Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konferencja o Przyszłości Europy była iluzją demokracji. Ordo Iuris podsumowuje CoFoE

Data publikacji: 18.08.2022

Adobe Stock

· Przez rok w Unii Europejskiej trwała Konferencja o Przyszłości Europy - CoFoE.

· Projekt miał być okazją do wysłuchania woli obywateli państw UE co do kierunku reform w Unii.

· W rzeczywistości CoFoE posłużyła unijnym włodarzom do uzyskania fałszywej legitymacji społecznej dla od dawna planowanych przez nich zmian i projektów.

· Od początku Konferencji, Ordo Iuris śledził ten projekt i poprzez debaty i publikacje alarmował o zagrożeniach.

· Instytut opublikował komentarz podsumowujący dotychczasowe wydarzenia związane z CoFoE.

· Ordo Iuris podkreśla, że zalecenia Konferencji zmierzają do zmiany podziału kompetencji pomiędzy UE a państwami m.in. w zakresie ochrony zdrowia czy ograniczenia pluralizmu mediów.

· Instytut zwraca uwagę również na szereg uchybień proceduralnych.

PRZECZYTAJ KOMENTARZ - LINK

Na początku maja 2022 r. zakończył się wielki projekt unijny – Konferencja o Przyszłości Europy (CoFoE). Było to trwające rok wydarzenie, złożone z licznych mniejszych konferencji, debat i spotkań, które, wedle deklarowanego założenia organizatorów, miało na celu oddanie głosu obywatelom państw członkowskich UE, tak aby ci mogli wskazać – na zasadach przypominających demokrację bezpośrednią – jaki kierunek UE powinna obrać w najbliższych latach „zgodnie z wolą obywateli”.

Jak wskazują eksperci Instytutu Ordo Iuris, całe przedsięwzięcie nie tylko nie wzbudziło zainteresowania Europejczyków, ale przede wszystkim dalece odbiegało jednak od deklarowanych demokratycznych standardów. Przykładowo, nie sposób ustalić jaka była procedura powoływania poszczególnych obywateli do uczestnictwa w panelach obywatelskich. Zarząd konferencji przyznał sobie też prawo do „opracowania (…) wniosów z posiedzenia plenarnego Konferencji oraz przedstawienia końcowego wyniku Konferencji (…)”, co oznacza, że, niezależnie od tego jakie opinie wyrażali obywatele biorący udział w konsultacjach, ostatecznie nad ich doborem, kształtem i kierunkiem „czuwał” Zarząd Konferencji (któremu współprzewodniczyły takie osoby jak m.in. Guy Verhofstadt). Niejasności organizacyjne, brak przejrzystości proceduralnej i finansowej oraz manipulacje przy doborze ekspertów doprowadziły do oficjalnego wycofania się z Konferencji całej grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Instytut wskazuje na zagrożenia jakie mogą wynikać z realizacji zaleceń Konferencji. Należy do nich m.in. przeniesienie polityki zdrowotnej do tzw. kompetencji dzielonych, co prawdopodobnie ograniczyłoby suwerenność państw w tym zakresie. Mogłoby to również oznaczać konieczność akceptacji dla np. narzucenia legalizacji aborcji. Autorzy zaleceń domagają się również „wspierania platform cyfrowych zapewniających pluralizm mediów”. Postulat ten może oznaczać próbę wzmocnienia platform medialnych głównego nurtu, przedstawiających określoną narrację, kosztem wolności mediów prezentujących inne poglądy.

Opisane wyżej problemy budziły wątpliwości Ordo Iuris już od momentu, gdy CoFoE zaczęła przybierać realne kształty organizacyjne. Jeszcze na początku maja 2022 r., przed oficjalnym zakończeniem CoFoE, przedstawiciele Instytutu, na zaproszenie frakcji Tożsamość i Demokracja, wzięli udział w zorganizowanej w PE w Strasburgu debacie na temat niebezpieczeństw wynikających z CoFoE. 12 lipca w Parlamencie Europejskim w Brukseli, podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Ordo Iuris we współpracy z biurem poselskim europosła Witolda Waszczykowskiego, przedstawiono kompleksowy „Komentarz do wybranych propozycji Konferencji o Przyszłości Europy”. Jego autorzy merytorycznie odnieśli się do kluczowych zaleceń sformułowanych w ramach dokumentu wieńczącego CoFoE.

„Szereg podjętych przez Ordo Iuris działań – w tym konferencji i publikacji wydaje się już dziś przynosić efekty. Instytut Ordo Iuris jako jedyny odniósł się tak szeroko i merytorycznie do propozycji CoFoE. Temat Konferencji o Przyszłości Europy stał się obecny w debacie publicznej, a komentarz Ordo Iuris od wybranych propozycji Konferencji znalazł uznanie wśród eurodeputowanych. To ważne w perspektywie kolejnych miesięcy i lat, kiedy Unia będzie podejmować działania na rzecz realizacji zaleceń Konferencji” – podkreśla Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. 

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej