Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy Polska wesprze w ONZ instytucjonalizację wpływów LGBT?

Data publikacji: 16.11.2016

pl.wikipedia.org

W najbliższy czwartek w Trzecim Komitecie Zgromadzenia Ogólnego ONZ (ZO) odbędzie się głosowanie nad rezolucją Grupy Afrykańskiej w sprawie przyjęcia corocznego raportu Rady Praw Człowieka (RPCz). Zgromadzenie Ogólne zajmie w ten sposób stanowisko wobec ustanowienia nowego mandatu „Niezależnego Eksperta” ds. Przemocy i dyskryminacji przedstawicieli grup LGBT instytucjonalizującego wpływy środowisk LGBT w RPCz.

Mandat „Niezależnego Eksperta” został powołany rezolucją RPCz z dnia 30 czerwca b.r. „w sprawie ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową” (Sexual Orientation and Gender Identity – SOGI). Urząd „Niezależnego Eksperta” ustanawia mechanizm mający na celu szczególną ochronę członków subkultur LGBT wobec przemocy i dyskryminacji. Rezolucja została przyjęta w atmosferze ogromnych kontrowersji, które dotyczyły zwłaszcza ustanowienia mandatu „Niezależnego Eksperta”.

W dniu 3 listopada br. Grupa Afrykańska (GA) (składająca się z 54 państw, jedna z 5 grup regionalnych ONZ) przedłożyła Zgromadzeniu Ogólnemu rezolucję w sprawie przyjęcia raportu Rady Praw Człowieka. W związku ze wspomnianymi kontrowersjami, proponuje się odroczenie wejścia w życie rezolucji SOGI celem osiągnięcia porozumienia w sprawie podstaw prawnych dla ustanowienia mandatu „Niezależnego Eksperta”.

Grupa Afrykańska podkreśla, że zgodnie z rezolucją RPCz 5/1 treść każdego z ustanawianych mandatów powinna być możliwie klarownie określona. Tymczasem pojęcia „orientacji seksualnej” i „tożsamości płciowej” (SOGI) nie zostały zdefiniowane w żadnym wiążącym międzynarodowym traktacie o prawach człowieka, co nie pozwala na dostatecznie precyzyjne określenie mandatu „Niezależnego Eksperta”. Tym samym GA uznaje, że obecnie brak jest podstaw prawnych dla ustanowienia tego mandatu i konieczne są dalsze konsultacje państw w tym zakresie.

Propozycja GA wzbudziła żywą reakcję szczególnie ze strony państw zachodnich popierających ideologię LGBT na forum ONZ, które są świadome tego, że de facto odroczenie wykonania decyzji RPCz może prowadzić do niepowołania urzędu „Niezależnego Eksperta” ds. SOGI. Dlatego też państwa UE zamierzają odejść od dotychczasowej praktyki wstrzymywania się od głosu nad rezolucją GA w sprawie sprawozdania RPCz i zagłosować przeciwko niej. UE wystąpiła z oświadczeniem zarzucającym GA m.in. kwestionowanie mandatu RPCz, dążenie do obalenia legalnych działań Rady i bezprecedensowość tego rodzaju działania.

W odpowiedzi GA podkreśliła, że zaproponowana rezolucja w żaden sposób nie kwestionuje mandatu RPCz. Pamiętać jednak należy, że jest ona jedynie organem pomocniczym ZO, które zachowuje pełną kompetencję do wypowiadania się nt. każdej decyzji i każdego działania Rady. GA zaznaczyła też, że podobne decyzje były już przez Zgromadzenie Ogólne podejmowane w roku 2006 i 2013, a zatem można mówić o normalnej praktyce ZO w tym zakresie. Grupa Afrykańska wyraziła też zaniepokojenie nieustannym skupianiem się RPCz na sprawach dotyczących zachowań seksualnych i statusu osób opierających swą autoidentyfikację na podejmowaniu osobliwych praktyk w tym zakresie, co nie znajduje podstaw w prawie międzynarodowym.

Grupa 50 państw złożyła poprawkę do rezolucji GA, która ma celu wykreślenie paragrafu odraczającego pracę nad przedmiotową rezolucją. Szczególnie aktywne są w tym względzie państwa UE. Unia naciska, aby wszystkie państwa członkowskie solidarnie wystąpiły z krytyką rezolucji i spektakularnie odeszły od dotychczasowej praktyki wstrzymywania się od głosu nad rezolucją w sprawie raportu RPCz. Gdyby Polska utrzymała dotychczasową praktykę wstrzymywania się od głosu, promocja postulatów LGBT na forum ONZ byłaby poważnie utrudniona, ponieważ UE nie mogłaby przemawiać w imieniu wszystkich państw członkowskich. Do tej pory Polska jednak była wyjątkowo spolegliwa względem państw promujących ten ruch polityczny.


Ochrona życia

07.08.2018

Zagrożenie dla ochrony życia i rodziny – raporty do ONZ

Organy monitorujące ONZ badają przestrzeganie i wykonywanie przez państwa członkowskie międzynarodowych traktatów ochrony praw człowieka. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przekazał na forum ONZ trzy istotne raporty dotyczące ochrony życia i macierzyństwa w Polsce, wskazując m.in.

Czytaj Więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy irlandzki sąd może oceniać stan praworządności w Polsce – opinia Ordo Iuris w sprawie

Irlandzki Sąd Najwyższy (High Court) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie dotyczące dopuszczalności dokonania przez sąd jednego z państw członkowskich oceny stanu praworządności w innym państwie przynależnym do UE. Ordo Iuris broni suwerenności Polski na arenie międzynarodowej, a w opinii Instytutu przekazanej TSUE podkreślono jednoznacznie, iż ingerencja w wewnętrzne sprawy Polski i ocena przez sąd innego państwa jest niedopuszczalna oraz niezgodna z prawem unijnym.

 

Czytaj Więcej

Czy Komisja Europejska walcząc z fake newsami ograniczy wolność wypowiedzi?  - stanowisko Ordo Iuris

Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie zwalczać dezinformację w Internecie. Planuje stworzenie „niezależnej europejskiej sieci weryfikatorów faktów” i „promowanie różnorodności informacji” na portalach. Wśród tematów, których może dotyczyć dezinformacja, wylicza zmiany klimatu, migracje i finanse.

Czytaj Więcej

Konwencja o Prawach Rodziny - międzynarodowa gwarancja w obronie rodzin

Konwencja o Prawach Rodziny - międzynarodowa gwarancja w obronie rodzin

Czytaj Więcej