Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rząd przychyla się do postulatów Ordo Iuris w sprawie ochrony przed inwigilacją

Data publikacji: 22.02.2023

Adobe Stock

· Projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej nie będzie zawierał przepisów, które poszerzały możliwości pozyskiwania danych przez uprawnione podmioty – poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Lewandowski.

· Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem projektu, firmy telekomunikacyjne miałyby obowiązek zachowania korespondencji elektronicznej osób, które korzystają z ich usług w celu udostępnienia jej organom ścigania.

· Prace nad projektem ustawy rozpoczęły się 29 lipca 2020 r. Po dwóch i pół roku został on złożony do Sejmu.

· Na początku tego roku projekt skierowano do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Na posiedzeniu 6 lutego projektodawca (Rada Ministrów) złożył poprawki eliminujące niezgodności pod względem ochrony praw jednostki.

· Powyższe stanowisko rządu jest zgodne z wcześniejszymi publikacjami Instytutu Ordo Iuris w tej sprawie.

· Obecnie zaplanowane jest wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy. Instytut Ordo Iuris zamierza wziąć w nim udział.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy on zastąpienia obowiązującej w chwili obecnej ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, która stanowić będzie nowe ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2018/1972 z 11 grudnia 2018 r., ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Projekt zawierał propozycje mogące naruszać wolności obywatelskie. Zakładał on konieczność zachowania korespondencji elektronicznej użytkowników przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Wśród instytucji uprawnionych do pozyskiwania tych danych znalazłyby się m.in. Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obowiązkowe przechowywanie danych może także stworzyć ryzyko handlu informacjami w sferze B2B.

Zgodnie z oświadczeniem podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Lewandowskiego, złożonym na posiedzeniu komisji, wnioskodawca (Rada Ministrów) wycofuje się z przepisów poszerzających m.in. uprawnienia służb specjalnych w zakresie inwigilacji. Oznacza to, że w tym zakresie pozostaną one bez zmian po wejściu w życie nowej ustawy.

„Poza tym poprawki dotyczą kwestii technicznych czy też kwestii legislacyjnych, które mogą pośrednio wpływać na kwestie merytoryczne. W związku z powyższym musiały zostać zgłoszone w tym trybie. Ostatnio zgłoszona została poprawka prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, która nadaje mu uprawnienie do sprawdzania jakości połączeń, jakości sieci parametrów sieci u dostawców usługi szerokopasmowego internetu” – powiedział minister.

- Projekt, zgodnie z regulacją unijną, powinien wejść w życie już dawno. W przypadku jednak, gdy projektodawca postanowił znacznie przedłużyć prace legislacyjne, dziwi niedochowanie należytej staranności, tak legislacyjnej, jak i komunikacyjnej. Teraz, pod naciskiem opinii publicznej, rząd wycofuje się z kontrowersyjnych rozwiązań, a komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii decyduje się na przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Warto zauważyć również stanowisko wyrażone przez Ministra ds. Unii Europejskiej, który wskazywał już wcześniej na możliwą niezgodność niektórych tak aktualnie obowiązujących, jak i projektowanych przepisów. Mimo wszystko rząd zdecydował się na przedłożenie projektu w poprzedniej formie, z czego jednak się teraz wycofuje – powiedział Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Badań i Analiz Instytutu Ordo Iuris.

Taką zmianę w ramach projektu postulował Instytut Ordo Iuris we wcześniejszych publikacjach.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.09.2023

Agenda 2030 na półmetku. Ideologiczne zagrożenia coraz większe

· W siedzibie ONZ w Nowym Jorku trwa szczyt SDG 2023. W ramach tego wydarzenia państwa ocenią postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, otrzymają wytyczne polityczne odnośnie przyspieszenia działań i mobilizacji środków.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.09.2023

Suwerenność państw ograniczona na rzecz WHO? Trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi

· W WHO trwają prace nad zmianą Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, będących najważniejszym instrumentem Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w skali globalnej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.09.2023

Co z pieniędzmi zagrabionymi Kościołowi? Cykl "Gdy piłują chrześcijan..."

Debata dotycząca likwidacji Funduszu Kościelnego toczy się w Polsce z różnym natężeniem od wczesnych lat 90-tych ubiegłego wieku. Sam postulat likwidacji Funduszu Kościelnego nie budzi w doktrynie większych kontrowersji. Problemem jest brak chęci ze strony państwa polskiego do uregulowania historycznych zobowiązań związanych z materialnym pokrzywdzeniem niektórych wspólnot religijnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WIęcej na ten temat w artykule Łukasza Bernacińskiego z Zarządu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej