Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Utrudnienia dla przedsiębiorców i wydłużenie pracy sądów – możliwe skutki nowelizacji KPC

Data publikacji: 04.10.2021

Adobe Stock

· Ministerstwo Sprawiedliwości poddało pod konsultacje publiczne projekt ustawy nowelizującej przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu wyeliminowanie problemów będących konsekwencją uprzedniej zmiany procedury.

·Projekt przewiduje rozwiązania, które w zamyśle twórców mają doprowadzić do usprawnienia pracy sądów i sekretariatów oraz w konsekwencji – do przyspieszenia postępowania oraz zmiany dotyczące m.in. właściwości rzeczowej sądu okręgowego, postępowania z udziałem konsumentów, biegłych sądowych, organizacji postępowania czy dokonywania pouczeń stron.

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris skierowali do Ministerstwa Sprawiedliwości opinię prawną w przedmiocie projektu nowelizacji, w której wskazują niepożądane konsekwencje przewidywanych zmian oraz rekomendują pewne rozwiązania.

· Analiza dotyczy zagadnień istotnych z punktu widzenia praworządności, pewności prawa oraz dostępu obywateli do sądu.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Twórcy projektu przewidują, że usprawnieniu pracy sądów służyć będzie zmiana właściwości rzeczowej sądu okręgowego. Według nowelizacji, sąd okręgowy ma rozpoznawać sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 150 tys. zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Projektodawca uzasadniając tę znaczącą zmianę powołuje się na wzrost dynamiki wpływu spraw do sądów okręgowych przy jednoczesnym jej zmniejszeniu w odniesieniu do sądów rejonowych. Eksperci Instytutu Ordo Iuris wskazują, że w tym samym okresie systematycznemu zwiększeniu ulegał również wpływ spraw do sądów rejonowych. Rodzi to poważne obawy, że komentowana zmiana wywoła efekt odwrotny od zamierzonego, czyli wydłużenie postępowania cywilnego.

Ukształtowanie przewidzianego przez projekt postępowania odrębnego z udziałem konsumentów odznacza się silnym uprzywilejowaniem pozycji konsumenta poprzez osłabienie pozycji przedsiębiorcy. Projekt przewiduje m.in., że konsument będzie mógł wytoczyć powództwo przed sąd właściwy dla swojego miejsca zamieszkania, zaś na przedsiębiorcę będącego stroną w procesie nałożono nowe obowiązki, w tym obowiązek powołania wszystkich dowodów w pozwie lub w odpowiedzi na pozew, a także podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu. Stan ten powoduje nieuzasadnione pogorszenie sytuacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zniechęcając do tej formy zarobkowania, co może skutkować zamknięciem działających obecnie firm, jak i nieotwarciem planowanych działalności. Wprowadzone zmiany negatywnie odbiją się na małych i mikro przedsiębiorcach, którzy zmuszeni będą ponieść koszt adwokata czy radcy prawnego, bowiem ryzyko przegrania sądowego sporu jedynie z powodu niesprostania wymogom formalnym będzie zbyt wysokie, aby samodzielnie mogły bronić swoich interesów przed sądem.

Projektodawca dokonał doprecyzowania konstrukcji dotyczących kosztów, odsetek, mediacji, zwłaszcza w zakresie nałożonego na mediatora obowiązku informowania stron o ich wysokości i zasadach rozliczeń, co sprzyja pogłębieniu świadomości stron i z pewnością leży w ich interesie. Eksperci dostrzegli także, że Ocena skutków regulacji w części 1 pt. “Jakie problemy projekt rozwiązuje?” w punkcie 8 wskazuje, że projekt reguluje możliwość przyznania sądowi kompetencji do rozłożenia na raty zasądzonych kosztów procesu. Deklaracje te nie mają jednak kontynuacji w tekście projektu ustawy i jej uzasadnieniu. Z komentowanego projektu usunięto zatem możliwość wprowadzenia do obowiązującego porządku prawnego regulacji, która umożliwiałaby stronie spłatę ratalną zasądzonych kosztów procesu, które niejednokrotnie mogą być znaczne.

Znaczny zakres nowelizacji dotyczy kwestii doręczeń pism sądowych oraz pełnomocnictwa do ich podejmowania. Projektowane uregulowanie kwestii pełnomocnictwa do doręczeń nie budzi wątpliwości, że strona występująca w postępowaniu bez pełnomocnika uprawniona jest do wskazania innej osoby, uprawnionej do odbioru korespondencji w oparciu o pełnomocnictwo notarialne. Rozwiązanie to należy uznać za ułatwiające obywatelom dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Uzasadnione wydają się być także rozwiązania w kwestii wątpliwości interpretacyjnych dotyczących doręczenia komorniczego. Przy tym rozważenia wymaga jednak wymóg przedstawienia przez stronę dowodu na piśmie na okoliczność zamieszkiwania strony pozwanej pod adresem wskazanym w pozwie.

Projektodawca zakłada również rozdzielenie pouczeń udzielanych stronom na pierwszym etapie postępowania od pouczeń, które wymagane są w razie skierowania sprawy na posiedzenie przygotowawcze. Wprowadzony podział pouczeń wysyłanych stronie w zależności od etapu, na jakim znajduje się postępowanie, może przysłużyć się do wyeliminowania obecnie występujących wątpliwości, co do zasadności pouczania stron o niektórych czynnościach, kiedy wyznaczenie posiedzenia na danym etapie jest zbędne (np. w przypadku wydania nakazu zapłaty). Niemniej wskazać należy, że regulacja ta przysporzy także dodatkowej pracy sekretariatom sądów, które będą zmuszone do dwukrotnej wysyłki stronie stosownych pouczeń. Powyższe rozwiązanie, mimo pozornego usprawnienia pracy sekretariatów sądów, budzi wątpliwości co do ostatecznych rezultatów.

Analizowany projekt wprowadza zmiany dotyczące biegłych sądowych. Jedna ze zmian zakłada usankcjonowanie praktyki, zgodnie z którą osobę biegłego wskazuje w zarządzeniu przewodniczący, po uprzednim wydaniu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Konstrukcja taka, mimo że wydaje się zmierzać do usprawnienia postępowania, nie odpowiada wymogom art. art. 236 § 1 k.p.c. Formalizując praktykę oznaczania osoby biegłego w zarządzeniu, wprowadza się zatem do porządku prawnego postępowanie, które jest sprzeczne z wymogami dotyczącymi postanowień dowodowych, przewidzianymi w art. 236 k.p.c. Sytuacja taka godzi także w prawa stron, bowiem ograniczona zostaje ich możliwość żądania wyłączenia biegłego. 

„Wskazanie środka dowodowego powinno obejmować nie tylko określenie, że chodzi o dowód z opinii biegłego, ale także wskazanie biegłego oraz jego specjalności. Wówczas strona zyskuje realną możliwość ustosunkowania się do dokonanego wyboru oraz wskazania ewentualnych przeszkód, godzących w wiarygodność danej opinii” – podkreśla Anna Wawrzyniak z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

 

 

Wspieram
Działalność Instytutu

05.04.2024

Europejski rozbiór Polski - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Ciechanowie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Ciechanowie.

12 kwietnia, godz. 17:00

Dom Parafialny Katolik

Ciechanów, ul. Ściegiennego 18

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

02.04.2024

Oferta pracy - Specjalista ds. obsługi korespondenta

Instytut Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny prowadzą rekrutację na stanowisko: specjalista ds. obsługi korespondenta. Oferta skierowana jest do osób mających już doświadczenie na podobnym stanowisku i/lub tych, które mają łatwość w nawiązywaniu relacji i kontaktów z innymi osobami – klientami lub korespondentami organizacji.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

30.03.2024

Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla nas wszystkich i dla całego Narodu źródłem męstwa w głoszeniu prawdy i w obronie prawdziwej wolności naszych rodzin i całej Ojczyzny. 

W imieniu całego zespołu Instytutu Ordo Iuris życzymy pięknych, rodzinnych, napełniających głęboką radością i mocą ducha świąt Wielkanocnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.03.2024

Przerwa w pracy biura

W dniu 29 marca (Wielki Piątek) biuro Ordo Iuris będzie nieczynne.

Czytaj Więcej