Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych UC30).

Data publikacji: 22.10.2020

 1.   Uwagi dotyczące zmian w brzmieniu art. 165 kodeksu postępowania cywilnego
 1.  Instytut Ordo Iuris popiera zmiany w zakresie dotyczącym rozszerzenia katalogu podmiotów, co do których wprowadza się domniemanie, że pismo procesowe złożone w placówkach operatorów pocztowych uznaje się za złożone w dniu wniesienia tego pisma w takiej placówce.
 2. Wątpliwości Instytutu Ordo Iuris dotyczą dwóch zagadnień:
 1. potencjalnej sprzeczności proponowanych regulacji z dyrektywą 95/67/WE PE
  i Rady w zakresie odnoszącym się do operatorów pocztowych z innych Państw Członkowskich UE (niepełność regulacji);
 2. ograniczenia w proponowanym brzmieniu art. 165 k.p.c. lokalizacji placówek zagranicznych operatorów pocztowych jedynie do Państw Członkowskich UE, podczas gdy dyrektywa 95/67/WE najprawdopodobniej rozszerzona została również na państwa EOG, niebędące członkami Unii Europejskiej (Lichtenstein, Norwegia, Islandia; w przyszłości być może również Wielka Brytania).
 1. Pod rozwagę Pana Ministra pozostawiamy czy proponowane brzmienie art. 165 § 2 k.p.c., w zakresie odnoszącym się do placówek pocztowych operatorów świadczących pocztowe usługi powszechne w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej jest zgodne z dyrektywą 95/67/WE PE i Rady w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług.
 2. Wątpliwości Instytutu Ordo Iuris odnoszą się do tego czy proponowane brzmienie przepisu nie stanie się w przyszłości przedmiotem pytania prejudycjalnego lub postępowań dot. naruszenia prawa unijnego. Mogłoby to mieć miejsce np. w sprawie, w której stan faktyczny dotyczyłby oceny czy doszło do uchybienia terminów procesowych w sytuacji nadania pisma w placówce pocztowej operatora pocztowego
  z Państwa Członkowskiego UE, który to operator nie jest operatorem świadczącym usługi powszechne w danym Państwie Członkowskim.
 3. Uzasadniając drugą uwagę należy wskazać, że zgodnie z informacją z bazy Eurlex dotyczącą tekstu Dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług[1], sekcja: „Miscellaneous Information”, podsekcja: „Additional information:” stosowanie dyrektywy zostało „rozszerzone na EOG na mocy 21999D0722(10) ? COD 92021”[2].
 4. Kończąc wątek proponowanych zmian w art. 165 k.p.c. przypomnieć należy, że podobne regulacje, sprzeczne m.in. z orzeczeniem TSUE w sprawie o sygn. C-545/17 (wyłączność operatorów wyznaczonych), nadal istnieją w procedurze administracyjnej i sądowo-administracyjnej. W Kodeksie postępowania karnego katalog podmiotów jest z kolei prawidłowy.
 5. Mając na uwadze wartość jaką jest racjonalność ustawodawcy, stosowne zmiany powinny dotyczyć również:
 1. art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 256, ze zm.);
 2. art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2325, ze zm.).

 

 1. Uwagi dotyczące art. 4802 k.p.c.
 1. Instytut Ordo Iuris nie ma zastrzeżeń do proponowanego brzmienia art. 4802 k.p.c.
 2. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji w przypadku, gdy nakaz zapłaty lub pisma procesowe kierowane za granicę są zwracane do właściwego sądu z adnotacją o niepodjęciu przesyłki. W takiej sytuacji teoretycznie aktualizuje się obowiązek stosowania procedury określonej w art. 1391
  § 1 k.p.c., zgodnie z którym: „przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika”.
 3. W teorii odpis pisma wraz z nakazem zapłaty powinien być doręczony przez komornika. W praktyce jest to niemożliwe ze względu na brak właściwości miejscowej polskich komorników poza granicami RP oraz sztywną stawkę opłaty – 60 złotych, która nie pokrywałaby potencjalnych kosztów doręczenia pisma za granicą.

 

 1. Uwagi dotyczące art. 485 § 2, 4 i 5 k.p.c.
 1.  Pod rozwagę Pana Ministra Instytut Ordo Iuris pozostawia wprowadzenie zmiany do proponowanego brzmienia art. 1 pkt 4) lit c) polegającej na usunięciu z wyliczenia „pełnomocnika”. Pełnomocnik opiera się bowiem na twierdzeniach i dowodach przedstawionych przez powoda w chwili zlecenia prowadzenia sprawy i może nie posiadać wiedzy, że przed złożeniem stosownego oświadczenia został przez swojego klienta wprowadzony w błąd.
 2. Alternatywnym środkiem mogłoby być wprowadzenie zmian do mechanizmu nakładania grzywny. Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie regulacji, zgodnie
  z którą oświadczenie z art. 485 § 2 pkt 4 k.p.c. mogłoby być składane nie tylko
  w pozwie, lecz również w formie załączanego do pozwu osobnego oświadczenia podpisywanego przez powoda.

 

 1. Pozostałe uwagi
 1. W odniesieniu do projektowanych zmian w ustawie z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 160) Instytut Ordo Iuris wyraża wątpliwość czy ogólny zakaz indosowania weksli, których wystawcami są konsumenci jest rozwiązaniem proporcjonalnym. Częstokroć to właśnie indosowanie weksla i sprzedaż wierzytelności profesjonalnemu podmiotowi zajmującemu się skupem i windykacją należności pozwala przedsiębiorcom na chociaż częściowe odzyskanie płynności finansowej.
 2. Konsekwencją uwag przedstawionych w ww. ustępie jest również zastrzeżenie dotyczące zasadności wprowadzania zmian w art. 138c ustawy z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
 3. Instytut Ordo Iuris nie zgłasza uwag do ustaw zmienianych art. 4-7 uzgadnianego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw.
Autor: Tomasz Chudzinski

[1] Dziennik Urzędowy L 015 , 21/01/1998 P. 0014 – 0025, „Dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług”, dostęp online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0067

[2] Co ciekawe kodeks postępowania karnego w art. 83 odnosi się zarówno do Konfederacji Szwajcarskiej jak i Państw EFTA – stron umowy o EOG.

Wolności obywatelskie

Powtórzenie referendum ogólnokrajowego z 15 października 2023 r. w wybranych obwodach głosowania

· 15 października 2023 r., zostało przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

Czytaj Więcej

Wolność religii w szkole

Finansowanie lekcji religii w Polsce

 • Przepisy, zarówno na poziomie konstytucyjnym, jak i ustawowym, nie wprowadzają expresiss verbis obowiązku finansowania przez państwo lekcji religii.
Czytaj Więcej

Uwagi do projektu ustawy o finansowaniu procedury in vitro w Polsce (druk sejmowy nr 31)

· Pierwszym projektem ustawy, nad którym będzie głosował 28 listopada nowy Sejm, jest projekt dofinansowania z budżetu państwa zapłodnienia in vitro kwotą nie mniejszą niż 500 milionów zł rocznie.

Czytaj Więcej