Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris zaprezentuje w USA raport o demokracji i prawach człowieka w Polsce

Data publikacji: 12.09.2016

Na przestrzeni ostatnich miesięcy informacje na temat stanu demokracji i przestrzegania praw człowieka w Polsce rozpowszechniane w międzynarodowych mediach często opierały się na nieścisłych lub fragmentarycznych relacjach. Eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali raport, w którym analizują najważniejsze zmiany prawne przeprowadzone w ostatnich kilku miesiącach i praktykę stosowania prawa. Publikacja zostanie zaprezentowana w tym tygodniu w Waszyngtonie i Nowym Jorku. 

 

Od szeregu miesięcy trwa dyskusja na temat zasadności zmian wprowadzanych w polskim porządku prawnym. W dyskusji tej często przeważają emocje, a przekazywane informacje nie są prezentowane w sposób rzetelny merytorycznie. Nieprecyzyjny i fragmentaryczny przekaz medialny dotyczący stanu demokracji i przestrzegania praw człowieka w Polsce przekłada się na odbiór naszego kraju za granicą, także przez instytucje międzynarodowe. Mamy przy tym do czynienia z deficytem dostępnych zagranicznemu czytelnikowi informacji o prawie stanowionym w Polsce. Dlatego też Instytut Ordo Iuris zdecydował się opracować obszerny raport analizujący zmiany prawne, jakie wprowadzono w Polsce w 2016 r. i prezentujący wyniki badań opinii społeczeństwa obywatelskiego na ich temat. „Polska w 2016 r. – stan demokracji, praw człowieka i rządów prawa” to pierwsze anglojęzyczne, oparte na faktach i kompleksowej prawnej analizie studium na ten temat.

 

Pierwsza część raportu zawiera analizę najnowszych zmian w dwunastu sferach polskiego prawa, które stały się przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno w Polsce, jak i na forum międzynarodowym. Chodzi o dyskusję na temat składu i organizacji Trybunału Konstytucyjnego, sytuację uchodźców i ekonomicznych imigrantów w Polsce,  problematykę wolności słowa i wolności zgromadzeń, zmiany prawne w zakresie mediów publicznych, polityki rodzinnej i praw rodziców, ustawę o działaniach antyterrorystycznych, ustawę Prawo o prokuraturze, zmiany w ustawie o policji, funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej,  zagadnienie odpowiedzialności majątkowej państwa względem obywateli za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej oraz poziom ochrony zdrowia prokreacyjnego kobiet, w tym projektów zmian w tym zakresie.

 

Druga część Raportu prezentuje wyniki przeprowadzonej przez Instytut Ordo Iuris ankiety wśród polskich organizacji pozarządowych na temat oceny zmian prawnych, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy przed czerwcem 2016 r. Wyniki ankiety wskazują, że w ponad połowie analizowanych obszarów większość respondentów nie zauważyła, by w Polsce doszło do większych zmian w zakresie respektowania praw człowieka. W przypadkach, gdy respondenci wskazywali, że  takie zmiany miały miejsce, oceniali je w większości przypadków pozytywnie, co szczególnie widoczne jest w przypadku pytań o respektowanie wolności zgromadzeń oraz polityki rodzinnej i praw rodziny.

 

Raport został zrecenzowany przez amerykańskich naukowców, prawnika prof. Davida Forte i politologa prof. Stephena Baskerville'a. Będzie miał premierę w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. Zostanie zaprezentowany Kongresmenom, Senatorom, środowiskom polonijnym oraz organizacjom pozarządowym funkcjonującym w USA. Z raportem zapoznają się między innymi eksperci The Heritage Foundation i The Federalist Society, powszechnie uznanych amerykańskich instytutów badawczych, zajmujących się m.in. ochroną praw człowieka i jego podstawowych wolności.

Wspieram

Polskie regulacje dotyczące rejestracji urodzeń wobec wykorzystania technologii cyfrowych. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

· Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR) wezwał do przedstawienia opinii na temat wykorzystania technologii cyfrowych w celu osiągnięcia powszechnej rejestracji urodzeń.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.06.2024

Coraz więcej przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Raport Ordo Iuris dla OBWE

· Instytut Ordo Iuris złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport z zebranych w 2023 r. przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

04.06.2024

Jak Polska przeciwdziała handlowi ludźmi? Opinia Ordo Iuris dla ONZ

· Specjalny sprawozdawca ONZ ds. handlu ludźmi wezwał do udziału w pracach nad przygotowywanym raportem na temat handlu ludźmi.

· W publikacji omówione zostaną postępy poczynione w zakresie reagowania na handel ludźmi w krajowych planach działania na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a także programach i procesach przejściowych dla państw wychodzących z konfliktu.

Czytaj Więcej