fbpx Projekt nowelizacji prawa drogowego wymaga korekty | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt nowelizacji prawa drogowego wymaga korekty

Data publikacji: 21.09.2021

Adobe Stock

• Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

• Zawarta w projekcie podwyżka grzywien znacznie odbiega od podobnych rozwiązań w innych państwach europejskich i może budzić zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

• Jak wynika z analiz prowadzonych przez różne ośrodki w ostatnich latach, zasadnicze znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ma poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu drogowego.

• Podniesienie maksymalnej wysokości grzywny za wszystkie wykroczenia umieszczone w rozdziale XI kodeksu wykroczeń doprowadzi do powstania niespójnego systemu, w którym czyny o różnym stopniu szkodliwości podlegają tej samej karze, a równolegle niektóre przestępstwa karane są łagodniej niż wykroczenia.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Projekt został skierowany 5 sierpnia 2021 r. do Sejmu jako projekt rządowy. Analitycy Instytutu Ordo Iuris poddali ocenie zawarte w dokumencie przepisy wprowadzające podwyżki grzywien za wykroczenia drogowe. Nie budzi wątpliwości ocena autorów projektu, że zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce stanowią istotne wyzwanie.  Nie zmienia to faktu, iż proponowane przepisy mogą budzić zastrzeżenia co do ich zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

Porównanie wysokości analogicznych sankcji obowiązujących w innych krajach europejskich z przeciętnym wynagrodzeniem obywateli wskazuje, że proponowane maksymalne kwoty grzywien znacznie odbiegają od europejskiego standardu.  Mimo to, zawarte w projekcie rozwiązania mogą okazać się nieskuteczne. Jak bowiem wykazują badania publikowane w ostatnich latach przez specjalistyczne ośrodki, w tym Naczelną Izbę Kontroli, kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ma poprawa stanu technicznego dróg oraz organizacji ruchu drogowego, a także skuteczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.

- Rozwiązanie polegające na zbiorowym podniesieniu kar za wykroczenia niesie za sobą poważne zagrożenie powstania niespójnego systemu, w którym czyny o różnej szkodliwości będą karane grzywnami o takiej samej wysokości, podczas gdy jednocześnie niektóre przestępstwa będą traktowane łagodniej niż wykroczenia – podkreśla Iwo Buller, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

16.08.2022

Traktat antypandemiczny WHO kolejnym instrumentem nacisku

Pod koniec lipca Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała roboczy projekt traktatu pandemicznego. Próba przejęcia przez WHO poważnej części suwerenności państw członkowskich, co jeszcze niedawno określano mianem „teorii spiskowej”, została tym samym udokumentowana. Eksperci Ordo Iuris nie tylko ujawniają działania międzynarodowych urzędników WHO, ale także aktywnie zabierają głos na forum Światowej Organizacji Zdrowia i organizują sprzeciw wobec zamachu na suwerenność.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.08.2022

Liczne akty nienawiści wobec chrześcijan, mimo prawa chroniącego wierzących

W Polsce dochodzi do licznych aktów nienawiści ze względu na wyznawaną religię, wymierzanych głównie w chrześcijan. Instytut Ordo Iuris zebrał dane na ten temat w ramach cyklicznego badania World Watch Research, jednostki badawczej Open Doors International. Jest to organizacja pozarządowa zaangażowana w pomoc chrześcijanom i kościołom w nieprzyjaznych środowiskach.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.08.2022

Trybunał w Strasburgu: więźniowi skazanemu na dożywocie przysługuje prawo do pornografii

· Więzień odsiadujący na Słowacji karę dożywocia za morderstwo poskarżył się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na skonfiskowanie mu przez władze więzienne zdjęć pornograficznych używane „w celach auto-erotycznych”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej