Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris: poselski projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych wymaga istotnych zmian

Data publikacji: 02.05.2022

Adobe Stock

· W Polsce trwa dyskusja na temat transparentności finansowania organizacji pozarządowych.

· W marcu grupa posłów Solidarnej Polski złożyła w Sejmie projekt ustawy dotyczący tego zagadnienia (EW-020-860/22). Miałby on stanowić alternatywę dla rządowego projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (UD217) w wersji przedstawionej w styczniu. W ocenie Ordo Iuris, inicjatorzy powinni włączyć się do prac nad projektem rządowym.

· Projektowane rozwiązanie odpowiada na główne zastrzeżenia sformułowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE wobec Węgier w wyroku z 18 czerwca 2020 r. Narzucając identyczny obowiązek dla podmiotów krajowych i zagranicznych, odpiera wszelkie zarzuty ewentualnego naruszenia swobody przepływu kapitału oraz prawa do swobodnego zrzeszania się.

· W odróżnieniu od styczniowej wersji projektu rządowego, projekt poselski przewiduje jednak obowiązek publikowania imion i nazwisk, imienia ojca oraz miejsca zamieszkania darczyńców będących osobami fizycznymi, który budzi poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnym prawem do ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji RP).

· W opinii Instytutu Ordo Iuris, oprócz kierunków proponowanych przez projektodawców, warto rozważyć także jednoznaczne objęcie NGO przepisami o dostępie do informacji publicznej, a także uregulowanie obowiązku sprawozdawczego dla przedstawicielstw zagranicznych fundacji.

· Uczestnicy debaty powinni także uzyskać możliwie wyczerpującą informację od Ministra Finansów oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, na ile przepisy wprowadzone w 2004 r. do ustawy o CIT, nakładające na NGO określone obowiązki sprawozdawcze, spełniły swoje zadanie.

 

ANALIZA ORDO IURIS – LINK

 

„Obowiązek publikacji nazwisk darczyńców będących osobami fizycznymi, zapisany w poselskim projekcie ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych, może naruszać konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych. Projekt ten zasługuje jednak na rozpatrzenie go w rzetelnej debacie publicznej, podobnie jak rządowy projekt ustawy o sprawozdawczości” – mówi apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Ordo Iuris.

 

30 marca 2022 r. grupa posłów, reprezentowana przez Michała Wosia (Solidarna Polska, KP PiS) złożyła w Sejmie poselski projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych (NGO). Nowa ustawa miałaby określać zasady i sposób prowadzenia rejestru wpłat i rejestru umów, ujawniania informacji o wsparciu, źródłach finansowania projektów, źródłach przychodów, kosztach i rodzajach prowadzonej działalności przez NGO, w tym przez organizacje pożytku publicznego.

Projekt dzieli organizacje pozarządowe na trzy kategorie:

  1. NGO z przychodem z działalności statutowej za poprzedni rok obrotowy powyżej 250 tys. zł – składają one informacje o źródłach finansowania projektów oraz informację o podmiotach udzielających wsparcia lub wsparcia z zagranicy,
  2. NGO z przychodem z działalności statutowej za poprzedni rok obrotowy powyżej 1.000.000 zł – przekazują one ponadto bez zbędnej zwłoki informacje o źródłach finansowania projektów za pośrednictwem środków audiowizualnych, dźwiękowych lub wizualnych, a także kierują do publicznej wiadomości informacje o uzyskaniu wsparcia,
  3. NGO z przychodem z działalności statutowej za poprzedni rok obrotowy najwyżej 250 tys. zł – nie są na nie nakładane żadne nowe obowiązki.

Organizacje powyżej 1 mln zł przychodu są obowiązane do prowadzenia w formie elektronicznej, bieżącego aktualizowania i udostępniania na stronie internetowej rejestru wpłat, w którym zamieszcza się m.in. imię i nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty; a także rejestru umów, który stanowi zbiorcze zestawienie informacji o umowach zawartych przez NGO.

 

Projektowane rozwiązania czynią zadość głównym zastrzeżeniom sformułowanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE wobec Węgier w wyroku z dnia 18 czerwca 2020 r. Narzucając identyczny obowiązek dla podmiotów krajowych i zagranicznych, odpiera wszelkie zarzuty ewentualnego naruszenia swobody przepływu kapitału gwarantowanej przez art. 63 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz prawa do swobodnego zrzeszania się. Co jednak istotne, innym możliwym rozwiązaniem, czyniącym zadość tym zastrzeżeniom, byłoby zróżnicowanie sytuacji NGO unijnych i pozaunijnych. Zasadne pozostają natomiast zarzuty TSUE co do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do ochrony danych osobowych. Przepis przewidujący, że organizacja pozarządowa miałaby ujawniać „imię i nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty”, budzi poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnym prawem do ochrony danych osobowych (art. 51 Konstytucji RP).

 

Instytut Ordo Iuris, dostrzegając konieczność zwiększania transparentności finansowania NGO, wskazuje zarazem inne kierunki działań: np. uzupełnienie obowiązujących przepisów o dostępie do informacji publicznej o jednoznaczne określenie zakresu informacji publicznej w odniesieniu do NGO czy wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego dla przedstawicielstw zagranicznych fundacji. Przede wszystkim jednak, analiza projektu poselskiego wskazuje na daleko idące podobieństwa do rządowego projektu ustawy o sprawozdawczości NGO, przedstawionego w lipcu 2021 r. Oba projekty de facto regulują tę samą lub zbliżoną materię, a przy tym projekt rządowy poddany jest znacznie szerszemu zakresowi konsultacji, opiniowania i uzgodnień. W opinii Instytutu, inicjatorzy projektu poselskiego powinni zatem włączyć się w prace nad projektem rządowym, przedstawiając swoje oryginalne pomysły na forum trwających już prac ustawodawczych.

 

Co więcej, przepisy art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych już teraz nakładają na niektóre NGO (osiągające roczny dochód powyżej 20.000 zł) obowiązek udostępniania do publicznej wiadomości kwot darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł. Dlatego uczestnicy debaty nad oboma projektami (rządowym i poselskim) powinni uzyskać możliwie wyczerpującą informację od Ministra Finansów oraz Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, na ile przepisy te, wprowadzone do ustawy o CIT w 2004 r., spełniły swoje zadanie.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.05.2023

Poprawa bezpieczeństwa z ryzykiem ograniczenia wolności

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego. Największe zainteresowanie budzą zawarte w projekcie propozycje dotyczące podwyższenia kar za szpiegostwo czy penalizacji określonych działań dezinformacyjnych. Jednakże projektodawcy proponują także nowelizację lub dodanie szeregu nie mniej istotnych przepisów, nie tylko prawnokarnych. Zmiany dotyczyłyby np.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.05.2023

Wyższe kary za szpiegostwo i penalizacja dezinformacji – projekt nowelizacji Kodeksu karnego

Zmieniające się uwarunkowania geopolityczne, a także nowe i rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, wymagają stałego podejmowania działań – także legislacyjnych - na rzecz zwiększania polskiego bezpieczeństwa. Cel taki ma w założeniu realizować projekt nowelizacji Kodeksu karnego, jaki wpłynął do Sejmu 17 kwietnia 2023 r.

Czytaj Więcej