Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzice mają prawo wglądu w oceny pełnoletnich uczniów – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 20.09.2023

Adobe Stock

· Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat, z którego miałoby wynikać, że w niektórych szkołach może dochodzić do naruszeń praw uczniów przez przepisy regulujące funkcjonowanie placówki.

· Naruszenia miałyby polegać m.in. na braku możliwości samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przez pełnoletnich uczniów oraz odmowy uznania oświadczenia o braku zgody na udzielanie rodzicom informacji o ocenach tych uczniów.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której wskazuje, że statut szkoły może przewidywać oświadczenie rodzica jako jedną z form usprawiedliwiania nieobecności dorosłego ucznia szkoły średniej na zajęciach edukacyjnych.

· Ponadto, jak wprost wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty, rodzice uczniów szkół średnich którzy ukończyli 18. rok życia, niezależnie od sprzeciwu ze strony ucznia, mają prawo do uzyskiwania informacji o ocenach swoich dzieci.

· Ordo Iuris wskazuje też, że jawność ocen uczniów dla ich rodziców nie stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą ochrony życia prywatnego, wynikającą z art. 47 Konstytucji RP.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Ordo Iuris podkreśla w analizie, że art. 99 pkt 2 Prawa oświatowego wskazuje, iż to statut szkoły określa zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach. Oświadczenie rodzica usprawiedliwiające nieobecność dziecka na lekcjach ma charakter środka dowodowego w postaci zeznania świadka. Rodzic występuje tu niejako w roli poręczyciela, inaczej niż ma to miejsce w przypadku ucznia składającego samodzielnie oświadczenie, poprzez co stałby się on „sędzią we własnej sprawie”. Ewentualny wymóg przedstawienia przez pełnoletniego ucznia oświadczenia rodzica nie pozbawia go pełnej zdolności do czynności prawnych ani jej nie ogranicza.

Instytut wskazuje również, że zgodnie z art. 44e ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, „oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców”. Przepis ten ma zastosowanie również do ocen uczniów pełnoletnich, uczęszczających do liceum, technikum czy też szkoły branżowej I stopnia. Artykuł nie przewiduje żadnego wyjątku od tego uprawnienia rodziców, w tym w postaci wyrażenia przez pełnoletniego ucznia sprzeciwu wobec przekazywania im informacji na temat uzyskanych ocen.

W analizie podkreślono też, że uczeń uczęszczający do szkoły średniej osiąga pełnoletność na końcowym etapie swojego kształcenia. Rodzice, w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej, mieli do tej pory prawo i obowiązek kierowania wychowaniem swojego dziecka, również w zakresie dotyczącym wyboru nauczania oraz wyboru konkretnej szkoły. Powinni mieć zatem możliwość uzyskania informacji o efektach podejmowanych przez siebie działań i decyzji wychowawczych. Ponadto uczniowie, tuż po ukończeniu 18 roku życia, pozostają zwykle na utrzymaniu rodziców, którzy muszą spełniać wobec nich obowiązek alimentacyjny. Stwierdzić zatem należy, że interes prawny w dostępie rodziców do informacji o ocenach ucznia, zasługuje co najmniej na takie samo uznanie i ochronę, jak prawo do niedzielenia się tą informacją z rodzicami przez dorosłego już ucznia. Omawiane przepisy obowiązujące w szkołach nie naruszają zatem art. 47 Konstytucji gwarantującego prawo do prywatności.

- W dzisiejszej rzeczywistości, w dobie ożywionej dyskusji nad prawami człowieka, czymś powszechnym stało się akcentowanie tych praw także w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Choć samo w sobie nie jest to niczym złym, to niestety w toczonej debacie często pomija się obowiązki młodych ludzi, w tym te wynikające z podlegania władzy rodzicielskiej, jak również wynikające z tejże władzy uprawnienia rodziców. Podobną sytuację można zaobserwować również w polskich szkołach. Coraz częściej spotykane są roszczeniowe postawy uczniów, zaś coraz mniej zdaje się mieć do powiedzenia nauczyciel, który nie powinien od ucznia „wymagać” a jedynie go „wspierać” – podkreśla r.pr. Marek Puzio, z Centrum Polityki Rodzinnej i Edukacji Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

12.07.2024

Od Rousseau do Macrona - tradycja autorytarnego liberalizmu we Francji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Laicka Republika i Francja - te dwa pojęcia traktowane są szeroko jako synonimy. Koncepcja laïcité i wyparcia religii z przestrzeni publicznej przez stulecia była wymierzona w chrześcijaństwo, które przed 1789 r. stanowiło podstawę tradycyjnego porządku moralnego i politycznego.

Czytaj Więcej
Edukacja

09.07.2024

Władza cenzuruje historię! Św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, rotmistrz Pilecki, św. o. Kolbe, bł. rodzina Ulmów – o nich mamy zapomnieć…

„Jestem konstytucyjną ministrą” mówiła na poznańskiej paradzie LGBT minister równości Katarzyna Kotula, obiecując realizację postulatów ideologów gender. Dzień wcześniej resort edukacji, którym kieruje Barbara Nowacka, opublikował nowy katalog wstrząsających zmian programowych w polskich szkołach.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.07.2024

Rola nauki w kształtowaniu współczesnej cywilizacji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Każdy kolejny kryzys polityczny, ekonomiczny czy zdrowotny potwierdza to, że w naszych czasach nauka cieszy się przemożnym autorytetem. Zwiastuni globalnej katastrofy klimatycznej powołują się na badania naukowe. Adwokaci lock downów, ograniczania wolności i zmuszania do zastrzyków powołują się na badania naukowe.

Czytaj Więcej
Edukacja

04.07.2024

Destrukcyjne rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego podpisane

· Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że minister Barbara Nowacka 28 czerwca podpisała rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

Czytaj Więcej