Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej

Kryzys demograficzny jest współcześnie jednym z najpoważniejszych problemów. Sposobom jego rozwiązania poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej” zorganizowana prze Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium. Uczestnicy wydarzenia skupili się na tym, w jaki sposób kultura wpływa na postawy ludzi dotyczące ich życia rodzinnego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Węgier. Reprezentowali oni różne dziedziny nauki – socjologię, ekonomię, kulturoznawstwo czy prawo.

Bracy Bersnak z USA, profesor Christendom College, zwrócił uwagę na współczesne tendencje do budowania kultury indywidualizmu. Podkreślił on, że państwo liberalne z jednej strony stara się być gwarantem ludzkiej wolności, a jednocześnie przedstawia rodzinę jako zagrożenie dla wolności jednostki.

- Praca jest ważna, ale nie jest najważniejsza w życiu.  Znacznie ważniejsze jest to, kto będzie o nas pamiętał, gdy umrzemy.  Rodzice muszą nauczyć swoje dzieci życia w małżeństwie i posiadania dzieci. Nie mogą brać za pewnik, że dzieci same będą chciały to zrobić – zauważył Bracy Bersnak. 

Rzeczywistych przyczyn kryzysu demograficznego poszukiwał adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris. Wskazał on, że sytuacja w tym obszarze nie poprawia się, mimo polepszenia statusu ekonomicznego. Zwrócił uwagę na wrogą rodzinę propagandę medialną.

- O ile teza, jakoby do podniesienia poziomu dzietności było konieczne dalsze polepszenie sytuacji materialnej, stoi w wyraźniej sprzeczności z tym, co obserwujemy, o tyle teza wskazująca na znaczenie osobistych preferencji, jest zbieżna z obserwowanymi trendami kulturowymi, które podważają rodzicielstwo – wskazał adw. Dorosiński.

Belinda Brown z University College London zwróciła uwagę na wpływ feminizmu na sposób myślenia kobiet i mężczyzn.

- Najbardziej podstawowym błędem feministek była ich determinacja, by zlikwidować wspierającą rolę mężczyzny w rodzinie. Projekt feministyczny polegał na „uwolnieniu" kobiet od zależności od mężczyzn, która według feministek była źródłem patriarchatu i ucisku. Ponieważ małżeństwo było ucieleśnieniem tej zależności, głównym celem feminizmu było rozbicie samego małżeństwa – zaznaczyła Belinda Brown.

Podczas konferencji głos zabrał również prof. Mark Regnerus z Uniwersytetu w Teksasie. Socjolog mówił o wpływie jaki na relacje międzyludzkie wywierają nowoczesne środki komunikacji. Wskazał też na zagrożenia wynikające z promowania w mediach pornografii i antykoncepcji. Odniósł się przy tym do nauczania papieża Pawła VI zawartego w encyklice „Humanae vitae”.

- Technologie komunikacyjne spowodowały obniżenie kosztów seksu, sprawiły, że prawdziwe zaangażowanie stało się "droższe" i trudniejsze w nawigacji, spowodowały ogromne spowolnienie rozwoju długoterminowych relacji, zwłaszcza małżeństwa, zagroziły płodności kobiet, zwiększając popyt na leczenie niepłodności. Odbiły się na zdolności mężczyzn do zawarcia małżeństwa – zauważył prof. Regnerus.

Sytuację demograficzną Węgier przybliżył Árpád Mészáros, wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp. Wskazał on na politykę prorodzinną prowadzoną przez rząd Węgier.

- Przesłanie płynące z przykładu węgierskiego jest takie, że posiadanie rodziny i dzieci nie może być przywilejem i nie jest tylko prywatną sprawą, ale najbardziej publiczną spośród spraw osobistych, o którą należy walczyć i na rzecz której trzeba działać w celu zachowania Europy oraz europejskiej kultury i wartości – zaznaczył Árpád Mészáros.

Dr Michał Kot, prezes Instytutu Pokolenia, wskazał na upowszechnienie się problemu samotności. Zwrócił uwagę na przyczyny tego zjawiska zachodzącego głównie wśród młodzieży.

- Badania przeprowadzone wśród młodych ludzi pokazują, że osoby, które nadużywają Internetu, mają mniej niż dwójkę przyjaciół w klasie i nie podejmują aktywności fizycznej, to osoby, które mają zdecydowanie gorsze samopoczucie. To wpływa na stan psychiczny i jest skorelowane ze zjawiskiem, które jest główną przyczyną samotności, mianowicie upowszechnieniem się komunikacji elektronicznej – podkreślił dr Kot.

Jako ostatni wystąpił prof. Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Podkreślił on znaczenie życia rodzinnego zarówno dla jednostek, jak i dla całego społeczeństwa. Omówił tez temat kryzysu męskości i wskazał na korzyści dla mężczyzny wypływające z posiadania rodziny.

- Bez rodziny nie ma rozwoju, nie ma przyszłości. Rodzina warunkuje odtwarzanie społeczeństwa od wymiaru biologicznego po społeczno-kulturowy. To instytucja, która jest strategicznie ważna – zauważył prof. Michalski.

Wydarzenie zakończyły dwa panele dyskusyjne. Wzięli w nich udział uczestnicy konferencji, którzy odpowiadali także na pytania publiczności. Konferencja była także połączona z inauguracją roku akademickiego na Collegium Intermarium.

W obronie praw kobiet – międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów

Obecnie toczy się szeroka dyskusja na temat pojęcia praw kobiet. Instytut Ordo Iuris zorganizował pierwszą z serii debat dotyczących tego zagadnienia. Dwa panele poświęcone były przedstawieniu politycznego i doktrynalnego kontekstu zagadnienia praw kobiet oraz prawa kobiet do zdrowia. Głównym założeniem konferencji było poruszenie problemu praw kobiet w sposób wolny od ideologii.

Czytaj Więcej

Ewolucja zasady ochrony życia rodzinnego. Czy instytucje przejmą funkcje rodziny?

Wpływ instytucji publicznych na rodzinę to kwestia, która wywołuje liczne dyskusje. Temu zagadnieniu poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ewolucja zasady ochrony życia rodzinnego – czy instytucje przejmą funkcje rodziny?”. W wydarzeniu przeprowadzonym online wzięli udział eksperci z wielu krajów reprezentujący różne dziedziny, m.in. prawo czy socjologię. Prelegenci zwrócili uwagę na to, jak ważne jest bezpośrednie wspieranie rodziny w jej naturalnych procesach, zamiast tworzenia przez instytucje mechanizmów zastępczych.

Czytaj Więcej

"Dom na skale - aksjologia prawa dla Europy jutra" - konferencja Ordo Iuris i Uniwersytetu Angelicum

Wartości, na których opiera się prawo mają duże znaczenie dla kształtu współczesnej Europy. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja „Dom na skale – aksjologia prawa dla Europy jutra”. Wydarzenie z udziałem wybitnych naukowców miało miejsce w Rzymie. Jego organizatorem był Instytut Ordo Iuris i Papieski Uniwersytet Angelicum.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI

Czytaj Więcej

Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka

W tym roku przypada trzydziestolecie przyjęcia przez Polskę Konwencji Praw Dziecka. Z okazji rocznicy Instytut Ordo Iuris i Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowały konferencję naukową Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”. W wydarzeniu wzięli udział liczni eksperci z różnych dziedzin reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze.

Czytaj Więcej

Prawne implikacje godności człowieka

10 grudnia przypadła 70. Rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tej okazji miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ordo Iuris i Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny. Wydarzenie stanowi odpowiedź na zmianę w pojmowaniu praw człowieka przez niektóre środowiska, które uczyniły z nich narzędzie nacisku politycznego oraz ideologicznego. Dzięki dyskusji udało się przypomnieć o prawdziwym źródle praw człowieka jakim jest ludzka godność.

Czytaj Więcej

Podsumowanie konferencji "Pomocniczość czy etatyzm. Państwo wobec rodziny i jej autonomii"

Chociaż autonomię rodzinie gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18. i 48.), to jest ona dzisiaj wielokrotnie naruszana przez państwo. Powodem jest dwojakie rozumienie roli państwa przez osoby i instytucje decydujące o losach rodziny – nie tylko prawników i sędziów, ale także biegłych psychologów i pedagogów i in. Ich współpraca budzi wiele emocji – niemniej było ich podczas dyskusji na III Ogólnopolskiej Konferencji „Pomocniczość czy etatyzm. Państwo wobec rodziny i jej autonomii”, która odbyła się 16 lutego na Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Katedry Socjologii Prawa oraz Instytutu Ordo Iuris.
Czytaj Więcej