Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013 roku

Data publikacji: 19.09.2016

11 listopada 2012 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r. (dalej: ustawa o PIT). Oznacza to, że od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od tej daty. Zmiany dotyczą między innymi ulgi internetowej oraz ulgi prorodzinnej, dlatego też warto zapoznać się bliżej z nowymi przepisami.

 

1. Ulga Internetowa

Aktualnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT, podatnicy mają prawo do odliczania ponoszonych przez nich wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

 

Co się zmieni?

Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadza jednak istotne ograniczenie w tym zakresie. Odliczenie będzie podatnikowi przysługiwać w wysokości takiej jak dotychczas, ale tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Warunkiem jest również nieskorzystanie z przedmiotowej preferencji w okresie poprzedzającym te lata. Podatnik, który w  2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Początkowo rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT zakładał zniesienie ulgi internetowej. Jako przyczynę proponowanej zmiany podano między innymi: powszechność tej usługi, obniżkę cen dostępu do sieci Internet oraz znikome znaczenie społeczne ulgi. Senat postanowił formalnie utrzymać ulgę, jednak uczynił to w taki sposób, iż mało kto będzie mógł z niej skorzystać. Prawo do ulgi utracą wszyscy, którzy przynajmniej dwakroć (w dwóch rocznych rozliczeniach) z niej korzystali. Zachowują ją jedynie ci, którzy do tej pory z niej nie korzystali lub pierwszy raz skorzystają w rozliczeniu za bieżący rok (2012). Ci będą mogli, ostatni raz skorzystać z tej ulgi w przyszłym roku.

W ten sposób dobrodziejstwo wyświadczone rzez Senat okazuje się mieć efekt bardziej propagandowy niż realnie sprzyjać upowszechnieniu dostępu do Internetu, tym bardziej, że jest on obłożony 23 % stawką podatku VAT.

 

2. Tzw. „ulga na dzieci”

Obecnie, mechanizm obliczania należności z tytułu PIT uwzględniający fakt utrzymywania przez podatników dzieci (tzw. „ulga na dzieci”) uregulowany jest w art. 27f ustawy. Zgodnie z przepisami, odliczeniu od podatku podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik, w stosunku do małoletniego dziecka:

- wykonywał władzę rodzicielską,

- pełnił funkcję opiekuna prawnego (jeśli mieszkał z dzieckiem),

- sprawował opiekę jako rodzina zastępcza na odpowiedniej podstawie prawnej (orzeczenie sądu, lub umowa).

 

Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko, czyli 1.112,04 zł rocznie. Jeśli osoby uprawnione są małżeństwem, wówczas suma ta dotyczy ich łącznie, oni też określają, w jakiej proporcji ją podzielą między siebie.

Na powyższych zasadach z odliczenia może również skorzystać podatnik, który – w  związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej – utrzymywał w roku podatkowym pełnoletnie dziecko:

–       które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

–       do ukończenia 25 roku życia uczące się jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało znaczniejszych dochodów[1].

 

Możliwość tego odliczenia nie jest uzależniona ani od wysokości uzyskanego przez podatnika dochodu czy też liczby dzieci.

 

Co się zmieni?

Nowe brzmienie ust. 2 art. 27 f uzależnia wysokość odliczenia od liczby dzieci ograniczając jednocześnie stosowanie tego odliczenia w przypadku posiadania jednego dziecka.

Od Nowego Roku ulga na jedno dziecko nie będzie przysługiwać podatnikom posiadającym wyłącznie jedno dziecko:

 

- zarówno małżonkom jeśli pozostają w związku przez cały rok podatkowy, jak i samotnie wychowującym dziecko, jeśli ich łączne dochody przekroczą kwotę 112.000 zł.

- podatnikowi niepozostającemu w związku małżeńskim, ale niemającemu statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, jeśli jego dochody przekroczą w roku podatkowym kwotę 56.000 zł.

 

Przy ustalaniu ulgi na jedno dziecko należy brać pod uwagę dochody[2] opodatkowane stawką 19%, pomniejszone o zapłacone (pobrane przez płatnika) w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość odliczenia na jedno dziecko nadal wynosić będzie 92,67 zł. za każdy miesiąc kalendarzowy.

Ponadto nowelizowany przepis stanowi o podwyższeniu miesięcznej kwoty odliczenia na trzecie i kolejne dziecko.

Bez względu na wysokość uzyskanych dochodów wysokość odliczenia wyniesie:

 

- na trzecie dziecko - 139,01 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (roczna kwota odliczenia 1.668,12 zł),

- na czwarte i każde kolejne dziecko – 185,34 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (roczna kwota odliczenia 2.224,08 zł).

 

W przypadku rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmienia (pozostaje taka sama  kwota odliczenia 92,67 zł/mc, brak też limitów dochodowych obowiązujących w przypadkujedynaków).

Proponowane zmiany przedstawia się jako wyraz prorodzinnej polityki rządu wspierającej rodziny wielodzietne, jednak aby w pełni skorzystać z przyznanego prawa do odliczenia rodzina powinna mieć odpowiednio wysoki dochód. Wielu podatników nie odczuje korzyści mogących wynikać z tych zmian.

 

Wydaje się, że znacznie korzystniejsze byłoby zastąpienie odliczeń określonych kwot od podatku, odpowiadającymi im wysokością, odliczeniami od dochodu. W sytuacji takiej każda rodzina, zarówno ta, która ma niewielki przychód, jak i ta, która ma wyższy przychód rozkładający się na większą liczbę dzieci, mogłyby wyraźniej zauważyć pozytywne skutki zmian.

Autor: Daria Prygiel

[1] Chodzi o dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

[2] Konkretnie chodzi o dochody opodatkowane wg skali podatkowej (dochody z pracy), z kapitałów pieniężnych opodatkowane stawką 19%, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu stawki podatku 19%.

Wolności obywatelskie

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne - najważniejsze propozycje zmian

· Proces rewizji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych zmierza do ostatecznego przekształcenia tej regulacji WHO w quasi-traktat, co przejawia się m.in. daleko idącą ingerencją w suwerenność Państw-Stron.

Czytaj Więcej

Edukacja

Opinia w przedmiocie oświadczenia rodzica jako dopuszczalnej formy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych pełnoletniego ucznia oraz możliwości udzielania informacji o ocenach pełnoletniego ucznia szkoły średniej jego rodzicom

· Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat, z którego miałoby wynikać, że w niektórych szkołach może dochodzić do naruszeń praw uczniów przez przepisy regulujące funkcjonowanie placówki.

Czytaj Więcej

Wolności obywatelskie

Analiza sytuacji przed szczytem ONZ: SDG Summit 2023

· W siedzibie ONZ w Nowym Jorku rozpoczął się szczyt SDG 2023 (SDG Summit 2023). W ramach tego wydarzenia państwa ocenią postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, otrzymają wytyczne polityczne odnośnie przyspieszenia działań i mobilizacji środków.

Czytaj Więcej

Ochrona życia

Uwagi w przedmiocie dopuszczalności przeprowadzenia aborcji z powodu złego stanu zdrowia psychicznego matki

· Szerokim echem w mediach odbiły się wypowiedzi Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta sugerujące, że aborcja w Polsce mogłaby być dopuszczalna ze względu na stan zdrowia psychicznego matki.

Czytaj Więcej