Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzice mają prawo wglądu w oceny pełnoletnich uczniów – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 20.09.2023

Adobe Stock

· Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat, z którego miałoby wynikać, że w niektórych szkołach może dochodzić do naruszeń praw uczniów przez przepisy regulujące funkcjonowanie placówki.

· Naruszenia miałyby polegać m.in. na braku możliwości samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przez pełnoletnich uczniów oraz odmowy uznania oświadczenia o braku zgody na udzielanie rodzicom informacji o ocenach tych uczniów.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której wskazuje, że statut szkoły może przewidywać oświadczenie rodzica jako jedną z form usprawiedliwiania nieobecności dorosłego ucznia szkoły średniej na zajęciach edukacyjnych.

· Ponadto, jak wprost wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty, rodzice uczniów szkół średnich którzy ukończyli 18. rok życia, niezależnie od sprzeciwu ze strony ucznia, mają prawo do uzyskiwania informacji o ocenach swoich dzieci.

· Ordo Iuris wskazuje też, że jawność ocen uczniów dla ich rodziców nie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą ochrony życia prywatnego, wynikającą z art. 47 Konstytucji RP.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Ordo Iuris podkreśla w analizie, że art. 99 pkt 2 Prawa oświatowego wskazuje, iż to statut szkoły określa zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach. Oświadczenie rodzica usprawiedliwiające nieobecność dziecka na lekcjach ma charakter środka dowodowego w postaci zeznania świadka. Rodzic występuje tu niejako w roli poręczyciela, inaczej niż ma to miejsce w przypadku ucznia składającego samodzielnie oświadczenie, poprzez co stałby się on „sędzią we własnej sprawie”. Ewentualny wymóg przedstawienia przez pełnoletniego ucznia oświadczenia rodzica nie pozbawia go pełnej zdolności do czynności prawnych ani jej nie ogranicza.

Instytut wskazuje również, że zgodnie z art. 44e ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, „oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców”. Przepis ten ma zastosowanie również do ocen uczniów pełnoletnich, uczęszczających do liceum, technikum czy też szkoły branżowej I stopnia. Artykuł nie przewiduje żadnego wyjątku od tego uprawnienia rodziców, w tym w postaci wyrażenia przez pełnoletniego ucznia sprzeciwu wobec przekazywania im informacji na temat uzyskanych ocen.

W analizie podkreślono też, że uczeń uczęszczający do szkoły średniej osiąga pełnoletność na końcowym etapie swojego kształcenia. Rodzice, w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej, mieli do tej pory prawo i obowiązek kierowania wychowaniem swojego dziecka, również w zakresie dotyczącym wyboru nauczania oraz wyboru konkretnej szkoły. Powinni mieć zatem możliwość uzyskania informacji o efektach podejmowanych przez siebie działań i decyzji wychowawczych. Ponadto uczniowie, tuż po ukończeniu 18 roku życia, pozostają zwykle na utrzymaniu rodziców, którzy muszą spełniać wobec nich obowiązek alimentacyjny. Stwierdzić zatem należy, że interes prawny w dostępie rodziców do informacji o ocenach ucznia, zasługuje co najmniej na takie samo uznanie i ochronę, jak prawo do niedzielenia się tą informacją z rodzicami przez dorosłego już ucznia. Omawiane przepisy obowiązujące w szkołach nie naruszają zatem art. 47 Konstytucji gwarantującego prawo do prywatności.

- W dzisiejszej rzeczywistości, w dobie ożywionej dyskusji nad prawami człowieka, czymś powszechnym stało się akcentowanie tych praw także w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Choć samo w sobie nie jest to niczym złym, to niestety w toczonej debacie często pomija się obowiązki młodych ludzi, w tym te wynikające z podlegania władzy rodzicielskiej, jak również wynikające z tejże władzy uprawnienia rodziców. Podobną sytuację można zaobserwować również w polskich szkołach. Coraz częściej spotykane są roszczeniowe postawy uczniów, zaś coraz mniej zdaje się mieć do powiedzenia nauczyciel, który nie powinien od ucznia „wymagać” a jedynie go „wspierać” – podkreśla r.pr. Marek Puzio, z Centrum Polityki Rodzinnej i Edukacji Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

07.12.2023

Przyjemność niezależnie od konsekwencji. Jedno z głównych założeń permisywnej edukacji seksualnej

W permisywnej edukacji seksualnej aktywność seksualna ukazywana jest przede wszystkim jako źródło przyjemności, a zatem w oderwaniu od funkcji prokreacyjnej. Perspektywę poczęcia dziecka siłą rzeczy ukazuje się przede wszystkim w kategoriach ryzyka i zagrożenia, jako niepożądany skutek uboczny współżycia seksualnego, przed którym „zabezpieczają” środki antykoncepcyjne, a w ostateczności aborcja. Więcej na ten temat w kolejnym tekście z cyklu "O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni?".

Czytaj Więcej
Edukacja

05.12.2023

Konferencja "Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno"

· Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza na drugą konferencję z cyklu „Odkrywać wiecznotrwałe".

· Wydarzenie będzie poświęcone zagadnieniom takim, jak relacje między wiarą a nauką, wpływ liturgii na życie indywidualne i wspólnotowe, sztuka sakralna czy edukacja w dobie kryzysu cywilizacyjnego.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.12.2023

O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni?

Pojęcie edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji. Jej współcześnie promowany model, mylnie nazywany "wszechstronnym", w rzeczywistości jest modelem permisywnym, pociągającym za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla młodego człowieka. Zagadnieniu edukacji seksualnej poświęcony będzie cykl esejów autorstwa radcy prawnego Marka Puzio, analityka Ordo Iuris.

 

Czytaj Więcej
Edukacja

01.12.2023

O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni? Nowy cykl esejów

Pojęcie edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji. Jej współcześnie promowany model, mylnie nazywany "wszechstronnym", w rzeczywistości jest modelem permisywnym, pociągającym za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla młodego człowieka. Zagadnieniu edukacji seksualnej poświęcony będzie cykl esejów autorstwa radcy prawnego Marka Puzio, analityka Ordo Iuris.

Czytaj Więcej