fbpx WSA po raz kolejny stwierdza nieważność uchwały śmieciowej Warszawy | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

WSA po raz kolejny stwierdza nieważność uchwały śmieciowej Warszawy

Data publikacji: 17.09.2021

Adobe Stock

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, określających zasady obliczania ilości zużytej wody, od której zależna jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie.

• Rozwiązania te są niekorzystne szczególnie dla rodzin posiadających wiele dzieci.

• Sąd podzielił prezentowany przez Instytut Ordo Iuris pogląd o naruszeniu przez Radę m.st. Warszawy zakazu retroaktywności prawa daninowego oraz nieprzestrzeganiu zasad poprawnej legislacji.

• Są to kolejne, po wyrokach ze stycznia 2021 r., niekorzystne dla Rady m.st. Warszawy rozstrzygnięcia dotyczące ustalania opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontrowersyjny sposób naliczania opłat

Gospodarka odpadami budzi szereg kontrowersji, związanych z dynamicznie rosnącą wysokością opłat komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Istotne znaczenie na tym tle mają więc opublikowane uzasadnienia orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 lipca 2021 r. w sprawie o sygnaturze III SA/Wa 332/21 oraz powiązanych z nią sprawach o sygnaturach III SA/Wa 2482/20 i III SA/Wa 2569/20, w których zaangażowany był Instytut Ordo Iuris. Sąd rozpatrzył w niej skargi na uchwałę Nr XL/1254/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, zawierającego najistotniejsze dla sprawy postanowienia. Przepis ten określa bowiem mechanizm obliczania średniomiesięcznego zużycia wody, na podstawie którego ustalana jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. Stwierdzenie jego nieważności w istotny sposób wpływa więc na możliwość pobierania opłaty na dotychczasowych zasadach. W pozostałym zakresie, sąd oddalił skargi oraz zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy zwrot kosztów postępowania sądowego dla uczestniczących w niej podmiotów.

Orzeczenia z 8 lipca 2021 r. są nieprawomocne. Rada m.st. Warszawy zapowiedziała złożenie skarg kasacyjnych co oznacza, że sprawy zostaną przekazane do weryfikacji przez Naczelny Sąd Administracyjny, który zadecyduje o ostatecznych losach warszawskich uchwał. Utrzymanie przez NSA rozstrzygnięć sądu I instancji będzie oznaczało konieczność zwrotu przez Miasto Stołeczne Warszawę nienależnie pobranych opłat. Do tego momentu mieszkańcy są jednak zobowiązani do ich regularnego uiszczania.

W listopadzie 2020 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę o zmianie metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Począwszy od 1 kwietnia 2021 r. jest ona ustalana w oparciu o ilość zużytej wody pobieranej z sieci wodociągowej. W przypadku nieruchomości niewyposażonej w wodomierz główny lub niepodłączonej do sieci wodociągowej wysokość opłaty jest natomiast ustalana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, która została określona w wysokości 4 m3. Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne przede wszystkim dla rodzin posiadających dużą liczbę dzieci oraz dla mieszkańców Warszawy niepodłączonych do sieci wodociągowej.

Sąd podziela opinię Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris był bezpośrednio zaangażowany w tej sprawie. Jak wynika z treści uzasadnienia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do większości argumentów przedstawionych przez Instytut. W pierwszej kolejności wskazać należy, że są podzielił wyrażony przez Instytut pogląd, iż zaskarżona uchwała rażąco narusza zakaz retroaktywności prawa oraz zasadę zaufania obywatela do państwa, wynikające z art. 2 Konstytucji RP. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została bowiem uzależniona od średniomiesięcznego zużycia wody obliczonego za okres poprzedzający wejście w życie uchwały. Podmioty składające w kwietniu 2021 r. deklaracje o wysokości opłaty zostały zatem zmuszone do określenia wysokości tej opłaty na podstawie danych za okres, w którym zaskarżona uchwała nie obowiązywała. Skutki zaskarżonej uchwały sięgają więc de facto wstecz. Właściciele nieruchomości pozbawieni zostali przy tym możliwości dostosowania się do tych norm prawnych na skutek ich nieznajomości w całym okresie 12 miesięcy poprzedzających ich wejście w życie. W ten sposób zostało naruszone bezpieczeństwo prawne obywateli, którzy mają prawo działać w zaufaniu do organów władzy publicznej i stanowionego przez nie prawa. Poprawnie realizowana zasada bezpieczeństwa prawnego powinna natomiast skutkować przekonaniem obywateli, że władza publiczna, w tym przypadku Rada m.st. Warszawy, nie próbuje ich w żaden sposób zaskoczyć za pomocą ogólnej konstrukcji systemu prawnego, a także nie pogarsza ich sytuacji poprzez poszczególne przepisy prawne.

Sąd stwierdził również, że w sposób rażący naruszony został przez uchwałę Rady m.st. Warszawy przepis art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nastąpiło to przez pozostawienie możności wyboru w dowolny sposób 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki sposób określenia zasad ustalania ilości zużytej wody nie gwarantuje bowiem, że właściciele nieruchomości, w których jest zużywana taka sama ilość wody, będą ponosić opłatę w takiej samej wysokości. Tymczasem zasadą jest obowiązek poniesienia opłaty w tej samej wysokości w przypadku zużycia wody w takiej samej ilości.

To nie pierwsze orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił również wątpliwości Instytutu co do merytorycznej jakości ocenianych przepisów. Nie zostały one bowiem sformułowane w sposób wystarczająco precyzyjny i niebudzący wątpliwości co do treści normy prawnej w nich zawartej. Nie został jednoznacznie określony sposób ustalenia średniomiesięcznego zużycia wody oraz zakres sytuacji, w których takie średniomiesięczne zużycie wody powinno być ustalane. Wybór 6 miesięcy za które uwzględniane jest zużycie wody jest dokonywany przez właścicieli nieruchomości składających deklarację. Wybór ten jest jednak także dokonywany przez Prezydenta m.st. Warszawy, wydającego na podstawie art. 6o § 1 u.c.p.g. decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tego względu sąd uznał, że Rada m.st. Warszawy w swojej uchwale rażąco naruszyła wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadę poprawnej legislacji.

Sprawa uchwały „śmieciowej” Warszawy za 2021 r. dowodzi, że jednostki samorządu terytorialnego mają niekiedy wyraźne trudności ze stanowieniem prawa miejscowego w taki sposób, aby pozostawało ono w zgodzie z przepisami Konstytucji RP oraz ustaw. W styczniu 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził już bowiem nieważność uchwał Rady m.st. Warszawy z 2019 r., dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązywała od marca 2020 r. Rozstrzygnięcia te potwierdzają, że konieczne jest podejmowanie kolejnych działań, zmierzających do ochrony systemu prawnego przed wprowadzaniem do niego rozwiązań merytorycznie wadliwych i jednocześnie szkodliwych dla rodzin. Dążąc do tego celu Instytut Ordo Iuris, występuje przed sądami i organami administracji, jak przedstawiając im swoje opinie oraz poglądy na dany problem prawny w drodze instytucji „przyjaciela sądu”.

Wspieram
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.05.2022

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

· Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

09.05.2022

Stop niszczeniu autorytetów. Petycja w sprawie dr Wandy Półtawskiej

· Radni Rady Miasta Krakowa będą głosować nad przyznaniem honorowego obywatelstwa miasta dr Wandzie Półtawskiej.

· Dr Półtawska jest specjalistą w dziedzinie nauk medycznych i psychiatrii. W czasie II wojny światowej przebywała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Była też przyjaciółką papieża Jana Pawła II.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski potwierdza, że jego rezolucje nie mają charakteru wiążącego

· Parlament Europejski przedstawił stanowisko w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym rezolucji PE „w sprawie pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce”.

Czytaj Więcej