Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

Data publikacji: 13.06.2024

Adobe Stock

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

· Przyjęta została rezolucja będąca stanowiskiem PACE w tej sprawie oraz opinia skierowana do Komitetu Ministrów Rady Europy, który będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi.

· Rezolucja zawiera raport Josepha O’Reilly’iego, irlandzkiego senatora i członka Komitetu ds. Wypełniania Zobowiązań Państw Członkowskich Rady Europy.

· Podkreśla on, jak ważne jest to, aby wzmacniać pozycję dzieci jako podmiotów w przestrzeni internetowej, umożliwiając im dostęp do informacji, edukacji, socjalizacji i dzielenia się swoimi opiniami, przy jednoczesnym ulepszaniu i egzekwowaniu ram, które będą chronić je przed narażeniem na szkodliwe treści i zachowania.

· Autor raportu wskazuje, że należy wzmocnić zapobieganie i wczesne wykrywanie nielegalnych, obraźliwych lub szkodliwych materiałów (pornografii).

· Zwracając się do Komitetu Ministrów Rady Europy w swoim zaleceniu, PACE wzywa do aktywnej walki o ochronę dzieci przed niebezpieczeństwami, na które narażone są one w Internecie.

 

Internet stał się miejscem, w którym dzieci są narażone na różne formy przemocy, takie jak cyberprzemoc, grooming, wykorzystywanie seksualne i handel dziećmi, a także wystawione na nieograniczony dostęp do treści pornograficznych. PACE głęboko zaniepokojone jest rosnącym zjawiskiem przemocy wobec dzieci w Internecie. Zgromadzenie podkreśla, że dzieci są szczególnie narażone na tego typu zagrożenia ze względu na swoją naiwność, brak doświadczenia i ograniczoną kontrolę nad dostępem do Internetu. Zgromadzenie uważa, że należy podjąć pilne działania, aby chronić dzieci przed zagrożeniami, jakie mogą je spotkać w Internecie. W zaleceniu nr 2274 wzywa Komitet Ministrów Rady Europy do opracowania i wdrożenia kompleksowej strategii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w Internecie, obejmującej m.in. zapobieganie przemocy poprzez edukację i podnoszenie świadomości, ochronę dzieci przed dostępem do szkodliwych treści, ściganie sprawców przemocy, wsparcie ofiar przemocy.

 

Komitet PACE, w rezolucji nr 2547 i raporcie, które mają za zadanie ochronę dzieci w przestrzeni online, wzywa do wdrożenia nowych przepisów, aby osiągnąć dwa cele. Są nimi zmniejszenie narażenia dzieci na szkodliwe treści (co obejmowałoby środki ograniczające ich dostęp do nieodpowiednich materiałów online) przy równoczesnej ochronie możliwości korzystania z Internetu. Rezolucja PACE podkreśla delikatną równowagę konieczną przy rozwiązywaniu problemu przemocy online wobec dzieci.  Uznaje potrzebę ograniczenia narażenia dzieci na szkodliwe treści i zachowania w Internecie, ale także podkreśla znaczenie umożliwienia im korzystania z pozytywnych aspektów Internetu, takich jak nauka i komunikacja. Rezolucja uznaje, że dzieci mają prawa wykraczające poza ochronę przed zagrożeniami w Internecie, w tym wolność wypowiedzi. Jednak dokument nadaje priorytet „najlepszemu interesowi dziecka” podczas ważenia tych praw. Rezolucja wzywa państwa członkowskie do ustanowienia kompleksowych ram prawnych w celu przeciwdziałania przemocy (w tym przemocy związanej z pornografią) online wobec dzieci. PACE podkreśla znaczenie współpracy międzynarodowej dla skutecznego zwalczania przemocy online i zachęca kraje do przystąpienia do odpowiednich traktatów Rady Europy, takich jak Konwencja z Lanzarote i Konwencja Budapeszteńska. Rezolucja PACE uznaje rolę rodziców i opiekunów w dbaniu o bezpieczeństwo dzieci także w przestrzeni Internetu oraz zaleca środki mające na celu podniesienie świadomości i wyposażenie ich w umiejętności pomagania dzieciom w bezpiecznym poruszaniu się po świecie online. Dokument podkreśla również, że problem korzystania z pornografii wzrósł w związku z pandemią Covid-19 i okresem długotrwałego pozostawania w domu.

 

Przyjęcie rezolucji było pokłosiem debaty na temat raportu irlandzkiego członka PACE, Josepha O’Reilly’ego. Raport podkreśla rosnący problem przemocy w Internecie, która dotyka dzieci i młodzież. Opisuje różne formy niebezpieczeństw, na które natrafiają młodzież i dzieci online, a także zwraca uwagę na negatywny wpływ zbyt dużej ilości czasu spędzanego w cyberprzestrzeni na zdrowie psychiczne, fizyczne i rozwój dzieci. Raport krytykuje istniejące ramy prawne jako niewystarczające do skutecznej ochrony dzieci przed przemocą online. Podkreśla potrzebę aktualizacji ustawodawstwa i lepszego egzekwowania prawa. Wzywa do większej współpracy między państwami w celu zwalczania transgranicznej cyberprzestępczości.

 

Zgodnie z raportem, narażenie dzieci na pornografię należy do kategorii (dotyczących rodzaju potencjalnych przestępstw) „treści” w ramach klasyfikacji ryzyka bezpieczeństwa w Internecie. Jest to związane ze stosowanym przez niego schematem kategoryzacji, który wykorzystuje cztery kategorie („treść”, „kontakt”, „zachowanie” i „handel”) do klasyfikowania zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie (par. 7-8 Raportu). O’Reilly argumentuje ponadto, że narażenie na pornografię może również wpływać na kategorię „zachowania”, w zależności od kontekstu. Na przykład, jeśli dziecko jest narażone na pornografię, a następnie próbuje odtworzyć zaobserwowane zachowania (być może nawet w pełni tego nie rozumiejąc), obejmowałoby to zarówno treść, jak i zagrożenia behawioralne. Jest to wyjątkowo niebezpieczne dla dzieci i młodszych nastolatków, które, poprzez konsumowanie określonych treści, stają się bezbronne wobec tego, na co patrzą. Ma to szczególne znaczenie, biorąc uwagę ich podatność na wpływy.

 

„Rezolucja PACE to bardzo ważna inicjatywa. Przemoc online może być przerażającą rzeczywistością dla dzieci i ważne jest, aby podjąć kroki w celu zapewnienia im bezpieczeństwa. Cyfrowy świat oferuje dzieciom ogromne możliwości, ale także naraża je na różne zagrożenia, w tym bezpośredni kontakt z pornografią w sieci. Dzisiaj dzieci mogą, nawet przypadkiem, klikając w pozornie niewinny link, natknąć się w Internecie na treści zawierające przemoc lub treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, co może być traumatyczne i dezorientujące. Analiza tych zagrożeń i wzmocnienie pozycji dzieci to kluczowe aspekty zapewnienia im bezpieczeństwa w Internecie” – podkreśla Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

 

 

 

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

09.07.2024

Specjalna Sprawozdawca ONZ wzywa do globalnego zwalczania prostytucji jako systemu przemocy

· Reem Alsalem - Specjalna Sprawozdawca ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt wzywa do globalnego uznania i zwalczania prostytucji jako systemu przemocy.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Nagłe przyspieszenie prac nad projektami proaborcyjnymi w Sejmie

· Sejmowa Komisja Nadzwyczajna będzie w najbliższy wtorek rozpatrywać projekty ustaw mające zwiększyć prawną dopuszczalność aborcyjnego uśmiercania dzieci.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej