Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie. Ordo Iuris nie składa broni

Data publikacji: 19.02.2024

Adobe Stock

· Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił stwierdzenia nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

· Z wnioskiem o uchylenie uchwały Rady Miasta zwrócił się do wojewody Instytut Ordo Iuris.

· Prawnicy wskazywali, że uchwała narusza liczne prawa i wolności, m.in. wolność przemieszczania się, prawo do własności czy wonność wyboru zawodu.

· Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie zatem w życie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie środki prawne zmierzające do uchylenia uchwały zostały wyczerpane.

7 grudnia 2023 r. po burzliwych, trwających siedem godzin obradach, Rada m. st. Warszawy przyjęła uchwałę XCI/2974/2023 w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy Strefy Czystego Transportu. Uchwała już od etapu projektu poddawanemu pod konsultacje społeczne wzbudzała liczne kontrowersje i wątpliwości prawne.

Instytut Ordo Iuris zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, aby ten uchylił uchwałę Rady m. st. Warszawy. W swoim wniosku Instytut argumentował, że regulacje przyjęte w uchwale naruszają liczne prawa i wolności gwarantowane w ustawie zasadniczej, w szczególności wolność przemieszczania się, prawo do własności, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa czy prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa.

Argumentacja zawarta we wniosku wskazywała na naruszenie innych, szczegółowych przepisów. Zastrzeżenia dotyczyły przebiegu konsultacji społecznych oraz wykorzystywanych w nich materiałów, w szczególności jednostronnego prowadzenia konsultacji społecznych, które raczej przybierały formę promującą Strefę Czystego Transportu w Warszawie. Podniesiono również, że uchwała w sposób nieprecyzyjny określa granice Strefy Czystego Transportu i w sposób sprzeczny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wskazano też, że uchwała nie określiła sposobu organizacji ruchu, który jest wymagany przy wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu. Instytut zarzucił również brak precyzji przy określaniu zakresu wyłączeń z zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu.

Obecny Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski nie przychylił się do złożonego wniosku Instytutu Ordo Iuris i nie uchylił uchwały Rady m. st. Warszawy. W odpowiedzi na wniosek Instytutu wskazał również, że nie zamierza zaskarżać przedmiotowej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na odpowiedź Wojewody Mazowieckiego nie przysługuje żaden środek odwoławczy co oznacza, że jedna ze ścieżek prowadzących do uchylenia uchwały za pomocą prawnych narzędzi, została zamknięta. Nie znaczy to jednak, że wyczerpano wszystkie środki prawne prowadzące do uchylenia uchwały.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego”. Na podstawie przytoczonego przepisu, uchwałę Rady m. st. Warszawy wprowadzającą Strefę Czystego Transportu może zaskarżyć każdy (nie tylko mieszkaniec Warszawy) jeśli wskutek jej obowiązywania zostaną naruszone jego interes prawny lub uprawnienie. Co istotne, naruszenie interesu prawnego musi być realne, nie zaś potencjalne (por. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2022 r. sygn. akt II SA/Gd 588/22). Zgodnie z powyższym Strefa Czystego Transportu będzie musiała wejść w życie i dopiero przy naruszeniu interesu prawnego lub uprawnienia (np. przy ukaraniu grzywną), będzie mogła zostać zaskarżoną przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

„Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, będąc uprzednio radnym miasta stołecznego Warszawy, głosował za przyjęciem uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu. Pomimo podniesionych wielu argumentów, które w analogicznej sprawie dotyczącej Strefy Czystego Transportu w Krakowie zostały w pełni uwzględnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, Wojewoda nie stwierdził naruszenia prawa przez uchwałę Rady Warszawy. Można zatem się domyślać, czym tak naprawdę kierował się Wojewoda Mazowiecki. Instytut Ordo Iuris nie składa broni, jest gotów udzielić bezpłatnej pomocy prawnej każdemu czyj interes prawny lub uprawnienie zostaną naruszone wskutek obowiązywania uchwały” – komentuje mec. Kamil Smulski, starszy analityk Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej