fbpx Odpowiedź na problemy związane ze smartfonami w szkołach. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Odpowiedź na problemy związane ze smartfonami w szkołach. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego

Data publikacji: 01.09.2022

Adobe Stock

· W ciągu ostatnich lat nastąpił wśród nastolatków gwałtowny wzrost popularności korzystania z telefonów komórkowych.

· Zjawisko to obecne jest również w szkołach i negatywnie wpływa m. in. na efektywność nauczania oraz procesy socjalizacyjne z rówieśnikami, zwiększając zarazem ryzyko niebezpiecznych praktyk wśród uczniów, związanych z cyberprzemocą.

· Obowiązujące przepisy wprowadzają obowiązek określania w statucie szkoły regulacji dotyczących wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Nie precyzują jednak, jak daleko mogą sięgać ograniczenia oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania, stwarzając niepewność po stronie dyrektorów i nauczycieli w zakresie określania i stosowania postanowień statutu.

· Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy wprowadzającej w tym zakresie odpowiednie zmiany w prawie.

· Propozycje przewidują m.in. możliwość wprowadzenia w statucie prawa nauczyciela do zatrzymania posiadanego przez ucznia telefonu na czas zajęć lekcyjnych.

PRZECZYTAJ PROJEKT USTAWY – LINK

W art. 99 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), jako jedno z obligatoryjnych unormowań, które powinno znaleźć się statucie w szkoły, wskazano na obowiązek zamieszczania regulacji dotyczących przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki. Ten przepis świadczy o dostrzeżeniu problemów jakie mogą wiązać się z powszechną dostępnością do smartfonów i korzystaniem z nich przez uczniów w czasie pobytu w szkole. Może on jednak rodzić wątpliwości co do tego, jak daleko ma prawo posunąć się dyrekcja szkoły w zakresie ograniczeń związanych z korzystaniem ze stanowiących własność prywatną smartfonów oraz jakie konsekwencje, w związku nieprzestrzeganiem tych ograniczeń, można przewidzieć w statucie szkoły.

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo oświatowe, który doprecyzowuje obecne przepisy, prowadząc do wzmocnienia uprawnień dyrektorów szkół i nauczycieli oraz do zwiększenia efektywności regulacji statutowych dotyczących korzystania w szkołach ze smartfonów przez uczniów. Dodatkowo, w projekcie przewidziano rozwiązania wskazujące na możliwość rozszerzenia ograniczeń w zakresie korzystania z urządzeń elektronicznych również na czas wydarzeń pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, takich jak wycieczki szkolne, wyjście do kin, teatru itd.

Proponowane zmiany umożliwiłyby wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły oraz podczas zajęć pozaszkolnych. Uprawnione byłoby również przyjęcie obowiązku oddania przez ucznia tego rodzaju urządzeń na przechowanie w określonym miejscu podczas pobytu w placówce. Dyrektorzy mieliby również prawo do wprowadzenia możliwości odebrania i zatrzymania telefonu przez nauczyciela do momentu zakończenia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

Propozycje motywowane są problemami, jakie dotykają dużą część dzieci i młodzieży. Gwałtowny postęp technologiczny, powszechny dostęp do Internetu, oraz do urządzeń elektronicznych umożliwiających komunikację na odległość, w szczególności za pośrednictwem portali społecznościowych, doprowadził do sytuacji, w której przeciętny nastolatek spędza przy ekranie smartfona, tabletu lub przed komputerem znacznie więcej czasu niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Także podczas pobytu w szkole oraz w czasie szkolnych wyjazdów, uczniowie znaczną część czasu przeznaczają na przebywanie w świecie wirtualnym, kosztem bezpośrednich interakcji społecznych oraz aktywności fizycznej. Z kolei dostęp do smartfona i Internetu w czasie zajęć lekcyjnych utrudnia koncentrację oraz zaangażowanie ucznia na lekcji, a ponadto ułatwia oszukiwanie w czasie sprawdzianów. Dodatkowo możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć za pośrednictwem smartfona sprzyja zjawisku cyberprzemocy związanej m.in. z zamieszczaniem w sieci zdjęć lub nagrań, wykonanych bez zgody osób na nich widniejących.

Wspieram
Edukacja

28.09.2022

Inauguracja roku akademickiego 2022/23 na Collegium Intermarium

Rektor i Senat Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2022/2023, która odbędzie się 3 października 2022 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Bagatela 12 (III p.) w Warszawie. Początek o godz. 12:00.

 

W programie:

 – Słowo Rektora Collegium Intermarium Bartosza Lewandowskiego

– Immatrykulacja studentów I roku

Czytaj Więcej
Edukacja

27.09.2022

Próba wdrożenia edukacji seksualnej, finansowanej ze środków budżetu Krakowa, zablokowana przez NSA

· Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcie wojewody małopolskiego, stwierdzające nieważność uchwały zakładającej finansowanie edukacji seksualnej z budżetu miasta.

Czytaj Więcej
Edukacja

27.09.2022

Ideologiczny knebel dla naukowców i nauczycieli

W ostatnich tygodniach radykalna lewica znów pokazuje oblicze wroga wolności słowa i nauki. Kolejni nauczyciele i wykładowcy są prześladowani, a ich książki poddawane są medialnej i sądowej cenzurze. Aby stać się ofiarą aktów nienawiści i bojkotu, wystarczy skrytykować ideologię gender albo podać w wątpliwość inne obowiązujące, modne wierzenia. W efekcie, nauki społeczne stają się zakładnikami lewicowych aktywistów, odchodząc od swojej misji rzetelnego diagnozowania rzeczywistości i proponowania rozwiązań.

Czytaj Więcej
Edukacja

26.09.2022

Wywiad dla portalu "Myśl Konserwatywna" z Arkadiuszem Robaczewskim, pełnomocnikiem rektora Collegium Intermarium do spraw studiów i programów kształcenia

MK: Collegium Intermarium – młoda uczelnia powstała przed rokiem, doczekała się tyluż zwolenników, sympatyków i współpracowników z różnych środowisk, co też wrogów. Gazeta Wyborcza, różne jej mutacje poświęcają uczelni raz po raz materiał, w których za wszelką cenę dezawuują znaczenie Collegium Intermarium…

Czytaj Więcej