fbpx Pastor stanie przed sądem za krytykę homoseksualizmu | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pastor stanie przed sądem za krytykę homoseksualizmu

Data publikacji: 28.08.2013

Dnia 14 sierpnia 2013 r. decyzją sędziego Sądu Okręgowego stanu Massachusetts Michaela A. Ponsora otwarta została droga sądowa do rozpoznania pozwu wniesionego przez organizację aktywistów homoseksualnych Sexual Minorities Uganda przeciwko amerykańskiemu pastorowi Scottowi Lively. Pastor został oskarżony o „zbrodnię przeciwko ludzkości”, ponieważ w swoich wypowiedziach krytykował homoseksualny styl życia.

 

Scott Lively, pastor, adwokat i pisarz, prowadzi kawiarnię w Massachusetts oraz pomaga osobom bezdomnym i uzależnionym od narkotyków. W 2009 roku został zaproszony do wystąpienia na konferencji w Ugandzie. Powiedział wtedy, iż celem ruchu homoseksualnego jest „pokonanie społeczeństwa opartego na małżeństwie i zastąpienie go kulturą rozwiązłości seksualnej”.

 

Sexual Minorities Uganda (SMUG) oskarża pastora o prześladowanie osób LGBT poprzez udział w konferencjach naukowych, innych publicznych wystąpieniach, pisanie książek oraz doradzanie ugandyjskim politykom w zakresie polityki dotyczącej homoseksualizmu. Lively w swoich książkach, dotyczących m.in. obrony rodziny, prezentuje obszerny plan działań mający na celu powstrzymanie dążeń homoseksualnego lobby, które określa mianem „najbardziej niebezpiecznego ruchu społecznego i politycznego naszych czasów”. Pozwany domaga się m.in. zakazu promowania homoseksualizmu w miejscach publicznych oraz uświadamia rodziców i studentów o powiązaniach między homoseksualizmem a pedofilią i pornografią.

 

Tę publiczną działalność Scotta Lively sąd określił jako zakrojoną na szeroką skalę, systematyczną kampanię prześladowania osób homoseksualnych, którą można jego zdaniem zakwalifikować jakozbrodnię przeciwko ludzkości.

 

W pozwie przeciwko Scottowi Lively wymienia się również szereg innych wydarzeń, które miały miejsce w Ugandzie, jak na przykład napad na biuro SMUG, choć kancelaria reprezentująca pastora wyjaśnia, że nazwisko Lively nie pada ani razu w aktach tej sprawy i nie ma on z nia nic wspólnego.

 

SMUG próbuje również związać osobę Scotta Lively z morderstwem Davida Kato, jednego z liderów aktywistów homoseksualnych. Pozew nie wspomina jednak o tym, że do zabójstwa przyznał sięhomoseksualnie prostytuujący się mężczyzna, po tym jak Kato odmówił mu zapłaty za usługi. Morderca został uznany za winnego i skazany na 30 lat więzienia.

 

Jeżeli SMUG odniesie sukces w sądzie, to każda osoba wyrażająca się krytycznie o nadawaniuspecjalnych przywilejów homoseksualistom będzie uznana za międzynarodowego przestępcę łamiącego prawa człowieka – mówi Horatio Mihet, adwokat pastora.

 

Podstawą prawną wniesienia pozwu jest Alien Tort Statute stanowiący część prawa federalnego USA orazprawo stanu Massachusetts. Alien Tort Statute uprawnia amerykańskie sądy do rozpatrywaniaspraw o naruszenie praw człowieka poza granicami Stanów Zjednoczonych, które wniosą cudzoziemcy.

 

Pozew wydaje się stanowić element strategii nacisku na Scotta Lively i skłonienia go do rezygnacji z jego działalności. Zasada wolności słowa w USA sprzeciwia się bowiem obarczaniu kogoś odpowiedzialnością prawną za próbę przekonywania ludzi za lub przeciwko jakiejś idei.

 

W odpowiedzi na postawione zarzuty Scott Lively twierdzi, że:

 

1) amerykański sąd nie posiada kognicji w jego sprawie, ponieważ nie wydaje się by prawo międzynarodowe regulowało zagadnienie prześladowań ze względu na „orientację seksualną”, nie ma zatem podstaw do wniesienia pozwu na podstawie Alien Tort Statute;

 

2) sąd nie może rozpoznać pozwu dotyczącego czynu popełnionego poza granicami Stanów Zjednoczonych;

 

3) powód nie posiada locus standi w przedmiotowej sprawie;

 

4) Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie zezwala powodowi na żądanie ograniczenia wolności słowa pozwanego;

 

5) zarzuty związane z naruszeniem prawa stanowego nie posiadają adekwatnej podstawy prawnej.

 

Rozpatrujący stanowisko pozwanego, sędzia nie zgodził się jednak z ani jednym z wysuniętych przez Scotta Lively argumentów. Stwierdził, że prześladowanie osób LGBTQ stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości, co niewątpliwie narusza normy międzynarodowe choć nie wymieniono przy tym żadnej z nich. W dalszym ciągu podkreślono, że sprawy o zadośćuczynienie z tego tytuły były często rozpatrywane przez amerykańskie sądy. Sędzia zauważył również, że w sprawie Scotta Lively znajduje zastosowanie prawo amerykańskie, ponieważ pozwany jest obywatelem amerykańskim oraz część jego działań miała miejsce na terytorium Stanów Zjednoczonych.

 

Potwierdzona została również kompetencja powoda do wniesienia pozwu, gdyż poniesione przez powoda szkody pozostają w związku z działalnością pozwanego; ponadto od strony formalnej powód (Sexual Minorities Uganda) może występować w imieniu zrzeszonych w jego ramach organizacji LGBT. Odnośnie do kwestii, czy działania pozwanego mieszczą się, w ustanowionych Pierwszą Poprawką do Konstytucji, granicach wolności słowa, sędzia wskazał, że argument pozwanego w tej materii jest przedwczesny; na obecnym etapie sprawy przytoczone przez powoda fakty są wystarczające do przypuszczenia, że granice wolności słowa zostały naruszone. W przedmiocie zastosowania prawa stanowego w omawianej sprawie sędzia stwierdził, że argumentacja w tym zakresie nie została przekonująco opracowana.

 

c-fam.org

Wspieram
Wolność Sumienia

26.01.2023

Cała Polska mówi o tym poradniku. Przeczytaj!

Wolność sumienia jest dziś często kwestionowana przez radykalne ideologie. Dlatego Instytut Ordo Iuris w szczególny sposób skupia się na ochronie tej niezwykle istotnej, konstytucyjnie chronionej wartości. Prób łamania sumienia doświadczył w Polsce m.in. Adam Jacek - łódzki drukarz. Mężczyzna odmówił wydrukowania materiałów promujących organizację LGBT, za co został skazany przez sądy dwóch instancji. Następnie uniewinnił go Sąd Apelacyjny, a wyrok ten podtrzymał Sąd Najwyższy. Dzięki interwencji Ordo Iuris, art.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

23.01.2023

Jak nie stracić pracy za cytowanie Biblii?

Jednym z najważniejszych dla naszego Instytutu wydarzeń ostatnich tygodni było zwycięstwo w głośnej sprawie pracownika salonu meblowego IKEA. Janusz Komenda w 2019 roku został zwolniony z pracy za poparty biblijnymi cytatami sprzeciw wobec narzucania pracownikom obowiązku poparcia postulatów lobby LGBT. Idąc za ciosem, opublikowaliśmy niedawno przystępny poradnik prawny dla pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów medycznych oraz wykładowców akademickich, których wolność sumienia, słowa czy wyznania jest zagrożona w miejscu pracy.

Czytaj Więcej

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

17.01.2023

Przeciwko ideologicznym atakom w miejscu pracy – poradnik Ordo Iuris dla pracowników, przedsiębiorców, lekarzy i wykładowców

· W Polsce i na świecie dochodzi do licznych przypadków naruszania wolności sumienia pracowników, przedsiębiorców, nauczycieli czy lekarzy.

Czytaj Więcej