyskusja dotyczyła także kampanii społecznych i edukacji społecznej w tym zakresie. Omówiona została też kwestia współpracy organów samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi i związkami wyznaniowymi. Uczestnicy spotkania poruszyli również zagadnienie wpływu mediów na przemoc i jej zwalczanie. 

Dyskutowano także na temat podstawowych pojęć związanych z przemocą. Poruszona została kwestia polityki przeciwdziałania przemocy w wybranych obszarach regulacji prawnych. Rozmowy dotyczyły też kwestii instytucjonalnego wsparcia ofiar przemocy domowej – ośrodków interwencji kryzysowej, punktów konsultacyjnych czy telefonów zaufania.   

Podczas Forum rozmawiano również o propozycjach zmian w prawie karnym, wprowadzeniu obowiązkowej terapii dla sprawców przemocy i skutecznych metod resocjalizacji. Uczestnicy poruszyli także zagadnienie walki z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. 

W obradach, oprócz ekspertów Ordo Iuris, udział wzięli reprezentant Prezydenta RP, przedstawiciele Policji, władz samorządowych, ośrodków wsparcia oraz organizacji społecznych, w tym między innymi Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza oraz Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. 

 

Wspieram
Działalność Instytutu

05.01.2022

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Ideologiczny wyrok w sprawie Powiatu Przasnyskiego

· Sąd Okręgowy w Ostrołęce oddalił powództwo Powiatu Przasnyskiego przeciwko autorom strony internetowej „Atlas nienawiści”.

Czytaj Więcej

Rządowy projekt ustawy ograniczającej skalę rozwodów, częściowo zwiększy ochronę dobra dziecka

· W ciągu 30 ostatnich lat, ponad 1,5 miliona polskich dzieci zostało dotkniętych rozwodem rodziców. Wskaźnik rozwodów na 1000 nowo zawartych małżeństw w Polsce wzrósł w tym czasie o ponad 112 proc. – od 166,2 w 1990 r. do 352,7 w 2020 r.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

23.12.2021

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Zarządu i całego zespołu Instytutu Ordo Iuris, życzymy radości, zdrowia i spokoju w tym wyjątkowym czasie!

Czytaj Więcej