fbpx Stan epidemii zniesiony – ważne zmiany dla medyków | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stan epidemii zniesiony – ważne zmiany dla medyków

Data publikacji: 20.05.2022

16 maja na obszarze terytorium Polski przestał obowiązywać stan epidemii, a w jego miejsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego. Uchylenie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii i wprowadzenie w jego miejsce nowego aktu, wprowadziło zwolnienie z obowiązku szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 pracowników służby zdrowia i studentów kierunków medycznych, którzy wykonają każdorazowo test antygenowy lub molekularny w kierunku obecności wirusa Sars - CoV – 2.

Koniec stanu epidemii

Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z 13 maja 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022r., poz. 1025) znosi obowiązujący na obszarze Polski stan epidemii w związku z chorobą Covid-19. Regulacje zawarte w nowelizacji wprowadzają w jego miejsce stan zagrożenia epidemicznego, który na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od 16 maja 2022 roku. Pozostałe postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z  25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (a wcześniej – stanu epidemii) (Dz. U. z 2022r., poz. 679) nie ulegają zmianie. W mocy pozostają zatem dotychczasowe regulacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych dotyczących szczepień przeciwko Covid – 19, obowiązku zasłaniania ust i nosa w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach czy zakończenia kwarantanny i izolacji. Warto odnotować, że z obowiązku tego wciąż nie zostały zwolnione osoby, które posiadają przeciwwskazania zdrowotne do zasłaniania ust i nosa.

Konsekwencją wyżej wprowadzonej zmiany było usunięcie z przestrzeni prawnej innego aktu, który wprowadzał na terenie naszego kraju stan epidemii. Mowa o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022r., poz. 340). Akt ten przestał obowiązywać 16 maja w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022r., poz. 1027). Postanowienia rozporządzenia uchylają w całości obowiązujący uprzednio akt prawny, który wprowadzał na terenie kraju stan epidemii. Oznacza to, że w konsekwencji tracą moc §12a i §12b rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii, które nakładały obowiązek szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 na osoby wykonujące zawody medyczne, zatrudnione w aptekach, czy kształcące się na kierunkach medycznych.   

Co dalej ze szczepieniami?

W miejsce uchylonego aktu wprowadzono rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022r., poz. 1028). Obowiązkowi szczepień przeciwko Covid-19 zgodnie z §2 podlegają tak jak poprzednio osoby wykonujące czynności zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, osoby wykonujące obowiązki pracownicze w aptekach i punktach aptecznych oraz studenci kierunków medycznych.  Obowiązek ten nie dotyczy osób, które posiadają przeciwwskazania w zakresie stanu zdrowia do przyjęcia szczepienia. W nowym rozporządzeniu nie wskazano daty, do której osoby podlegające obowiązkowi szczepień powinny je wykonać. Zniknął również przepis usytuowany dotychczas w §12a ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia o wprowadzeniu na obszarze RP stanu epidemii, zgodnie z którym obowiązek szczepień aktualizował się z upływem 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku Sars-CoV-2. Nowa regulacja zawarta jest natomiast w treści §2 ust. 4 obowiązującego aktualnie aktu prawnego, w myśl którego obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 nie dotyczy osób, które wykonują test antygenowy lub molekularny w kierunku Sars-CoV-2 każdorazowo, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych. Oznacza to, że osoby z grup zawodowych objętych obowiązkiem szczepień, są z niego zwolnione, jeżeli wykonają test na obecność koronawirusa nie później niż 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy czy nauki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że rozporządzenie nie określa podmiotu uprawnionego do weryfikacji wyniku testu diagnostycznego, jak również nie wskazuje, by informacja w tym zakresie miała zostać przekazana pracodawcy czy władzom uczelni. Materia rozporządzenia milczy również na temat finansowania zakupu testów, którego koszty mogą być znaczne, zwłaszcza w przypadku osób wykonujących codziennie czynności zawodowe.

Ważna zmiana dla studentów

Jakkolwiek w obecnym stanie prawnym weryfikacja wyniku testu w kierunku Sars-CoV-2 przez pracodawców lub władze uczelni w odniesieniu do studentów kierunków medycznych może być problematyczna, to fakt, że jego wykonanie zwalnia z obowiązku przyjęcia szczepień ochronnych, poprawia sytuację adresatów tego obowiązku. Zwłaszcza w przypadku studentów kierunków medycznych wykonanie testu przeciwko Covid-19 może przesądzić o dopuszczeniu danej osoby do odbycia praktyk, co jest najczęściej warunkiem koniecznym do zaliczenia semestru. Okoliczność ta może mieć doniosłe znaczenie także w trwających aktualnie sporach między pracownikami i pracodawcami, które wynikły w środowiskach medycznych na kanwie obowiązku przyjęcia szczepień ochronnych przeciwko Covid-19.

Działania ustawodawcy wydają się zmierzać we właściwym kierunku. Niemniej, należy postulować wprowadzanie przynajmniej częściowego zwrotu kosztów wykonywania testów w kierunku obecności wirusa Sars-CoV-2. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że osoby poddające się testom diagnostycznym, nie korzystają ze szczepień ochronnych, których koszty pokrywane są z budżetu państwa. Zasadne wydaje się również wprowadzenie zwolnienia z obowiązku zasłaniania ust i nosa osób, które posiadają w tym zakresie obiektywne przeciwwskazania medyczne.

Apl. radc. Anna Wawrzyniak – analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris