Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Inauguracja roku akademickiego na Collegium Intermarium

Data publikacji: 04.10.2022

Ordo Iuris

Uczelnia Collegium Intermarium zainaugurowała drugi rok akademicki. W auli zebrali się studenci pierwszego i drugiego roku, władze uczelni, wykładowcy i zaproszeni goście.

Zgromadzonych powitał rektor CI, dr Bartosz Lewandowski. W swoim krótkim wystąpieniu przypomniał o misji uczelni, jaką jest służba prawdzie, dobru i pięknu. Podkreślił, że jest to wyjątkowe w dzisiejszym świecie, w którym właśnie na uniwersytetach i w życiu akademickim podważa się możliwość poznania prawdy, rozpoznania dobra, a piękno jest traktowane jako kategoria zupełnie subiektywna. Zapewnił też studentów, że na Collegium Intermarium są im stawiane wysokie wymagania i dyplom tej uczelni otrzymują ci studenci, którzy są zdolni do wytrwałej pracy. Ta zaś daje radość na co dzień i otwiera szeroko możliwości zawodowe czy to w zawodach prawniczych czy w polityce.

Wykład inauguracyjny pt. „Dwie Księgi, jedna Prawda” wygłosił dominikanin o. dr Michał Chaberek OP. W swoim wywodzie wskazał, że człowiek jest powołany do szczęścia, że taka jest jego natura, na co zwracali już uwagę starożytni filozofowie, np. Platon i Arystoteles. Oni też powiązali szczęście człowieka z poznawaniem prawdy i z życiem cnotliwym. Pojawienie się chrześcijaństwa w pewnym stopniu rewiduje ich pogląd, ale też go dopełnia. Oto mamy dwie księgi: księgę natury świata stworzonego i Biblię – Słowo Boga. Obie te księgi mają jednego Autora – jest nim Bóg, Stwórca i Odkupiciel. Czytając je, we właściwy sposób – przybliżamy się do Niego. Te dwie księgi – natury i Słowa Bożego mówią o jednej prawdzie i nie ma i nie może być między nimi sprzeczności lub przeciwieństw.

Wspieram
Edukacja

12.04.2024

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej
Edukacja

27.03.2024

Co zmieni nowe rozporządzenie dotyczące prac domowych? Analiza dla nauczycieli i rodziców

· Pierwszego kwietnia wejdą w życie regulacje przewidujące ograniczenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych. Dotyczą one możliwości zadawania i oceniania prac domowych.

· W klasach I-III zabronione będzie zadawanie uczniom pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli np. umiejętność pisania.

Czytaj Więcej
Edukacja

22.03.2024

Perwersja w prawach człowieka (cykl "Aborcja - droga do narodowego horroru")

· Zwolennicy aborcji manipulują hasłami praw człowieka, które wciąż mają znaczenie dla polskich obywateli, by wymusić społeczne poparcie dla aborcji.

· Odwoływanie się przez propagatorów prawnej dostępności zabójstwa prenatalnego do praw człowieka ma sprawiać wrażenie, że ich postulaty zakorzenione są w najlepszych tradycjach humanizmu.

Czytaj Więcej