Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Warszawska Strefa Czystego Transportu ograniczy szereg wolności obywatelskich – stanowisko Ordo Iuris w ramach konsultacji publicznych

Data publikacji: 04.05.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris złożył w ramach konsultacji społecznych stanowisko w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Warszawie.

· Eksperci wskazali na niekonstytucyjność idei Stref Czystego Transportu, w tym m.in. ograniczenie wolności przemieszczania się czy prawa własności.

· Ordo Iuris zwrócił też uwagę na liczne nieprawidłowości w przebiegu konsultacji, takie jak ograniczanie możliwości zabierania głosu osobom krytycznym wobec powstania strefy.

· Instytut wskazał także na szereg uchybień prawnych w projekcie uchwały oraz zarekomendował rozwiązania ograniczające ingerencję w wolności i prawa człowieka.

· Prawnicy proponują m.in. zwolnienie z zakazu wjazdu do strefy kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, posiadaczy Karty Dużej Rodziny czy osób przewożących dziecko w wieku przedszkolnym.

 

PRZECZYTAJ STANOWISKO - LINK

 

Zakończyły się konsultacje publiczne ws. ustanowienia w Warszawie Strefy Czystego Transportu, w toku których Instytut Ordo Iuris złożył swoje stanowisko. Zastrzeżenia może budzić już przebieg konsultacji oraz wykorzystywane w nich materiały. Podczas hybrydowych spotkań z mieszkańcami, zapraszano w charakterze ekspertów jedynie przedstawicieli organizacji, które mają interes we wprowadzeniu SCT. Tym samym konsultacje miały raczej charakter promocji rozwiązania a nie jego skonsultowania z interesariuszami. Posługiwano się także nieaktualnymi dokumentami, a osobom wyrażającym krytyczne stanowisko skracano czas wypowiedzi lub w ogóle nie dopuszczano ich do głosu. Niewystarczające jest także uzasadnienie projektowanej uchwały, które w tak ważnej i skomplikowanej treści przygotowano na zaledwie ok. 3 strony. Ponadto projekt uchwały nie zawiera precyzyjnego wskazania granic SCT, nie określa sposobu organizacji ruchu w strefie, a zakres wyłączeń od zakazu wjazdu do strefy nie jest jednoznacznie określony.

 

Instytut Ordo Iuris w stanowisku wskazuje, że Strefy Czystego Transportu budzą wątpliwości konstytucyjne. Oprócz potencjalnego naruszenia szeregu praw i wolności, wprowadzenie stref może wywoływać uzasadnione obawy z perspektywy proporcjonalności i konieczności zastosowania tego środka do niwelowania szkodliwych substancji z atmosfery. Prawnicy podkreślają, że wprowadzenie strefy oznacza ograniczenie gwarantowanego przez art. 52 Konstytucji prawa do swobodnego poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej. Naruszone byłoby również prawo własności ujęte w art. 64 ustawy zasadniczej. Jego istotą jest bowiem możliwość korzystania z rzeczy zgodnie z jej głównym przeznaczeniem, np. wykorzystywanie pojazdu jako środka transportu. Wprowadzenie strefy dotknęłoby szczególnie rodziny wielodzietne, ludzi w podeszłym wieku czy osoby uboższe, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nowszego samochodu.

 

Eksperci Instytutu wskazują jednak, że dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdzi niekonstytucyjności przepisów stanowiących podstawę prawną do tworzenia stref, należy przynajmniej wskazywać względniejsze sposoby wprowadzania ograniczeń. Dlatego analitycy Ordo Iuris przedstawili stołecznemu ratuszowi szereg rekomendacji, które pozwolą na ograniczenie ingerencji w prawa i wolności człowieka. Ordo Iuris postuluje wprowadzenie szeregu wyłączeń od zakazu wjazdu do strefy. Prawnicy proponują, żeby z zakazu wjazdu do strefy zwolnione były m.in. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny bądź legitymację osoby niepełnosprawnej czy Honorowego Dawcy Krwi. Wyłączenie dotyczyłoby też kobiet w ciąży czy osób prowadzących samochód, w którym znajduje się co najmniej jedno dziecko do lat 5. Ponadto w stanowisku wskazano na niekompatybilność rozwiązań warszawskich z tymi przyjmowanymi w innych dużych europejskich miastach oraz zaproponowano zwiększenie rocznego limitu wjazdu do strefy z 4 na 24 rocznie.

 

„Projektowana uchwała, z uwagi na liczne wady, nie powinna wejść do obrotu prawnego. Należy także przeprowadzić ponowne, rzetelne konsultacje publiczne, których tematem stanie się namysł nad celowością ustanawiania strefy czystego transportu oraz sposobami legalnego osiągnięcia poprawy jakości powietrza dostępnymi już dla samorządu narzędziami” – zaznacza Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Jutro opublikujemy stanowisko Instytutu Ordo Iuris ws. wrocławskiej koncepcji Strefy Czystego Transportu.

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.12.2023

Czy ostatnie referendum może zostać powtórzone?

· Z doniesień medialnych wynika, że do Sądu Najwyższego wpłynęła znaczna liczba protestów przeciwko ważności tegorocznego referendum ogólnokrajowego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Walczymy z antychrześcijańską agresją. Aborcjoniści odpowiedzą za przerwanie Mszy św.

Radykałowie zapowiadający „opiłowywanie katolików” z praw liczą na to, że pozostaniemy bierni i z założonymi rękami będziemy patrzeć na wprowadzanie antychrześcijańskiego ustawodawstwa w Polsce. Aby się temu przeciwstawić, świadomi chrześcijanie muszą się zorganizować i podjąć zdecydowane działania. W przeciwnym razie, bezpieczeństwo chrześcijan w Polsce może zostać obniżone, co ośmieli wulgarnych prowokatorów do kolejnych ataków na katolickie świętości. 

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2023

Trwają prace nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w mediach

· W WHO trwają pracę nad nową wersją Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· W związku z tym, pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące upływu terminu na złożenie zastrzeżeń do obecnie opracowywanej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

· Niektórzy komentatorzy wskazują, że nowa wersja Przepisów miałaby wejść w życie już 1 grudnia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej