Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Lex Czarnek 2.0 – częściowe wzmocnienie głosu rodziców w szkole

Data publikacji: 02.11.2022

Adobe Stock

· Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw pozbawiony jest niektórych rozwiązań, które w trwającej na początku 2022 r. debacie budziły największe wątpliwości.

· Proponowane rozwiązania przewidują wyraźne wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz rady rodziców w zakresie decydowania o treściach kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje. Zachowują jednak swoiste „veto” po stronie kuratora oświaty w przypadku zajęć niezgodnych z przepisami prawa.

· Posłowie częściowo wycofali się z przewidywanego początkowo radykalnego ograniczenie możliwości spełniania obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej.  Pozostałe ograniczenia nadal mogą jednak budzić pewne wątpliwości.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na ten temat.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

20 października wpłynął do Sejmu RP poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk 2710). Treść projektu stanowi w znacznej mierze powtórzenie treści rządowego projektu ustawy o tym samym tytule z 30 listopada 2021 r. (określanego niekiedy w debacie publicznej jako „Lex Czarnek”), uchwalonej przez Sejm RP 13 stycznia 2022 r., następnie zawetowanej przez Prezydenta RP w dniu 2 marca 2022 r.

Jednocześnie projekt pozbawiony jest niektórych rozwiązań, które w trwającej na początku 2022 r. debacie budziły największe wątpliwości. Między innymi, odstąpiono wprowadzenia możliwości odwołania przez kuratora oświaty dyrektora szkoły, który nie zrealizował jego zaleceń. Zrezygnowano także ze zwiększenia liczby przedstawicieli kuratora oświaty w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

Do najważniejszych rozwiązań, które znalazły się w projekcie należą przepisy wyraźnie wzmacniające pozycję i głos rodziców oraz rady rodziców w zakresie decydowania o treściach kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje. Projekt m.in. wskazuje wprost na konieczność uzyskania zgody rodziców na udział dziecka w zajęciach prowadzonych przez podmiot zewnętrzny i zobowiązuje go do przedstawienia opisu materiałów wykorzystywanych do realizacji zajęć. Stanowi także, iż rada rodziców powinna przeprowadzić z rodzicami uczniów konsultacje w sprawie podjęcia przez stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole.

Obok zasługujących na pozytywną ocenę rozwiązań, znajduje się propozycja wydawania przez kuratora oświaty wiążącej opinii co do zgodności z przepisami prawa programu zajęć prowadzonych przez to stowarzyszenie lub organizację. Opinia negatywna będzie uniemożliwiała ich prowadzenie nawet w przypadku, w którym rada rodziców wydała opinię pozytywną. Rozwiązanie to, choć zdaniem Instytutu Ordo Iuris, nietrafione, stanowi próbę odpowiedzi na niebezpieczny proces tworzenia równoległego modelu wychowawczego, sprzecznego z podstawą programową. Odpowiada ono też na przypadki nieprecyzyjnego a niekiedy wprowadzającego rodziców w błąd opisu zajęć, które mają być realizowane w szkole w ramach działalności prowadzonej przez stowarzyszenie lub inną organizację.

„Utrzymane w histerycznym tonie głosy niektórych uczestników debaty publicznej wydają się nieadekwatną do sytuacji teatralizacją trwającego sporu. Nawet po krytykach przyznawania nowych uprawnień kuratorowi oświaty – o ile cenią transparentność – należałoby oczekiwać aprobaty dla rozwiązań pełniej włączających rodziców w proces decydowania o treściach przekazywanych im dzieciom przez organizacje pozarządowe” – zauważa adw. Rafał Dorosiński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Projekt przewidywał ponadto rozwiązania prowadzące do radykalnego ograniczenia możliwości spełniania obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej. Zgłoszone podczas I czytania autopoprawki zmiany te wycofują lub ograniczają. Utrzymane albo zmienione propozycje budzą wątpliwości przede wszystkim w zakresie wprowadzanych ograniczeń czasowych nakładanych na możliwość składania wniosku o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej. Brak możliwości rozpoczęcia edukacji domowej w ciągu roku szkolnego może mieć charakter dyskryminujący względem uczniów stacjonarnych, których możliwość zmiany szkoły nie jest ograniczona do okresu wakacyjnego.

Wspieram
Edukacja

01.12.2023

Konferencja "Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno"

· Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza na drugą konferencję z cyklu „Odkrywać wiecznotrwałe".

Czytaj Więcej
Edukacja

01.12.2023

O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni? Nowy cykl esejów

Pojęcie edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji. Jej współcześnie promowany model, mylnie nazywany "wszechstronnym", w rzeczywistości jest modelem permisywnym, pociągającym za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla młodego człowieka. Zagadnieniu edukacji seksualnej poświęcony będzie cykl esejów autorstwa radcy prawnego Marka Puzio, analityka Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

29.11.2023

Finansowanie lekcji religii przez państwo normą w większości krajów UE

· Konkordat nakłada na państwo pewne obowiązki w sferze nauczania religii w szkole publicznej, w szczególności obowiązek organizowania lekcji religii.

· Ustrojodawca zobowiązął tym samym władze publiczne do ponoszenia kosztów organizacji zajęć z religii, mimo że nie zostało to wprost zawarte w przepisach.

Czytaj Więcej

Sąd nie potwierdził donosu szkoły na rodziców i nie ograniczył władzy rodzicielskiej

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ingerencji we władzę rodzicielską rodziców 13-letniej córki.

Czytaj Więcej