Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt nowelizacji prawa drogowego wymaga korekty

Data publikacji: 21.09.2021

Adobe Stock

• Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

• Zawarta w projekcie podwyżka grzywien znacznie odbiega od podobnych rozwiązań w innych państwach europejskich i może budzić zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

• Jak wynika z analiz prowadzonych przez różne ośrodki w ostatnich latach, zasadnicze znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ma poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu drogowego.

• Podniesienie maksymalnej wysokości grzywny za wszystkie wykroczenia umieszczone w rozdziale XI kodeksu wykroczeń doprowadzi do powstania niespójnego systemu, w którym czyny o różnym stopniu szkodliwości podlegają tej samej karze, a równolegle niektóre przestępstwa karane są łagodniej niż wykroczenia.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Projekt został skierowany 5 sierpnia 2021 r. do Sejmu jako projekt rządowy. Analitycy Instytutu Ordo Iuris poddali ocenie zawarte w dokumencie przepisy wprowadzające podwyżki grzywien za wykroczenia drogowe. Nie budzi wątpliwości ocena autorów projektu, że zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce stanowią istotne wyzwanie.  Nie zmienia to faktu, iż proponowane przepisy mogą budzić zastrzeżenia co do ich zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Porównanie wysokości analogicznych sankcji obowiązujących w innych krajach europejskich z przeciętnym wynagrodzeniem obywateli wskazuje, że proponowane maksymalne kwoty grzywien znacznie odbiegają od europejskiego standardu.  Mimo to, zawarte w projekcie rozwiązania mogą okazać się nieskuteczne. Jak bowiem wykazują badania publikowane w ostatnich latach przez specjalistyczne ośrodki, w tym Naczelną Izbę Kontroli, kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ma poprawa stanu technicznego dróg oraz organizacji ruchu drogowego, a także skuteczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.

- Rozwiązanie polegające na zbiorowym podniesieniu kar za wykroczenia niesie za sobą poważne zagrożenie powstania niespójnego systemu, w którym czyny o różnej szkodliwości będą karane grzywnami o takiej samej wysokości, podczas gdy jednocześnie niektóre przestępstwa będą traktowane łagodniej niż wykroczenia – podkreśla Iwo Buller, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

14.10.2021

Zażalenie Ordo Iuris uwzględnione. Trwa sprawa przeciwko Neilowi Datcie

· Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał postanowienie w sprawie przeciwko Neilowi Datcie – pozwanemu przez Instytut Ordo Iuris za naruszenie dóbr osobistych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.10.2021

Polska przestrzega prawa międzynarodowego. Analiza aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

· Polska stosuje się do decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wdrożeniu środków tymczasowych. Strona polska przygotowała pomoc rzeczową dla cudzoziemców znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy z Polską i od dłuższego czasu czyni starania, aby za pomocą legalnych środków dostarczyć ją cudzoziemcom, co uniemożliwia jednak Białoruś.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.10.2021

Maria Podlodowska: Poniżające traktowanie dzieci – sprawa nagrania z ośrodka dla cudzoziemców w Michałowie

· Internet obiegło nagranie dziennikarzy portalu Onet, na którym widać osobę rzucającą przez ogrodzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców cukierkami nad głowami funkcjonariuszy Straży Granicznej, w kierunku przebywających tam osób.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.10.2021

Utrudnienia dla przedsiębiorców i wydłużenie pracy sądów – możliwe skutki nowelizacji KPC

· Ministerstwo Sprawiedliwości poddało pod konsultacje publiczne projekt ustawy nowelizującej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu wyeliminowanie problemów będących konsekwencją uprzedniej zmiany procedury.

Czytaj Więcej