fbpx Suwerenność państw (zamiast praw seksualnych i reprodukcyjnych) afirmowana podczas obrad Komisji Ludności i Rozwoju ONZ | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Suwerenność państw (zamiast praw seksualnych i reprodukcyjnych) afirmowana podczas obrad Komisji Ludności i Rozwoju ONZ

Data publikacji: 20.09.2016

Hasło „Skupmy się na migracji!” odbijało się głośnym echem podczas obrad 46. Komisji Ludności i Rozwoju (CPD) ONZ, które miały miejsce w Nowym Jorku, w dniach 18-26 kwietnia 2013 r. W sytuacji gdy problem migracji dotyczy 214 milionów ludzi, kwestia ta w oczywisty sposób staje się jednym z bardzo istotnych zagadnień naszych czasów. Jednakże dyskusja na obradach CPD szybko odbiegła od zagadnienia migracji i skupiła się na tzw. prawach seksualnych i reprodukcyjnych - tematyce, która ma niewiele wspólnego z autentycznymi potrzebami osób migrujących.

 

Przyczyny migracji mogą być różnorakie, ale fundamentalne potrzeby człowieka są uniwersalne.  Kiedy człowiek rozpoczyna życie w nowym miejscu, musi mieć dostęp do jedzenia, schronienia, opieki medycznej, edukacji oraz zatrudnienia. To są warunki podstawowe, których obecność umożliwia człowiekowi rozwój i taki był apel Grupy Arabskiej oraz Grupy Afrykańskiej podczas obrad CPD. Grupy te reprezentujące 75 państw wyraziły swoje rozczarowanie kierunkiem, który obrała dyskusja oraz wezwały do skupienia się na właściwym temacie. Nawet kraje postrzegane jako entuzjastycznie nastawione do tematyki praw reprodukcyjnych jasno stwierdziły, że CPD nie jest właściwym miejscem do prowadzenia dyskusji na ten temat.

 

Końcowy dokument stanowiący owoc pracy Komisji Ludności i Rozwoju zawiera dziesięć odniesień akcentujących sprawy dotyczące zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych. Wprowadzenie tych odniesień było wynikiem nacisków ze strony głośniej mniejszości państw członków ONZ (głównie Norwegii i Argentyny). Na zakończenie obrad Komisji, Katar, Polska, Węgry, Chile, Costa Rica, Honduras, Malta, Bangladesz oraz Stolica Apostolska przedstawiły zastrzeżenia wyjaśniające, że żadna część dokumentu nie powinna być interpretowana jako akceptacja aborcji. Delegat Bangladeszu oświadczył, że bezzasadnie, w stanowczo nadmierny sposób koncentrowano się na frazeologii eksponującej tzw. prawa oraz zdrowie reprodukcyjne i seksualne. Ostatecznie jednak dokument końcowy można uznać za istotny sukces, gdyż potencjalnie złe skutki sformułowań mówiących o „zdrowiu reprodukcyjnym” zostały osłabione przez wprowadzenie paragrafu dotyczącego suwerenności państw.

 

Ponad osiemdziesiąt Państw Członkowskich ONZ opowiedziało się za wprowadzeniem paragrafu dotyczącego suwerenności, który potwierdza, że każde państwo wprowadzi rekomendacje Komisji Ludności i Rozwoju w sposób „zgodny z prawem krajowym oraz priorytetami rozwojowymi, z pełnym poszanowaniem dla wartości religijnych, etycznych oraz kulturowych uwarunkowań obywateli, oraz w zgodzie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi prawami człowieka.” Paradoksalnie, sformułowanie mówiące o poszanowaniu wartości oraz afirmujące suwerenność państw w stosunkach międzynarodowych -- stanowiące od podpisania Traktatu Westfalskiego w 1648 r. powszechnie uznaną zasadę w prawa międzynarodowym -- spotkało się z dużym sprzeciwem.

Paragraf dotyczący suwerenności został już po raz trzeci umieszczony w corocznym dokumencie Komisji Ludności i Rozwoju. Wskazuje to na wspólną wolę Państw do podkreślenia faktu, że  są wolne w decydowaniu o treści ich praw krajowych zgodnie z wolą swoich społeczeństw. World Youth Alliance jest wdzięczne wszystkim, którzy wzywali do wprowadzenia tego ważnego zapisu oraz czeka na dalsze wsparcie Państw Członkowskich w obronie ludzkiej godności na arenie ONZ.

 

Opracowanie Ordo Iuris na podstawie tekstu "Language on State Sovereignty Marks Huge Victory at Commission on Population and Development" by Elyssa Koren J.D. World Youth Alliance Director of Advocacy.

Autor: Elyssa Koren

Tłumaczenie: Grzegorz Wodyński

Wolności obywatelskie

Analiza w sprawie potencjalnych naruszeń praw i wolności w projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Złożony do Sejmu projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej jest aktem prawnym wykonującym prawo Unii Europejskiej. Według stanu na 2023 rok termin implementacji rozwiązań wspólnotowych do prawa krajowego został przekroczony kilkukrotnie.

Czytaj Więcej

Działalność Międzynarodowa

Opinia w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej „Organy ds. równości – wiążące normy” i związanego z nią projektu dyrektywy [COM(2022) 689 final]

Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Europejskiej opinię dotyczącą projektu dyrektywy wprowadzającej wiążące normy związane z organizacją i uprawnieniami organów ds. równości. Inicjatywa Komisji jest odpowiedzią na zgłaszane przez organy ds. równości problemy z brakiem zasobów i kompetencji, które uniemożliwiają im wypełnianie ich misji.

Czytaj Więcej

Ochrona życia

„Strategia UE w dziedzinie zdrowia na świecie. Lepsze zdrowie dla wszystkich w zmieniającym się świecie” – analiza

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera.

Czytaj Więcej

Wolności obywatelskie

Opinia uzupełniająca Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r. nr C/2707/22 w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Opinia uzupełniająca została przygotowana w nawiązaniu do opinii Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris z 23 grudnia 2022 r., w związku z opinią Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 28 grudnia 2022 r. na temat zgodności z prawem uchwały rady miasta Krakowa nr

Czytaj Więcej